Dzisiaj: Czwartek 16 lipca 2020

Nowa szansa dla Żaka II

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 5 =
Nowa szansa dla Żaka II

 
Projekt nr: Z/2.10/II/2.2.2/1S/06
Wartość wydatków kwalifikowanych: 0,712 tys. zł   
Wartość wydatków kwalifikowanych przeznaczonych dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego: 50 tys. zł.

Okres realizacji: 11/09/2006 - 31/10/2007
Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
Priorytet II: Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach
Działanie 2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne
Instytucja Wdrażająca: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
Montaż finansowy projektu:
UE:  38 tys. zł.
Budżet Państwa: 12 tys. zł.

Całkowita wartość projektu wynosi 711.450,00 zł z czego 75% środków – 533 587,50 zł na realizację projektu pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego, pozostałe 25% stanowi krajowy wkład publiczny (budżet państwa).
Projekt opracowany został w porozumieniu zawartym pomiędzy Miastem Łódź a 11 powiatami z terenu województwa łódzkiego. Ilość stypendiów dla poszczególnych powiatów była proporcjonalna do ilości mieszkańców i wynosiła odpowiednio:
1. Powiat Bełchatowski 42
2. Powiat Brzeziński 18
3. Powiat Kutnowski 31
4. Powiat Łowicki 31
5. Powiat Łódzki Wschodni 28
6. Powiat Opoczyński 32
7. Powiat Pabianicki 45
8. Powiat Piotrkowski 36
9. Powiat Rawski 24
10. Powiat Tomaszowski 45
11. Miasto Piotrków Trybunalski 33
12. Miasto Łódź 100

W ramach projektu objęto pomocą stypendialną w wysokości 1 530,00 zł w roku akademickim 2006/2007, grupę 465 osób, spełniających następujące kryteria:
• studenci państwowych i niepaństwowych uczelni wyższych prowadzonych w systemie dziennym, wieczorowym, eksternistycznym i zaocznym;
• osoby będące w trudnej sytuacji materialnej, gdzie w rodzinie dochód w przeliczeniu na jedną osobę oraz dochód osoby uczącej się, w roku 2005 nie przekroczył 350 zł netto;
• osoby na stałe zameldowane na terenie objętym Porozumieniem.
Projekt podniósł dostęp do kształcenia na poziomie wyższym, poprzez przyznanie osobom do 26 roku życia stypendiów w formie finansowej, co w konsekwencji przyczyniło się do przełamania negatywnych wzorców oraz barier w dostępie do wykształcenia studentów z obszaru województwa łódzkiego oraz wpłynęło na wzrost liczby osób z wyższym wykształceniem, a także na polepszyło sytuację tej grupy społecznej na rynku pracy.
Projekt promował politykę równych szans poprzez skierowanie oferty do obu płci oraz osób niepełnosprawnych, zapewniając jednakowy dostęp do oferowanego wsparcia.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz przez budżet państwa.
 

← powrót