Dzisiaj: Czwartek 09 kwietnia 2020

ZDOBYWAM ŚWIAT - kompleksowe zajęcia wyrównawcze

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 6 =
ZDOBYWAM ŚWIAT - kompleksowe zajęcia wyrównawcze
Projekt nr: WND-POKL.09.01.02-10-374/09
Wartość wydatków kwalifikowanych Projektu: 553 tys. zł.
Okres realizacji: 02/08/2010 - 30/07/2011

Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie 9.1.2. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Instytucja Wdrażająca: Urząd Marszałkowski w Łodzi

Montaż finansowy projektu:
UE: 470 tys. zł.
Budżet Państwa: 83 tys. zł.

Projekt „ZDOBYWAM ŚWIAT” miał  na celu zwiększenie szans edukacyjnych 234 uczennic i uczniów klas IV i V wszystkich 9 piotrkowskich szkół podstawowych) poprzez ich udział w zajęciach wyrównawczych i integracyjnych realizowanych od 09.2010 do 06.2011.
Jednym z najważniejszych problemów zdiagnozowanym w latach 2004-2008 były dysproporcje edukacyjne, radykalnie ujawniające się na początku II etapu kształcenia. W ciągu 5 ostatnich lat odnotowano, że odsetek uczennic i uczniów z problemami sięga 15-20% (im uczniowie starsi tym odsetek większy) i wzrasta z roku na rok. Zobserwowano także wzrost liczby uczennic i uczniów obejmowanych nauczaniem indywidualnym z przyczyn uniemożliwiających funkcjonowanie w szkole. Realizacja niniejszego projektu ograniczyła występowanie negatywnych zjawisk. Stało się to poprzez udział uczennic i uczniów wymagających dodatkowego wsparcia w kompleksowych, atrakcyjnych zajęciach wyrównawczych z następujących przedmiotów: jęz.polski, jęz.angielski, jęz.niemiecki, przyroda, matematyka, informatyka, zajęcia sportowe oraz udział w zajęciach integracyjnych (zadania miesiąca) - wzmacniających efekt edukacyjny.
Celem głównym projektu było zwiększenie szans edukacyjnych 234 osób uczennic i uczniów klas IV i V piotrkowskich szkół podstawowych poprzez ich udział w zajęciach wyrównawczych i integracyjnych realizowanych od 09.2010 do 06.2011.
 

← powrót