Dzisiaj: Wtorek 28 marca 2017

Program współpracy

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 2 =

Uchwała Nr XVI/220/15 Rady Miasta  Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie Programu Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3    ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515); art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1445); oraz art. 5a  ust.  1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r.  poz. 1118,  poz. 1138, poz. 1146, z 2015r. poz. 1255, poz. 1339); po wymaganych konsultacjach, Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uchwala, co następuje:

§1. Uchwala się Program Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na  rok 2016 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.