Dzisiaj: Piątek 03 lutego 2023

E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim

Proszę określić gdzie leży problem:
8 + 3 =
Link
8 + 3 =
E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim – cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną.
Umowa nr: UDA-RPLD.07.01.02-10-0003/16 z dn. 23.09.2016 r.
Wartość projektu: 5 666 155,51 zł.
Okres realizacji: 2014 – 2019.

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.
Oś Priorytetowa VII: Infrastruktura dla usług społecznych.
Działanie VII.1: Technologie informacyjno-komunikacyjne.
Poddziałanie VII.1.2: Technologie informacyjno-komunikacyjne.
Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego.

Montaż finansowy projektu:
UE: 3 933 092,02  zł.
Budżet Miasta: 1 733 063,49 zł.
 
Miastu Piotrków Trybunalski udało się pozyskać dofinansowanie UE na realizację projektu „E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim – cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną”, w ramach działania VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. W dniu 23.09.2016 r. w Łodzi podpisano umowę finansową przedmiotowego projektu.

Podstawowym celem projektu jest podniesienie jakości danych sektora publicznego z zakresu informacji przestrzennej, a także zwiększenie dostępności i stopnia wykorzystania tych danych, poprzez wdrożenie e-usług publicznych o wysokim stopniu dojrzałości. Działania związane z realizacją projektu obejmują zbiory danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz oprogramowanie teleinformatyczne wykorzystywane do prowadzenia tego zasobu. Dostosowanie danych przestrzennych do wymogów prawnych umożliwi poszerzenie zakresu e-usług, które świadczy Urząd Miasta.
Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny służy gospodarce narodowej, obronności państwa, ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego, nauce, kulturze, ochronie przyrody i potrzebom obywateli. Istotną częścią powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego są publiczne rejestry georeferencyjne: EGiB – ewidencja gruntów i budynków (kataster nieruchomości), RCiWN – rejestr cen i wartości nieruchomości, GESUT – geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, BDOT500 -  baza danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500–1:5000 (map zasadniczych) i BDSOG – baza danych szczegółowych osnów geodezyjnych. Wymienione powyżej geodezyjne bazy danych prowadzone przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Piotrkowie Trybunalskim stanowią referencyjny układ odniesienia dla infrastruktury informacji przestrzennej i innych rejestrów publicznych.
Podniesienie w ramach projektu jakości danych geodezyjnych, dostosowanie tych danych oraz systemów teleinformatycznych do obowiązujących przepisów prawa, znacznie poprawi dostęp do informacji przestrzennej dla mieszkańców, przedsiębiorców i instytucji publicznych. Poza tradycyjnym dostępem do prawidłowych i wiarygodnych informacji przestrzennych, zapewniony zostanie również dostęp przez sieć internet, w ramach szeregu e-usług  o wysokim stopniu dojrzałości, które wdrożone zostaną w wyniku realizacji projektu.
Poza opisanymi powyżej działaniami w obszarze baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficzne, projekt E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim obejmuje również działania dotyczące ewidencji zasobu nieruchomości stanowiących własność gminy, powiatu oraz Skarbu Państwa.
← powrót