Startuje kwalifikacja wojskowa

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 2 =
zdjęcie
4 lutego na terenie województwa łódzkiego startuje kwalifikacja wojskowa. W naszym mieście komisja rozpocznie pracę 25 lutego.  
Obowiązek stawienia się przed komisją lekarską mają:
- mężczyźni urodzeni w 2000 roku;
- mężczyźni urodzeni w latach 1995-1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
- osoby urodzone w latach 1998 - 1999, którym:
a. została orzeczona czasowa niezdolność do czynnej służby wojskowej, a okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
b. została orzeczona czasowa niezdolność do czynnej służby wojskowej, a okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, przy czym osoby te przed zakończeniem kwalifikacji złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
- kobiety urodzone w latach 1995-2000,  posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety, pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji,  które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków;
- osoby, które ukończyły 18 lat życia i  zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoba zgłaszająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia:
- dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
- dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeżeli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;
- posiadaną dokumentację medyczną, w  tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
- aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,
- dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Osoba podlegająca, kwalifikacji wojskowej, która:
- nie stawiła się przed komisją wojskową,
- odmawia poddania się badaniom lekarskim,
- nie przedstawi stosownych dokumentów,
podlega karze grzywny albo ograniczenia wolności.

WAŻNE!
Brak imiennego wezwania do stawienia się na komisję lekarską nie zwalnia z obowiązku osobistego zgłoszenia się do kwalifikacji.

Kwalifikacja wojskowa w naszym mieście odbędzie się w dniach 25 lutego-15 marca w lokalu przy ul. Młynarskiej 2 w godz. 7.30-15-30.
← powrót