Dzisiaj: Czwartek 09 kwietnia 2020

Zajęcia terapeutyczno-wspomagające

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 4 =
Zajęcia terapeutyczno-wspomagające

 
Projekt nr: WND-POKL.09.01.02-10-089/09
Wartość wydatków kwalifikowanych Projektu: 198 tys. zł.
Okres realizacji: 01/09/2009 - 30/06/2010
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie 9.1.2. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Instytucja Pośrednicząca: Urząd Marszałkowski w Łodzi

Montaż finansowy projektu:
UE: 169 tys. zł.
Budżet Państwa: 29 tys. zł.

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

Projekt ma na celu zwiększenie szans edukacyjnych 68 uczniów piotrkowskich szkół podstawowych poprzez organizację atrakcyjnych zajęć o charakterze terapeutyczno - wspomagającym, wpływających na wzrost efektywności procesu edukacyjnego dla uczniów piotrkowskich szkół podstawowych. Lista uczniów biorących udział  w projekcie została utworzona na podstawie opinii pedagogów szkolnych, wychowawców, Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej oraz analizy wyników w nauce danego ucznia. Do udziału  w zajęciach terapeutyczno - wspomagających wyłonieni zostali najbardziej potrzebujący pomocy uczniowie,  z zachowaniem szczególnego obiektywizmu oraz zasady równości szans.   W ramach projektu  przewiduje się realizację cyklu  zajęć terapeutyczno – wspomagających:  

1. Terapia EEG Biofeedback (terapeuta: Ewelina Manikowska)
Terapia ta wpływa na poprawę szybkości zapamiętywania, uczenia się i przypominania sobie materiału, zmniejsza liczbę popełnianych błędów, usprawnia motorykę, koordynację wzrokowo-ruchową. 

2. Terapia Tomatisa (terapeuta: Iwona Dąbrowska)
Terapia ta umożliwia korektę deficytów u osób, u których stwierdza się zaburzenia uwagi słuchowej i lateralizacji słuchowej, wpływającej m.in. na efekt edukacyjny. 

3. Terapia logopedyczna (terapeuta: Iwona Dąbrowska)
W ramach terapii uczniowie będą mogli uczestniczyć w zajęciach mających na celu usunięcie lub korektę  różnego rodzaju wad i zaburzeń mowy. 

4. Terapia metodą integracji sensorycznej (terapeuta: Katarzyna Kowalska)
Zajęcia te wpływają na zwiększenie koncentracji uwagi  i poprawę wykonywania złożonych czynności ruchowych. 

5. Zajęcia metodą Marii Montessori (terapeuta: Elżbieta Górka)
Zajęcia te wpływają na zwiększenie zasobu słownictwa, pojęć matematycznych, przyrodniczych, oraz ulepszenie sfery sensorycznej.  

6. Zajęcia metodą Weroniki Sherbourne (terapeuta: Iwona Zborowska)
Jest to metoda niewerbalna, poprawiająca komunikację dziecka z otoczeniem, uaktywniająca "język ciała i ruchu". Realizacja zajęć tej metody wpływa na: lepsze poznanie własnego ciała, orientowanie się w przestrzeni, poprawia komunikację, współdziałanie w grupie i rozwija  kreatywność. 

7. Zajęcia z arteterapii (terapeuta: Iwona Sobańska)
Arteterapia -  terapia przez sztukę, wykorzystuje różne formy plastyczne do korekty i kompensacji zaburzonych funkcji. Obniża napięcie emocjonalne, poprawia koncentrację uwagi, rozwija myślenie twórcze, usprawnia małą motorykę.

W ramach projektu przewiduje się także realizację następujących działań integracyjnych:  

• Warsztaty rozwojowe - rzeźba śnieżna
• Warsztaty rozwojowe - hipoterapia
• Teatr amatorski - terapia przez sztukę  

Projekt powstał z inicjatywy kadry pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim po diagnozie zapotrzebowania na zajęcia wspierające dla uczniów piotrkowskich szkół podstawowych, którą przeprowadziła Pani Elżbieta Górka - Wicedyrektor szkoły.  Zajęcia zaplanowane w projekcie poprowadzi wykwalifikowana kadra, na co dzień prowadząca zajęcia z dziećmi w Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Piotrkowie Trybunalskim.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

← powrót