Dzisiaj: Wtorek 28 marca 2017

Oczyszczalnia

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 6 =

oczyszczalniaMiasto Piotrków Trybunalski od 2 listopada 2009 r. jest beneficjentem wspólnotowej pomocy ze środków Funduszu Spójności dla realizacji Projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – Priorytet 1 – Gospodarka wodno – ściekowa Działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.

Projekt ten jest jedną z największych i kluczowych w Polsce inwestycji związanych z ochroną środowiska.
Projekt znajduje się na krajowej liście projektów indywidualnych.
Obejmuje ona przedsięwzięcia inwestycyjne o strategicznym znaczeniu dla realizacji Programu, których wdrożenie jest niezwykle istotne z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, dzięki którym ulegnie poprawie atrakcyjność inwestycyjna Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej.

Cele, realizowanego przez Miasto, Projektu są zgodne z celami wyznaczonymi dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – I oś priorytetowa. Program ten jest jednym z narzędzi współfinansowania realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK).
KPOŚK jest dokumentem rządowym mającym na celu wypełnienie zobowiązań przyjętych przez Polskę w Traktacie Akcesyjnym w zakresie wdrażania dyrektywy Rady 91/271/EWG. Program ten stanowi plan działań inwestycyjnych w celu osiągnięcia pełnej zgodności z wymogami dyrektywy do końca  2015 r.
Wdrożenie inwestycji objętych Projektem ma w efekcie przyczynić się do rozwiązania problemu gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta w kwestiach oczyszczania ścieków, uzdatniania wody w stopniu gwarantującym osiągnięcie polskich i europejskich standardów i norm dotyczących gospodarki wodno-ściekowej oraz zwiększenia dostępu do sieci kanalizacji sanitarnej poprzez budowę nowych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej oraz uszczelnienia istniejącego systemu sieci kanalizacji ogólnospławnej i deszczowej.

Osiągnięte efekty w wyniku realizacji będą jednocześnie służyć będą wypełnieniu misji i  osiągnięciu strategicznych i operacyjnych celów rozwoju zawartych w Strategii zrównoważonego rozwoju Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do 2017 roku.
Spodziewane efekty projektowe będą miały, w krótszej lub dłuższej perspektywie, wpływ na osiągnięcie celów w następujących sferach:

SFERA GOSPODARCZA

Tworzenie warunków dla rozwoju gospodarczego miasta

SFERA SPOŁECZNA

Stała poprawa warunków zamieszkania, obsługi i wypoczynku mieszkańców

SFERA EKOLOGICZNA

Europejskie standardy środowiska i zagospodarowania przestrzeni miasta

ZAŁOŻENIA, CELE I ZAKRES RZECZOWY

Projekt polega na uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Projekt obejmuje pięć kontraktów na roboty budowlane:
kontrakt I: „Modernizacja oczyszczalni ścieków”
kontrakt II: „Modernizacja stacji uzdatniania wody „Szczekanica”,
kontrakt III: „Renowacja kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej”,
kontrakt IV: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i budowa sieci wodociągowej”,
Kontrakt V: „Renowacja kanału tranzytowego ścieków oczyszczonych”.
                                                                                        
BEZ FINANSOWEGO WSPARCIA UNII EUROPEJSKIEJ REALIZACJA INWESTYCJI W TAKIEJ SKALI NIE BYŁABY MOŻLIWA DO UDŹWIGNIĘCIA PRZEZ BUDŻET MIASTA. 

Planowany udział współfinansowania ze środków wspólnotowych wynosi 70,3% w stosunku do wartości netto projektu.

baner

Beneficjent Projektu – Zamawiający/Inwestor

Miasto Piotrków Trybunalski
Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski

Instytucja Zarządzająca

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

Instytucja Pośrednicząca

Ministerstwo  Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

Instytucja Wdrażająca

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3a , 02 – 673 Warszawa

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim