Dzisiaj: Czwartek 09 kwietnia 2020

Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 6 =
Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego
Umowa nr: UDA-RPLD.04.02.00-00-021/09-00 z 12 sierpnia 2009 roku
Wartość projektu: 3 362 000,00 zł
Okres realizacji: 2008 - 2012

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
Oś Priorytetowa IV: Społeczeństwo informacyjne
Działanie IV.2: E-usługi publiczne
Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego

Montaż finansowy projektu:
UE: 2 197 739,40 zł.
Budżet Miasta: 1 164 260,60 zł

Projekt miał charakter regionalny a Miasto Piotrków Trybunalski był jednym z 13 partnerów, którzy podjęli się realizacji tego przedsięwzięcia. Przedmiotem projektu była rozbudowa Infrastruktury Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej. IRSIP to system informatyczny, umożliwiający pozyskiwanie, zarządzanie i analizowanie dużych zbiorów danych przestrzennych. Celem głównym projektu IRSIP WŁ była poprawa dostępności do informacji oraz wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu do informacji przestrzennej poprzez wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych przez mieszkańców i urzędy na terenie województwa łódzkiego.

Realizacja Projektu w części dotyczącej miasta Piotrkowa Trybunalskiego zakłada podjęcie następujących działań:
1)      Rozbudowa systemu elektronicznego obiegu dokumentów poprzez realizację projektu   przetworzenia dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci cyfrowej  (wdrożenie Systemu Archiwizacji Zasobu w Referacie Geodezji, Kartografii i Katastru Urzędu Miasta Piotrków Trybunalski przy ul. Szkolnej 28).

2)      Zakończenie procesu pełnej komputeryzacji prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z przetworzeniem danych do spójnegoz europejskim państwowego systemu odniesień przestrzennych.

3)      Zbudowanie portalu ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej dla potrzeb elektronicznego udostępniania danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

4)      Rozbudowa lokalnej sieci komputerowej w zakresie zapewnienia bezpiecznej  szerokopasmowej komunikacji lokalnego systemu informacji przestrzennej dla  potrzeb włączenia go w system regionalny oraz dla potrzeb zapewnienia  dostępu do systemu mieszkańcom i podmiotom współpracującym z systemem.

5)      Realizacja kompleksowego projektu aktualizacji i utrzymania wewnętrznej i zewnętrznej spójności bazy ewidencyjnej miasta w zakresie:

a)       uzupełnienia i modyfikacji danych ewidencyjnych,
b)       wdrożenia systemu utrzymania wewnętrznej spójności bazy,
c)      wdrożenia systemu utrzymaniu spójności bazy z informacjami z innych baz i rejestrów.

6)      Opracowanie wielkoskalowej ortofotomapy miasta.

7)      Prace remontowo – modernizacyjne w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, mające na celu dostosowanie pomieszczeń ośrodka do pełnienia ogniwa  Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej.
 
← powrót