Dzisiaj: Wtorek 28 marca 2017

Piotrków w liczbach

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 7 =

Piotrków Trybunalski jest miastem na prawach powiatu. Leży w centralnej Polsce w województwie łódzkim. Jego powierzchnia wynosi 67,25 km2. Zamieszkuje w nim 74.583 osób.

 Struktura ludności wg grup ekonomicznych:

 
  2012 2013 2014 2015

Ogółem

76.886
/100%/

76.182
/100%/

75.589
/100%/

74.583
/100%/

Wiek przedprodukcyjny
/0-17 lat/

13.642
/17,74%/

13.481
/17,69%/

13.215
/17,48%/

12.844
/17,22%/

Wiek produkcyjny
M/18-64 lat/
K/18-59lat/

M  24.855
/32,32%/
K 23.561
/30,64%/

M  24.256
/31,83%/
K 22.950
/30,12%/

M  24.131
/31,92%/
K 22.892
/30,28%/

M  23.324
/31,27%/
K 22.024
/29,53%

Wiek poprodukcyjny

14.828
/19,28%/

15.495
/20,33%/

15.351
/20,30%/

16.391
/21,97%/

Ruch naturalny ludności:

 

2012

2013 2014 2015

Małżeństwa

631

530 503 605

Urodzenia 

727

605  726 645

Zgony

 825

  793 784 873

Przyrost naturalny

- 98

 - 188

- 58 - 228

Migracje ludności:  

 

2012
  2013
2014
2015

Napływ ludności – ogółem

 616

542 510 504

z zagranicy

81

64 62 47

odpływ ogółem

698

805 751 578

za granice

8

9 16 2

Saldo migracji

- 82

- 263 - 241 - 74
 

ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Wg stanu na koniec 2015 roku:
długość sieci wodociągowej z przyłączami – 253,96 km
długość sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami – 250,50 km 
 

 

2012

2013

2014

2015

Sieć wodociągowa 
w km /bez przyłączy/
172,8
174,06 174,48 175,81
Sieć kanalizacji sanitarnej w km  /bez przyłączy/
157,6
162,71 168,64 171,10
Liczba połączeń wodociągowych do budynków mieszkalnych
6.655
6.724 6.781 6.849
Liczba połączeń kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych
3.387
3.470 3.585 3.941

CIEPŁOWNICTWO

Długość miejskiej sieci ciepłowniczej wynosiła 48,578 km, w tym:

 
sieć magistralna
w km
sieć rozdzielcza
w km
sieć przyłączeniowa
w km
2012 13,54 13,54 19,44
2013 13,54  13,65 19,96
2014 13,54 13,91 20,60
2015 13,54 14,05 20,98
 

SIEĆ GAZOWA

 
Odbiorcy gazu ogółem
Długość sieci gazowej w km
/bez przyłączy/
2012 22.983 143,9
2013
23.087
148,7
2014
23.337
153,2
2015
brak danych
156,20

SIEĆ ELEKTRYCZNA

 
Odbiorcy zasilani z niskiego napięcia (drobni)
2012
2013 2014 2015
ilość odbiorców
34.858
34.831 34.892 34.959
sprzedaż energii
(w MWh)
88.822
89.041 86.838 86.886
zużycie energii na jednego odbiorcę
(w MWh)
2,55
2,56 2,49 2,49
 
Odbiorcy zasilani ze średniego napięcia (wielkoprzemysłowi)
2012
2013 2014 2015
ilość odbiorców 81 82 84 87
sprzedaż energii
(w MWh)
125.495
126.494 125.774 133.124
zużycie energii na jednego odbiorcę
(w MWh)
1.549,32
1.542,61 1.497,31 1.530,16

Informacja o stanie mienia na dzień 31 grudnia 2015 r. /wg cen ewidencyjnych brutto/:

Grupa
Gmina
Powiat
0 – Grunty
175.333.051,16
2.861.004,40
I - Budynki
249.637.688,15 40.789.296,62
II - Budowle
517.642.240,61 2.322.326,16
III – Kotły, maszyny energetyczne
4.789.716,35 301.317,51
IV – Maszyny, urządzenia, aparaty
16.279.013,56 1.742.199,45
V – Maszyny, urządzenia, aparaty specjalne
1.064.933,27 212.763,97
VI – Urządzenia techniczne
49.337.150,63 1.524.686,37
VII – Środki transportu
2.708.741,32 497.979,08
VIII – Narzędzia, przyrządy ruchome, wyposażenie
10.729.115,54 3.426.237,03
Pozostałe mienie
68.944.314,76 11.948.766,18
Wartości niematerialne iprawne
9.582.608,81 939.665,84
Ogółem 1.106.048.574,16
66.566.242,61
 
Na koniec 2015 roku w ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie Miasta wpisanych było 5.591 podmiotów gospodarczych. Ilość przedsiębiorców wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – 497, ilość przedsiębiorców wykreślonej z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – 559.

Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON:
 
2012
2013 2014 2015
Sektor publiczny 202 201 201 200
Sektor prywatny 7.248 7.338 7.293 7.301
Ogółem
7.450
7.539 7.494 7.501
 
W roku 2015 stopa bezrobocia w wybranych miastach kształtowała się następująco:
 
styczeń
sierpień
grudzień
KRAJ
12,0
10,0
9,8
WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
12,4
10,7
10,3
MIASTO Piotrków Trybunalski
11,2
9,9
9,4
POWIAT PIOTRKOWSKI
11,9
10,1
9,8
 
 
miasto
styczeń
sierpień
grudzień
Piotrków Tryb.
11,2
9,9
9,4
Bełchatów
11,4
9,4
8,9
Tomaszów Maz.
15,0
12,5
11,7
Opoczno
14,2
10,0
10,2
Radomsko 14,6 11,6 11,5
 

Kompleksowa informacja znajduje się w Raportach o stanie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, które dostępne są tutaj

Biuro Planowania Rozwoju Miasta
ul. Szkolna 28 pok. 37
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. +48 44 732 18 32
fax. + 48 44 732 18 75
e-mail: k.szymanska@piotrkow.pl
tel. +48 44 732 18 75
e-mail: obsluga.inwestorow@piotrkow.pl