Program współpracy

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 8 =

Uchwała Nr XXVIII/384/2016
Rady Miasta  Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 30 listopada 2016 roku
w sprawie Programu Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 446, zm.: Dz. U. z 2016r. poz. 1579); art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 814, zm.: Dz. U. z 2016r. poz. 1579); oraz art. 5a  ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 1817); po wymaganych konsultacjach, Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uchwala, co następuje:

§1. Uchwala się Program Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na  rok 2017 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.