Dzisiaj: Środa 08 kwietnia 2020

Stypendia i zasiłki dla uczniów

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 1 =
zdjęcie
Piotrkowscy uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej będą mogli w tym roku, po raz kolejny, skorzystać ze specjalnie przygotowanych stypendiów i zasiłków. Wnioski należy składać do 15 września.
W roku szkolnym 2019/2020 po raz kolejny pełnoletni uczniowie, rodzice lub opiekunowie ucznia niepełnoletniego, zamieszkującego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o stypendium szkolne oraz zasiłek szkolny. Celem tej pomocy materialnej nie jest zaspokojenie potrzeb życiowych rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, ale pomoc w zakresie zaspokojenia potrzeb i zainteresowań edukacyjnych uczniów.

Stypendium szkolne przysługuje:
- uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych, oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
- wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

O stypendium można się ubiegać, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 528,00 zł netto.
Dzieci uczęszczające do tzw. „zerówek” objęte są rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym, a nie obowiązkiem nauki szkolnej, zatem nie są uprawnione do otrzymania stypendium szkolnego.
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku:
1) uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego danego roku szkolnego;
2) słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Formami stypendium szkolnego są:
- całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych wykraczających poza zajęcia realizowane przez szkołę w ramach planu nauczania, np. wyjście/wyjazdy do teatru, kina muzeum, wycieczki szkolne, „Zielone Szkoły” itp.,
- całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w tym udziału w zajęciach organizowanych w zakresie poszerzenia wiedzy ucznia w zakresie przedmiotów ogólnokształcących, nauki języków obcych, zajęć plastycznych, zajęć muzycznych, komputerowych, sportowych, zajęć na basenie i innych,
- pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup:
1/ podręczników, lektur, encyklopedii, słowników i innych książek pomocniczych oraz pomocy naukowych niezbędnych i wskazanych do procesu dydaktycznego,
2/ przyborów szkolnych, np. zeszytów, długopisów, piórników, plecaków szkolnych itp.,
3/ stroju na zajęcia sportowe, w tym również na pływalni (dresy, koszulki, strój kąpielowy, czepek, okulary, spodenki, obuwie sportowe, klapki na basen itp.) - jednak nie więcej niż dwie pary/komplety na semestr, i innego wyposażenia uczniów wymaganego przez szkołę,
4/ komputera (komputera stacjonarnego, laptopa, notebooka, tabletu), oprogramowania, części do komputera, drukarki, urządzenia wielofunkcyjnego, monitora komputerowego, akcesoriów do komputera, pokrycie kosztów naprawy komputera,
5/ multimedialnych programów edukacyjnych,
6/ tuszu, tonera i papieru do drukarki, płyt CD i DVD, dyskietek,
7/ pokrycie kosztów abonamentu internetowego – w czasie roku szkolnego (od września do czerwca),
8/ związane z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, np. zakup miesięcznych biletów związanych z dojazdem do szkół, opłacenie internatu, bursy itp. - dla uczniów szkół ponadpodstawowych,
9/ opłata za pobieranie nauki (czesne za szkołę), 10/ biurka, krzesła/fotela do biurka, lampkę na biurko.
W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość refundacji innych zakupów do celów edukacyjnych.

Stypendia wypłacane są na zasadzie refundacji (zwrotu pieniędzy) po przedstawieniu dowodów zakupu (faktur lub rachunków imiennych wystawianych na rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia) przedmiotów i artykułów szkolnych oraz innych kosztów związanych z edukacją ucznia. Nie będą uwzględniane kopie dowodów płatności oraz paragony.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialne z powodu zdarzenia losowego po złożeniu wniosku o przyznanie świadczenia. Zdarzenia losowe uzasadniające przyznanie zasiłku szkolnego obejmują w szczególności:
- śmierć jednego lub obojga rodziców (opiekuna prawnego),
- klęskę żywiołową,
- ciężką chorobę członka rodziny, która wymaga ponoszenia zwiększonych nakładów finansowych,
- utratę pracy przez oboje rodziców,
- inne zdarzenia losowe, mające negatywny wpływ na sytuację materialną rodziny i jego proces edukacyjny.
Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego składa się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku (wnioski pobiera i składa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie (ul Dmowskiego 47, parter p. 12). Wniosek do pobrania znajduje się również w załączniku poniżej.

Informacje dot. stypendiów i zasiłków szkolnych można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie (ul. Dmowskiego 47, parter p. 12), pokój nr 12, tel. /44/ 732-57-48.

Załączniki artykułu

Wniosek (Pobrań: 47)
← powrót