Poprawa warunków i jakości kształcenia SP 10 oraz SP17 w Piotrkowie Trybunalskim

Proszę określić gdzie leży problem:
7 + 8 =
Link
7 + 8 =
Umowa nr: RPLD.11.01.02-10-B034/16/00 z dn. 20.04.2017 r.
Wartość projektu:  596 618,75 zł.
Okres realizacji: 2017 – 2018.

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.
Oś Priorytetowa XI: Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności
Działanie XI.1: Wysoka jakość edukacji
Poddziałanie XI.1.2: Kształcenie ogólne
Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego.

Montaż finansowy projektu:
UE: 507 125,93 zł.
Budżet Państwa: 43 924,82 zł
Budżet Miasta: 45 568,00 zł.
Cel główny: Podniesienie w okresie V’17-VIII’18 jakości kształcenia w dwóch szkołach podstawowych z terenu m. Piotrków Trybunalski, umożlwiającego wzrost kompetencji kluczowych u 110 uczniów  poprzez rozwój kompetencji zawodowych  28 nauczycieli z uwzględnieniem potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych  i pedagogiki specjalnej  oraz stworzenie nowoczesnego zaplecza dydaktycznego, wykorzystującego ICT  oraz sprzęt wykorzystywany do nauki metodą eksperymentu.
 
W ramach projektu  wsparciem objęta była  grupa 110 uczniów dwóch piotrkowskich szkół podstawowych,  w tym 65  o specjalnych potrzebach edukacyjnych:
- z klasy IV, V i VI Szkoły Podstawowej Nr 10, 88 uczniów;
- klasy IV, V i VI w Szkole Podstawowej nr 17 im. Janusza Korczaka w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, 22 uczniów.
Został także zakupiony sprzęt oraz pomoce dydaktyczne, które będą wykorzystywane w pracy z dziećmi.
 
Dodatkowo wsparciem projektu zostało objętych 28 nauczycieli SP 10 oraz SP 17, którzy powiększyli swoje kompetencje zawodowe poprzez udział w studiach podyplomowych oraz specjalistycznych kursach.

Główne rezultaty, które zostały osiągnięte dzięki realizacji projektu:
1. Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu: 110;
2. Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych: 2;
3. Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych: 2;
4. Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu: 28.


Plany zajęć w poszczególnych szkołach  w roku szkolnym 2017 /2018 w załącznikach poniżej:

Załączniki artykułu

PLAN ZAJĘĆ SP 10 (Pobrań: 2217)
PLAN ZAJĘĆ SP 17 (Pobrań: 2956)
← powrót