Piotrków w liczbach

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 9 =

Piotrków Trybunalski jest miastem na prawach powiatu. Leży w centralnej Polsce w województwie łódzkim. Jego powierzchnia wynosi 67,25 km2. Zamieszkuje w nim 72.240 osób.

 Struktura ludności wg grup ekonomicznych:

 
  2014 2015 2016 2017

Ogółem

75.589
/100%/

74.583
/100%/
73.400
/100%/

72.240
/100%/

Wiek przedprodukcyjny
/0-17 lat/

13.215
/17,48%/

12.844
/17,22%/
12.255
/16,70%/

12.704
/17,59%/

Wiek produkcyjny
M/18-64 lat/
K/18-59lat/

M  24.131
/31,92%/
K 22.892
/30,28%/

M  23.324
/31,27%/
K 22.024
/29,53%
M  22.782
/31,04%/
K 21.269
/28,98%/

M  22.275
/30,83%/
K 21.013
/29,09%/

Wiek poprodukcyjny

15.351
/20,30%/

16.391
/21,97%/
17.094
/23,29%/

16.248
/22,49%/

Ruch naturalny ludności:

 

2014

2015 2016 2017

Małżeństwa

503

605 b.d. b.d.

Urodzenia 

726

645 673 630

Zgony

 784

873 918 896

Przyrost naturalny

- 58

- 228 - 245 - 266

Migracje ludności:  

 

 2014
2015 2016
2017

Napływ ludności – ogółem

510

504 528 552

z zagranicy

62

47 46 58

odpływ ogółem

751

578 1.002 1.009

za granice

16

2 3 3

Saldo migracji

- 241

- 74 - 474 - 457
 

ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Wg stanu na koniec 2017 roku:
długość sieci wodociągowej z przyłączami – 262,41 km
długość sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami – 266,68 km 
 

 

2014
2015 2016

2017

Sieć wodociągowa 
w km /bez przyłączy/
174,48
175,81 176,42 179,78
Sieć kanalizacji sanitarnej w km  /bez przyłączy/
168,64
171,10 171,52 176,33
Liczba połączeń wodociągowych do budynków mieszkalnych
6.781
6.849 6.953 6.993
Liczba połączeń kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych
3.585
3.941 4.061 4.400

CIEPŁOWNICTWO

Długość miejskiej sieci ciepłowniczej wynosiła 50,257 km, w tym:

 
sieć magistralna
w km
sieć rozdzielcza
w km
sieć przyłączeniowa
w km
2014 13,54 13,91 20,60
2015 13,54 14,05 20,98
2016 13,54 14,60 21,21
2017 13,54 15,30 21,42
 

SIEĆ GAZOWA

 
Odbiorcy gazu ogółem
Długość sieci gazowej w km
/bez przyłączy/
2014 23.337 153,2
2015 brak danych 156,20
2016 brak danych 157,5
2017
brak danych
158,1

SIEĆ ELEKTRYCZNA

 
Odbiorcy zasilani z niskiego napięcia (drobni)
2014
2015 2016 2017
ilość odbiorców
34.892
34.959 34.568 34.295
sprzedaż energii
(w MWh)
86.838
86.886 90.283 90.290
zużycie energii na jednego odbiorcę
(w MWh)
2,49
2,49 2,62 2,64
 
Odbiorcy zasilani ze średniego napięcia (wielkoprzemysłowi)
2014
2015 2016 2017
ilość odbiorców 84 87 87 90
sprzedaż energii
(w MWh)
125.774
133.124 144.629 154.218
zużycie energii na jednego odbiorcę
(w MWh)
1.497,31 1.530,16 1.662,41 1.713,54

Informacja o stanie mienia na dzień 31 grudnia 2017 r. /wg cen ewidencyjnych brutto/:

Grupa
Gmina
Powiat
0 – Grunty
187.005.685,86
4.718.308,40
I - Budynki
258.049.896,48 48.384.720,34
II - Budowle
569.510.350,99 4.898.930,72
III – Kotły, maszyny energetyczne
5.307.522,17 401.048,31
IV – Maszyny, urządzenia, aparaty
16.465.997,23 1.793.991,79
V – Maszyny, urządzenia, aparaty specjalne
1.049.434,90 245.404,65
VI – Urządzenia techniczne
52.825.044,56 1.805.136,63
VII – Środki transportu
2.718.562,14 497.979,08
VIII – Narzędzia, przyrządy ruchome, wyposażenie
12.112.094,44 3.194.392,74
Pozostałe mienie
15.070.839,06 14.113.039,05
Wartości niematerialne iprawne
9.895.721,27 973.144,31
Ogółem 1.130.011.149,10 81.026.096,02
 
Na koniec 2017 roku:
  • Ilość podmiotów z głównym miejscem wykonywania działalności gospodarczej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), które rozpoczęły działalność do końca 2017 roku – 5.478, co stanowi 97,8% ilości podmiotów wpisanych do końca roku 2016,
  • Ilość podmiotów wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG), które rozpoczęły działalność w 2017 roku – 532,
  • Ilość podmiotów wykreślonych z Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG) w 2017 roku – 653.
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON:
 
2014
2015 2016 2017
Sektor publiczny 201 200 204 197
Sektor prywatny 7.293 7.301 7.302 7.334
Ogółem
7.494 7.501 7.506 7.531
 
W roku 2017 stopa bezrobocia w wybranych miastach kształtowała się następująco:
 
styczeń
sierpień
grudzień
KRAJ
8,6
7,0
6,6
WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
 
8,8
7,3
6,8
MIASTO Piotrków Trybunalski
7,8
6,6
5,7
POWIAT PIOTRKOWSKI
8,4
6,8
6,4
 
 
miasto
styczeń
sierpień
grudzień
Piotrków Tryb.
7,8
6,6
5,7
Bełchatów
7,8
6,2
5,9
Tomaszów Maz.
10,3
8,2
7,9
Opoczno
9,1
6,2
6,2
Radomsko 9,5 8,0 7,2
 

Kompleksowa informacja znajduje się w Raportach o stanie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, które dostępne są tutaj

Biuro Planowania Rozwoju Miasta
ul. Szkolna 28 pok. 37
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. +48 44 732 18 32
fax. + 48 44 732 18 75
e-mail: k.szymanska@piotrkow.pl
tel. +48 44 732 18 75
e-mail: obsluga.inwestorow@piotrkow.pl