Dzisiaj: Środa 01 kwietnia 2020

Piotrków w liczbach

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 2 =

Piotrków Trybunalski jest miastem na prawach powiatu. Leży w centralnej Polsce w województwie łódzkim. Jego powierzchnia wynosi 67,25 km2. Zamieszkuje w nim 72.211 osób.

 Struktura ludności wg grup ekonomicznych:

 
  2015 2016 2017 2018

Ogółem

74.583
/100%/

73.400
/100%/
72.240
/100%/

72.211
/100%/

Wiek przedprodukcyjny
/0-17 lat/

12.844
/17,22%/

12.255
/16,70%/
12.704
/17,59%/

12.632
/17,49%/

Wiek produkcyjny
M/18-64 lat/
K/18-59lat/

M  23.324
/31,27%/
K 22.024
/29,53%

M  22.782
/31,04%/
K 21.269
/28,98%/
M  22.275
/30,83%/
K 21.013
/29,09%/

M  22.219
/30,77%/
K 20.646
/28,59%/

Wiek poprodukcyjny

16.391
/21,97%/

17.094
/23,29%/
16.248
/22,49%/

16.714
/23,15%/

Ruch naturalny ludności:

 

2015

2016 2017 2018

Małżeństwa

605

b.d. 591 623

Urodzenia 

645

673 630 613

Zgony

873

918 896 957

Przyrost naturalny

- 228

- 245 - 266 - 344

Migracje ludności:  

 

2015
2016 2017
2018

Napływ ludności – ogółem

504

528 552 452

z zagranicy

47

46 58 25

odpływ ogółem

578

1.002 1.009 1.285

za granice

2

3 3 1

Saldo migracji

- 74

- 474 - 457 - 833
 

ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Wg stanu na koniec 2018 roku:
długość sieci wodociągowej z przyłączami – 266,61 km
długość sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami – 269,34 km 
 

 

2015
2016 2017

2018

Sieć wodociągowa 
w km /bez przyłączy/
175,81
176,42 179,78 181,40
Sieć kanalizacji sanitarnej w km  /bez przyłączy/
171,10
171,52 176,33 176,92
Liczba połączeń wodociągowych do budynków mieszkalnych
6.849
6.953 6.993 7.090
Liczba połączeń kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych
3.941
4.061 4.400 4.468

CIEPŁOWNICTWO

Długość miejskiej sieci ciepłowniczej wynosiła 50,627 km, w tym:

 
sieć magistralna
w km
sieć rozdzielcza
w km
sieć przyłączeniowa
w km
2015 13,54 14,05 20,98
2016 13,54 14,60 21,21
2017 13,54 15,30 21,42
2018 13,54 15,43 21,65
 

SIEĆ GAZOWA

 
Odbiorcy gazu ogółem
Długość sieci gazowej w km
/bez przyłączy/
2015 22.634 156,20
2016 22.812 157,5
2017 22.896 158,1
2018 23.103 156,29


Informacja o stanie mienia na dzień 31 grudnia 2018 r. /wg cen ewidencyjnych brutto/:

Grupa
Gmina
Powiat
0 – Grunty
201.572.287,20 3.770.208,40
I - Budynki
267.210.633,53 49.229.526,39
II - Budowle
598.147.627,86 5.603.785,43
III – Kotły, maszyny energetyczne
5.307.522,17 401.048,31
IV – Maszyny, urządzenia, aparaty
17.073.578,15 1.921.677,50
V – Maszyny, urządzenia, aparaty specjalne
1.077.524,29 233.316,56
VI – Urządzenia techniczne
53.110.083,24 1.789.117,75
VII – Środki transportu
2.825.299,26 500.479,08
VIII – Narzędzia, przyrządy ruchome, wyposażenie
12.125.943,65 3.509.358,32
Pozostałe mienie
14.805.012,97 14.997.646,58
Wartości niematerialne iprawne
9.956.888,09 1.022.122,14
Ogółem 1.183.212.400,41 82.978.286,46
 
Na koniec 2018 roku:
  • Ilość podmiotów z głównym miejscem wykonywania działalności gospodarczej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), które rozpoczęły działalność do końca 2018 roku – 5.333, co stanowi 97,3 % ilości podmiotów wpisanych do końca roku 2017,
  • Ilość podmiotów wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG), które rozpoczęły działalność w 2018 roku – 390,
  • Ilość podmiotów wykreślonych z Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG) w 2018 roku – 535.
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON:
 
2015
2016 2017 2018
Sektor publiczny 200 204 197 198
Sektor prywatny 7.301 7.302 7.334 7.292
Ogółem
7.501 7.506 7.531 7.490
 
W roku 2018 stopa bezrobocia w wybranych miastach kształtowała się następująco:
 
styczeń
czerwiec
grudzień
KRAJ
6,9
5,9
5,8
WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
 
7,0
6,2
6,1
MIASTO Piotrków Trybunalski
6,2
5,7
5,3
POWIAT PIOTRKOWSKI
6,8
5,8
5,7
 
 
miasto
styczeń
czerwiec
grudzień
Piotrków Tryb.
6,2
5,7
5,3
Bełchatów
6,2
5,4
5,6
Tomaszów Maz.
8,1
7,0
7,4
Opoczno
6,6
5,4
5,9
Radomsko 7,4 6,2 6,0
 

Kompleksowa informacja znajduje się w Raportach o stanie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, które dostępne są tutaj

Biuro Planowania Rozwoju Miasta
ul. Szkolna 28 wejście A pok. 218
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. +48 44 732 18 32
e-mail: k.szymanska@piotrkow.pl
tel. +48 44 732 18 75
e-mail: obsluga.inwestorow@piotrkow.pl