Dzisiaj: Środa 15 sierpnia 2018

Piotrków w liczbach

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 4 =

Piotrków Trybunalski jest miastem na prawach powiatu. Leży w centralnej Polsce w województwie łódzkim. Jego powierzchnia wynosi 67,25 km2. Zamieszkuje w nim 73.400 osób.

 Struktura ludności wg grup ekonomicznych:

 
  2013 2014 2015 2016

Ogółem

76.182
/100%/

75.589
/100%/
74.583
/100%/

73.400
/100%/

Wiek przedprodukcyjny
/0-17 lat/

13.481
/17,69%/

13.215
/17,48%/
12.844
/17,22%/

12.255
/16,70%/

Wiek produkcyjny
M/18-64 lat/
K/18-59lat/

M  24.256
/31,83%/
K 22.950
/30,12%/

M  24.131
/31,92%/
K 22.892
/30,28%/
M  23.324
/31,27%/
K 22.024
/29,53%

M  22.782
/31,04%/
K 21.269
/28,98%/

Wiek poprodukcyjny

15.495
/20,33%/

15.351
/20,30%/
16.391
/21,97%/

17.094
/23,29%/

Ruch naturalny ludności:

 

2013

2014 2015 2016

Małżeństwa

530

503 605 b.d.

Urodzenia 

605 

726 645 673

Zgony

  793

 784 873 918

Przyrost naturalny

 - 188

- 58 - 228 - 245

Migracje ludności:  

 

  2013
2014 2015
2016

Napływ ludności – ogółem

542

510 504 528

z zagranicy

64

62 47 46

odpływ ogółem

805

751 578 1.002

za granice

9

16 2 3

Saldo migracji

- 263

- 241 - 74 - 474
 

ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Wg stanu na koniec 2016 roku:
długość sieci wodociągowej z przyłączami – 257,23 km
długość sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami – 253,49 km 
 

 

2013
2014 2015

2016

Sieć wodociągowa 
w km /bez przyłączy/
174,06
174,48 175,81 176,42
Sieć kanalizacji sanitarnej w km  /bez przyłączy/
162,71
168,64 171,10 171,52
Liczba połączeń wodociągowych do budynków mieszkalnych
6.724
6.781 6.849 6.953
Liczba połączeń kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych
3.470
3.585 3.941 4.061

CIEPŁOWNICTWO

Długość miejskiej sieci ciepłowniczej wynosiła 49,348 km, w tym:

 
sieć magistralna
w km
sieć rozdzielcza
w km
sieć przyłączeniowa
w km
2013 13,54  13,65 19,96
2014 13,54 13,91 20,60
2015 13,54 14,05 20,98
2016 13,54 14,60 21,21
 

SIEĆ GAZOWA

 
Odbiorcy gazu ogółem
Długość sieci gazowej w km
/bez przyłączy/
2013 23.087 148,7
2014 23.337 153,2
2015 brak danych 156,20
2016
brak danych
157,5

SIEĆ ELEKTRYCZNA

 
Odbiorcy zasilani z niskiego napięcia (drobni)
2013
2014 2015 2016
ilość odbiorców
34.831
34.892 34.959 34.568
sprzedaż energii
(w MWh)
89.041
86.838 86.886 90.283
zużycie energii na jednego odbiorcę
(w MWh)
2,56
2,49 2,49 2,62
 
Odbiorcy zasilani ze średniego napięcia (wielkoprzemysłowi)
2013
2014 2015 2016
ilość odbiorców 82 84 87 87
sprzedaż energii
(w MWh)
126.494
125.774 133.124 144.629
zużycie energii na jednego odbiorcę
(w MWh)
1.542,61 1.497,31 1.530,16 1.662,41

Informacja o stanie mienia na dzień 31 grudnia 2016 r. /wg cen ewidencyjnych brutto/:

Grupa
Gmina
Powiat
0 – Grunty
177.001.837,72
2.861.004,40
I - Budynki
260.963.168,61 43.153.996,21
II - Budowle
544.815.792,74 2.888.933,20
III – Kotły, maszyny energetyczne
5.432.981,97 301.317,51
IV – Maszyny, urządzenia, aparaty
16.546.918,78 1.766.108,06
V – Maszyny, urządzenia, aparaty specjalne
1.062.627,47 214.552,66
VI – Urządzenia techniczne
52.566.468,82 1.614.060,85
VII – Środki transportu
2.849.514,04 497.979,08
VIII – Narzędzia, przyrządy ruchome, wyposażenie
11.234.664,84 3.407.847,13
Pozostałe mienie
64.319.180,23 12.290.686,37
Wartości niematerialne iprawne
9.736.855,29 961.617,50
Ogółem 1.146.530.010,51
69.958.102,97
 
Na koniec 2016 roku:
  • Ilość podmiotów z głównym miejscem wykonywania działalności gospodarczej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), które rozpoczęły działalność do końca 2016 roku – 5.599, co stanowi 98,2% ilości podmiotów wpisanych do końca roku 2015.
  • Ilość podmiotów wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), które rozpoczęły działalność w 2016 roku – 497.
  • Ilość podmiotów wykreślonych z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w 2016 roku – 600.
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON:
 
2013
2014 2015 2016
Sektor publiczny 201 201 200 204
Sektor prywatny 7.338 7.293 7.301 7.302
Ogółem
7.539
7.494 7.501 7.506
 
W roku 2016 stopa bezrobocia w wybranych miastach kształtowała się następująco:
 
styczeń
sierpień
grudzień
KRAJ
10,3
8,5
8,3
WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
10,7
9,0
8,6
MIASTO Piotrków Trybunalski
9,8
8,4
7,5
POWIAT PIOTRKOWSKI
10,2
8,3
8,0
 
 
miasto
styczeń
sierpień
grudzień
Piotrków Tryb.
9,8
8,4
7,5
Bełchatów
9,5
7,5
7,5
Tomaszów Maz.
12,4
10,1
9,6
Opoczno
11,0
8,4
8,6
Radomsko 12,0 9,4 9,2
 

Kompleksowa informacja znajduje się w Raportach o stanie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, które dostępne są tutaj

Biuro Planowania Rozwoju Miasta
ul. Szkolna 28 pok. 37
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. +48 44 732 18 32
fax. + 48 44 732 18 75
e-mail: k.szymanska@piotrkow.pl
tel. +48 44 732 18 75
e-mail: obsluga.inwestorow@piotrkow.pl