Dzisiaj: Piątek 03 lutego 2023

Ogłoszenie o pierwszym pisemnym przetargu nieograniczonym na wydzierżawienie na okres 10 lat, nieruchomości zabudowanej położonej w granicach Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej pomiędzy ulicami: Zamkową, Wspólną, Starowarszawską i Pereca.

Proszę określić gdzie leży problem:
6 + 6 =
Link
6 + 6 =
Ogłoszenie o pierwszym pisemnym przetargu nieograniczonym na wydzierżawienie na okres 10 lat, nieruchomości zabudowanej położonej w granicach Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej pomiędzy ulicami: Zamkową, Wspólną, Starowarszawską i Pereca.
 
1. Nieruchomość położona jest w Piotrkowie Trybunalskim pomiędzy ulicami: Zamkową, Wspólną, Starowarszawską i Pereca. Nieruchomość nie jest obciążona prawami, ani zobowiązaniami na rzecz osób trzecich.
Nieruchomość powyższa jako obszar numer 15 włączona została do Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej.
 
2.Teren przeznaczony do wydzierżawienia obejmuje obszar o powierzchni 0,3077 ha i stanowi kompleks zabudowanych działek oznaczonych w ewidencji gruntów obręb 21 numerami:
-139 o powierzchni 0,1094 ha położna przy ul. Leona Pereca 2 – ul. Wspólnej 10, księga wieczysta PT1P/00082767/8,
-140 o powierzchni 0,0240 ha położna przy ul. Leona Pereca 4, księga wieczysta PT1P/00000052/5,
-141 o powierzchni 0,0230 ha położna przy ul.Wspólnej 8, księga wieczysta PT1P/00081449/6,
-142 o powierzchni 0,0229 ha położna przy ul. Leona Pereca 6, księga wieczysta PT1P/00114056/5,
-143 o powierzchni 0,0241 ha położna przy ul. Wspólnej 6, księga wieczysta PT1P/00081832/8,
-144 o powierzchni 0,0470 ha położna przy ul. Leona Pereca 8 – ul. Wspólnej 4, księga wieczysta PT1P/00081448/9,
-145 o powierzchni 0,0244 ha położna przy ul. Leona Pereca 10 – ul. Starowarszawskiej 20, księga wieczysta PT1P/00000737/1,
-146 o powierzchni 0,0329 ha położna przy ul. Wspólnej 2, księga wieczysta PT1P/00081348/8.
Wszystkie budynki znajdujące się w ramach przedmiotowego obszaru, zgodnie z wykonaną dokumentacją techniczną znajdują się w złym bądź niezadawalającym stanie technicznym, a ich remont jest ekonomicznie nieuzasadniony. Na przestrzeni lat 2017-2022 sukcesywnie dokonywano wykwaterowań najemców mieszkań wskazując im lokale zamienne. Proces ten zakończony został w lutym 2022, kiedy to zapewniono lokale zamienne ostatnim lokatorom.

3. Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia położona jest w obszarze podlegającym ochronie konserwatorskiej – stanowi teren zabytkowego układu urbanistycznego śródmieścia, wpisanego do rejestru zabytków decyzją Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi, Wydział Kultury, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 14 września 1967 r. znak: KL.IV-680/482/67.
W związku z powyższym, nieruchomość podlega rygorom wynikającym z przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2022 r.,  poz. 840). Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami na właścicielu lub posiadaczu zabytku spoczywa m.in. obowiązek opieki nad zabytkiem i korzystania z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości. Obowiązkiem właściciela lub posiadacza jest również zabezpieczenie i utrzymanie zabytku i jego otoczenia w jak najlepszym stanie, a prowadzenie przy zabytku działań określonych w art. 36 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy wymaga uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków. Z uwagi na wpis nieruchomości do rejestru zabytków prace ziemne na terenie przedmiotowej nieruchomości powinny być prowadzone pod nadzorem archeologicznym. Prowadzenie badań archeologicznych w postaci nadzoru wymaga uzyskania odrębnego pozwolenia Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Ponadto wszelkie działania prowadzone na przedmiotowej nieruchomości powinny być zgodne z zapisami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Wszelkie planowane prace na terenie nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia wymagają uzyskania zgody Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
 
4. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Jerozolimskiej, Garncarskiej i Zamurowej w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXX/590/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 lutego 2013 r. (Dz.Urz.Woj.Łódzkiego z dnia 30 kwietnia 2013, poz. 2403) nieruchomość położona pomiędzy ulicami: Zamkową, Wspólną, Starowarszawską i Pereca znajduje się w terenie oznaczonym symbolem 5MŚ – zabudowa wielofunkcyjna śródmiejska. Plan miejscowy określa następujące warunki dla zabudowy:
1) obowiązują ustalone na rysunku planu obowiązujące linie zabudowy;
2) dla zabudowy lokalizowanej w obowiązującej linii zabudowy obowiązuje forma zabudowy frontowej;
3) lokalizacja budynków w układzie kalenicowym – główna kalenica dachu równolegle do drogi;
4) maksymalna wysokość zabudowy: - 11,0m; przy czym obowiązuje liczba kondygnacji naziemnych od 2, minimum 2 kondygnacje należy lokalizować w obowiązującej linii zabudowy;
5) maksymalna wysokość elewacji frontowej: - 9,0m;
6) dopuszcza się podpiwniczenie budynków; których wyniesienie mierzone od poziomu terenu nie przekroczy 0,5m;
7) realizacja elewacji z zastosowaniem nie więcej niż 3 rodzajów materiałów wykończeniowych (nie dotyczy obróbek blacharskich);
8)  zakaz stosowania okładzin z tworzyw sztucznych PCW, PCV i podobnych;
9) obowiązuje jednorodna kolorystyka stolarki okiennej i drzwiowej dla wszystkich budynków w ramach działki budowlanej;
10) fasada budynku winna odzwierciedlać rozczłonkowanie bryły w sposób nawiązujący do obowiązujących historycznych podziałów parcelacyjnych;
11) obowiązuje zakaz lokalizacji wjazdów do indywidualnych garaży od strony dróg publicznych;
12) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych.
Szczegółowe informacje w przedmiocie dopuszczalnego sposobu zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości uzyskać można w Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Farna 8, tel. 44 732-15-10.
 
5. Wyżej wymieniona nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia, w drodze pisemnego przetargu nieograniczonego, na okres 10 lat, na zasadach określonych w regulaminie PSAG, z przeznaczeniem na działalność produkcyjną, usługową oraz handel jako działalność towarzyszącą działalności podstawowej realizowanej na dzierżawionej nieruchomości. Wyjątek stanowi branża motoryzacyjna i maszynowa, dla których dopuszcza się handel jako działalność podstawową.
Wyklucza się lokalizację usług polegających na składowaniu, magazynowaniu, przetwarzaniu i obrocie handlowym kopalinami, kruszywami budowlanymi, ziemią, węglem opałowym we wszystkich postaciach, wszelkich odpadów w rozumieniu przepisów szczególnych oraz lokalizację stacji demontażu pojazdów i obrót materiałami wtórnymi i odpadowymi.
 
6. W zakresie lokalizacji tablic informacyjnych oraz reklam i nośników reklamowych obowiązuje:
-zakaz umieszczania tablic informacyjnych oraz reklam i nośników reklamowych niezwiązanych z prowadzoną na terenie dzierżawionej nieruchomości działalnością gospodarczą,
- maksymalna, łączna powierzchnia tablic informacyjnych i reklam lokalizowanych na nieruchomości nie może przekroczyć 15 m2.
 
7.Wywoławcza stawka czynszu miesięcznego za wydzierżawienie nieruchomości położonej pomiędzy ulicami: Zamkową, Wspólną, Starowarszawską i Pereca wynosi 307,70 zł netto, tj. 0,10 zł netto za 1 m2 powierzchni gruntu.
Do kwoty czynszu Wydzierżawiający doliczy podatek VAT według obowiązującej stawki (obecnie 23%).
 
8.Czynsz dzierżawny płatny jest z góry, do dnia 10 każdego miesiąca.
Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 893) w przypadku nieterminowej zapłaty czynszu dzierżawnego, naliczone zostaną odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych (art. 7 ust.1 ustawy) oraz rekompensata za koszty odzyskiwania należności określona w art. 10 tej ustawy.
 
Wysokość czynszu w latach następnych może ulegać zmianie. Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w IV kwartale każdego roku kalendarzowego z mocą obowiązywania od 1 stycznia następnego roku – według wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa GUS na dzień 30 września  danego roku.
 
O podwyższeniu czynszu dzierżawnego Dzierżawca będzie informowany w formie jednostronnego, pisemnego oświadczenia Wydzierżawiającego. Podwyższenie czynszu nie stanowi zmiany umowy.
 
9. Podmiot, z którym zawierana jest umowa dzierżawy, wnosi kaucję zabezpieczającą należyte wykonanie przedmiotu  umowy w wysokości 3.000,00 zł, tj. 1000 złotych za każde pełne 1000 m2 dzierżawionej powierzchni nieruchomości, najpóźniej w dniu zawarcia umowy dzierżawy, przy czym dowód wpłaty kaucji podlega okazaniu przed podpisaniem umowy dzierżawy.
 
Kaucja wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym zostanie ona zdeponowana, pomniejszona o koszty prowadzenia rachunku zostanie zwrócona Dzierżawcy po dostarczeniu przez niego decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu/obiektów budowlanych lub potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia obiektu/obiektów do użytkowania w organie nadzoru budowlanego, na podstawie pisemnego wniosku, w terminie 14 dni od daty wpływu wniosku do Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
 
Kaucja nie podlega zwrotowi w razie niespełnienia warunków, o których mowa § 5 i 6 regulaminu Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej, wprowadzonego Zarządzeniem Nr 389 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 10 października 2019 r. z późniejszymi zmianami.
 
Kaucja nie podlega zwrotowi w przypadku rozwiązania umowy za porozumieniem stron, na wniosek Dzierżawcy bądź też w przypadku jej rozwiązania z przyczyn leżących po stronie Dzierżawcy.
 
10. Ustala się następujące terminy zagospodarowania nieruchomości:
- w terminie 18 miesięcy od podpisania umowy dzierżawy, Dzierżawca zobowiązany jest do uzyskania wymaganych ustawowo pozwoleń lub dokonania zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej na budowę obiektu/obiektów budowlanych.
Dla terenów objętych ochroną konserwatorską, położonych na obszarze układu urbanistycznego objętego wpisem do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Numer 210 z dnia 14 września 1967 roku, termin wydłuża się do 30 miesięcy.
Niespełnienie wyżej wymienionych warunków z winy Dzierżawcy, skutkować będzie podwyższeniem czynszu dzierżawnego o 100%, naliczanego zgodnie z dotychczasową umową (kwota netto+ podatek VAT). Podwyższona stawka czynszu obowiązywać będzie do czasu uzyskania wymaganych wyżej dokumentów;
- w terminie 3 lat od daty podpisania umowy dzierżawy, Dzierżawca zobowiązany jest do zabudowania dzierżawionej nieruchomości obiektem/obiektami budowlanymi.
 
Dla terenów objętych ochroną konserwatorską, położonych na obszarze układu urbanistycznego objętego wpisem do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Numer 210 z dnia 14 września 1967 roku, termin ten wydłuża się do 5 lat.
Planowane prace winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami  prawa w tym zakresie.
Potwierdzenie wykonania prac nastąpi na podstawie oględzin nieruchomości dokonanych przy udziale strony umowy, w oparciu o przedstawione przez Dzierżawcę pozwolenie na użytkowanie obiektu/obiektów budowlanych lub potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia w stosownym organie nadzoru budowlanego do użytkowania wzniesionego na dzierżawionym terenie obiektu/obiektów budowlanego.
W przypadku niezabudowania przez Dzierżawcę nieruchomości w wyżej wymienionym terminie, umowa dzierżawy podlega rozwiązaniu z przyczyn leżących po stronie Dzierżawcy.
 
11. Minimalna liczba nowoutworzonych miejsc pracy dla nieruchomości położonej pomiędzy ulicami: Zamkową, Wspólną, Starowarszawską i Pereca wynosi 3 pełne etaty, utworzone w ciągu 3 lat od daty podpisania umowy dzierżawy wraz z obowiązkiem ich utrzymania przez okres co najmniej 36 miesięcy.

Warunek utworzenia nowych miejsc pracy (przyrost netto miejsc pracy) uważa się za spełniony, jeżeli nastąpi wzrost liczby osób zatrudnionych na umowę o pracę, w przeliczeniu na pełne etaty, w danym przedsiębiorstwie.
Podmiot, z którym zawierana jest umowa dzierżawy terenu, w dniu podpisania umowy składa oświadczenie informujące o stanie zatrudnienia na podstawie zawartych umów o pracę. Oświadczenie to będzie podstawą do wyliczenia ilości nowoutworzonych miejsc pracy.
Po utworzeniu każdego nowego miejsca pracy, przedsiębiorca złoży Wydzierżawiającemu oświadczenie o jego utworzeniu, w terminie 7 dni od daty zatrudnienia nowego pracownika.
 
Obowiązuje zakaz przenoszenia dotychczas prowadzonej działalności w granicach administracyjnych Piotrkowa Trybunalskiego do PSAG, z wyłączeniem przypadku kiedy przeniesienie spowodowane jest planowanym rozwojem firmy, prowadzącym do zwiększenia produkcji czy rozszerzenia działalności usługowej, a liczba miejsc pracy netto zwiększy się, o określoną w umowie dzierżawy ilość.
 
12. W przypadku niemożności uzyskania przez Dzierżawcę decyzji o warunkach zabudowy, warunków technicznych od gestorów sieci lub pozwolenia na budowę, nastąpi rozwiązanie umowy, a kaucja wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym zostanie ona zdeponowana pomniejszona o koszty prowadzenia rachunku, zostanie zwrócona Dzierżawcy.
Dzierżawcy nie należy się zwrot innych poniesionych nakładów, poza wspomnianą kaucją.
 
13. W przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, likwidacji bądź rezygnacji z prowadzenia działalności gospodarczej przez Dzierżawcę lub zalegania z czynszem dzierżawnym przez okres dłuższy niż 3 okresy płatności, umowa dzierżawy ulega rozwiązaniu z przyczyn leżących po stronie Dzierżawcy.
 
14. Bez zgody Wydzierżawiającego Dzierżawca nie ma prawa przelewać ani w części, ani w całości swych uprawnień wynikających z zawartej umowy dzierżawy na rzecz osób trzecich tak fizycznych, jak i prawnych.
 
Bez zgody Wydzierżawiającego Dzierżawca nie może oddać przedmiotu dzierżawy osobie trzeciej do bezpłatnego używania ani go poddzierżawiać. Zastrzeżenie powyższe dotyczy także zawierania innych umów, przedmiotem których byłaby wydzierżawiona nieruchomość.
Jakakolwiek umowa zawierana z osobami trzecimi, w odniesieniu do której Wydzierżawiający wyraził zgodę, nie może być zawarta na okres dłuższy niż okres, na który zawarto umowę dzierżawy.
 
W przypadku uzyskania zgody Wydzierżawiającego na zawarcie umowy, której przedmiotem byłaby wydzierżawiona nieruchomość, czynsz za dzierżawę podlega dodatkowemu podwyższeniu o 30% w stosunku do czynszu wynikającego z umowy.
Podwyższenie czynszu, o którym mowa, nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga formy pisemnej aneksu do umowy. O podwyższeniu czynszu Dzierżawca zostanie poinformowany w formie jednostronnego pisemnego oświadczenia Wydzierżawiającego.
 
W przypadku oddania przedmiotu dzierżawy osobie trzeciej do bezpłatnego używania lub jego poddzierżawienia bez zgody Wydzierżawiającego, Dzierżawca traci prawo do stawki dzierżawy wynikającej z umowy dzierżawy, a czynsz zostanie naliczony według stawek rynkowych określonych przez rzeczoznawcę majątkowego.
 
15. Dzierżawca zobowiązany jest uiszczać podatki i inne ciężary związane z posiadaniem przedmiotu dzierżawy. Zwolnienia z podatku od nieruchomości mają zastosowanie na zasadach ogólnych, zgodnie z obowiązującymi uchwałami Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
 
16.Część jawna przetargu odbędzie się w obecności oferentów w siedzibie Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ul. Szkolna 28 w dniu 12 sierpnia  2022 r. o godzinie 12.00, sala numer 304 na III piętrze –budynek A.
 
17. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które złożą pisemną ofertę udziału w przetargu wraz z wymaganymi dokumentami wynikającymi z regulaminu przetargu oraz terminowo wpłacą wadium.
Oferta udziału w przetargu, wraz z wymaganymi załącznikami, winna być złożona w formie pisemnej do dnia 08 sierpnia 2022 r. włącznie, do godziny 15.00:
a) osobiście: w siedzibie Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ul. Szkolna 28 – Referat Gospodarki Nieruchomościami, pokój 305 na III piętrze;
Ofertę należy złożyć w zamkniętej, zaklejonej i ostemplowanej, bądź podpisanej w miejscu zaklejenia, kopercie. Koperta powinna zawierać dopisek: „Oferta udziału w pierwszym pisemnym przetargu nieograniczonym na wydzierżawienie, na 10 lat, nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim pomiędzy ulicami: Zamkową, Wspólną, Starowarszawską i Pereca” oraz dane identyfikacyjne oferenta
albo
b) przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską – w takim przypadku ofertę należy złożyć w podwójnej zaklejonej kopercie. Na zaklejonej kopercie zewnętrznej należy umieścić nazwę i adres Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ul. Szkolna 28 pokój 305. Na zaklejonej i ostemplowanej, bądź podpisanej w miejscu zaklejenia kopercie wewnętrznej, należy umieścić dopisek: „Oferta udziału w pierwszym pisemnym przetargu nieograniczonym na wydzierżawienie, na 10 lat, nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim pomiędzy ulicami: Zamkową, Wspólną, Starowarszawską i Pereca” oraz dane identyfikacyjne oferenta.
Za termin dostarczenia (złożenia) oferty należy rozumieć datę i godzinę wpływu do miejsca oznaczonego przez organizatora przetargu jako miejsce składania ofert.
Organizator przetargu nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego opakowania lub braku na opakowaniu którejkolwiek z wyżej wymienionych informacji.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

18. Pisemna oferta powinna zawierać:
1) imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot;
2) datę sporządzenia oferty;
3) oferowaną cenę (wyższą od ceny wywoławczej);
4) kopię dowodu wniesienia wadium;
5) określenie liczby nowoutworzonych miejsc pracy;
6) określenie rodzaju działalności prowadzonej na wydzierżawianej nieruchomości;
7) podpis oferenta;
8) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
9) oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami składek ZUS i Urzędu Skarbowego;
10) oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z projektem umowy dzierżawy;
11) oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z regulaminem Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej zatwierdzonym Zarządzeniem Nr 389 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 10 października 2019 r. z późniejszymi zmianami,
12) numer rachunku bankowego oferenta;
13) inne dokumenty, zgodnie z § 5 regulaminu przetargu na wydzierżawienie nieruchomości.
 
Oferta powinna być sporządzona:
-pismem maszynowym,
-w języku polskim,
-podpisana przez osobę/ osoby upoważnione do reprezentowania oferenta,
-wszystkie strony winny być ponumerowane, parafowane i na trwałe spięte w całość,
-wszystkie oświadczenia i załączniki winny być podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania oferenta w przetargu.
 
19. Wadium za nieruchomość położoną pomiędzy ulicami: Zamkową, Wspólną, Starowarszawską i Pereca wynosi 60,00 zł i musi znajdować się na rachunku bankowym Miasta Piotrkowa Trybunalskiego prowadzonym w Getin Noble Bank SA numer konta: 58 1560 0013 2323 1404 1000 0003 w terminie do dnia 08 sierpnia 2022 r. (włącznie), przy czym wpłata wadium nie powoduje naliczenia odsetek od  zdeponowanej kwoty.
Wadium wnosi się w pieniądzu. Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wyżej wymieniony numer rachunku bankowego.
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed  upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy dzierżawy.
Osobie, która przetarg wygra, wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego.
 
20. Oferent, który przetarg wygrał, jest zobowiązany do podpisania umowy dzierżawy w miejscu i terminie określonym przez organizatora przetargu.
Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako dzierżawcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie podpisze bez usprawiedliwienia umowy dzierżawy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 
21. Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, z ważnych powodów, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, o czym poinformuje niezwłocznie poprzez zamieszczenie ogłoszenia w prasie lokalnej i wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta.
 
22. Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 
23.Wydzierżawienie ww. nieruchomości odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego, określonego na mapie zasadniczej prowadzonej przez Geodetę Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Powyższe nie wyklucza istnienia w terenie innych, nie wykazanych na mapie urządzeń podziemnych lub co do których brak jest informacji w instytucjach branżowych.
Wydzierżawiający nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne nieruchomości, o których istnieniu nie wiedział w chwili zawarcia umowy pomimo zachowania należytej staranności ze strony wszystkich służb miasta Piotrkowa Trybunalskiego, w tym także za nieujawniony w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Piotrkowie Trybunalskim, przebieg podziemnych mediów. Dzierżawca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
 
24. Niezależnie od podanych wyżej informacji, osoba zainteresowana wydzierżawieniem nieruchomości odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, aktualnym sposobem jej wykorzystania, parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie dzierżawcy i stanowi obszar jego ryzyka.
 
Ogłoszenie niniejsze wywieszone zostało na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta www.piotrkow.pl, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.piotrkow.pl, a wyciąg ogłoszenia o przetargu podany został do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.
 
Regulamin przetargu znajduje się do wglądu w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ul. Szkolna 28, pokój 305.
 
Informacji udziela się również telefonicznie pod numerem tel. 44 732-18-52 w godzinach 7:30-15:30.

Prezydent Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
(-) Krzysztof Chojniak
Dokument został podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym
 

Załączniki artykułu

PSAG_ Stare Miasto (Pobrań: 802)
formularz zgłoszeniowy (Pobrań: 622)
projekt umowy dzierżawy (Pobrań: 327)
regulamin przetargu (Pobrań: 296)
← powrót