Dzisiaj: Wtorek 23 kwietnia 2019

Projekt „Daj szansę - uchodźcy w Polsce” realizowany jest przez Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne ETHNOS w Łodzi w partnerstwie z Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce oraz Fundacją na rzecz Tolerancji Poprzez Międzykulturowe Zrozumienie.
Gmina Norcia (Włochy) poszukuje partnerów do projektu w ramach programu Europa dla Obywateli, komponent 2:  Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie, działanie 2.2 Sieci Miast.
Polski Instytut Filantropii zaprasza organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w ogólnopolskiej kampanii fundraisingowej Kilometry Dobra, która pomaga zbierać środki finansowe na cele statutowe fundacji i stowarzyszeń.
Marszałek Województwa Łódzkiego ogłasza rozpoczęcie procedury wyłaniania kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
W ostatnim tygodniu sierpnia została znowelizowana ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wśród wielu zmian ustawodawca wprowadził obowiązek przyjęcia przez każde ministerstwo Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi.http://stacja-konsultacja.pl/konsultacja/98/zalozenia-programu-wspolpracy-ministra-kultury-i-dziedzictwa-narodowego-z-organizacjami-pozarzadowymi-na-lata-2017-2019.html
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bełchatowie po raz kolejny organizuje spotkanie informacyjne  z cyklu „Środa z Funduszami”. Tym razem zaproszenie kierujemy do organizacji pozarządowych.
Oferta organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego - Trybunały Modelarstwa Kolejowego.
Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad sporządzania sprawozdania finansowego za rok 2014, zasad księgowania przychodów i kosztów operacyjnych działalności podstawowej i pozostałej, zasad ustalania wyniku finansowego za rok 2014 oraz zasad prowadzenia rachunkowości organizacji pozarządowych NGO.
Zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji, w ramach której zaprezentowane zostaną wyniki pionierskiego badania Zoom na Rady Seniorów. Diagnoza funkcjonowania, zrealizowanego w ramach partnerskiego projektu Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”, Fundacji Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” i Fundacji na rzecz wspólnot lokalnych „Na miejscu”.
Łódzka Wojewódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego II kadencji ogłasza nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (KM RPOWŁ 2014 - 2020).