Dzisiaj: Wtorek 13 kwietnia 2021

Wykaz lokalu mieszkalnego ul. Pawlikowskiego 2 m. 11

Proszę określić gdzie leży problem:
1 + 3 =
Link
1 + 3 =
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 11 przy ul. Pawlikowskiego 2 w Piotrkowie Trybunalskim przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z ułamkową częścią gruntu
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 37
Prezydenta Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 8 lutego 2021 r.
 
Wykaz
 
lokalu mieszkalnego nr 11 przy ul. Pawlikowskiego 2 w Piotrkowie Trybunalskim przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z ułamkową częścią gruntu
 
1.Lokal mieszkalny nr 11 mieszczący się w budynku położonym przy ul. Pawlikowskiego 2 w Piotrkowie Trybunalskim na działkach oznaczonych nr 134, 143/119 w obrębie 20, o pow. 0,1062 ha, dla której prowadzone są księgi wieczyste KW Nr PT1P/00017608/0, KW Nr PT1P/00051062/0.
2.Ww. lokal mieszkalny składa się z pokoju, kuchni, łazienki z wc oraz przedpokoju.
3.Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego w m2/ powierzchnia pomieszczenia przynależnego w m2 –  32,95 m2 /- m2
4.Udział w nieruchomości wspólnej - 3295/116402
5.Opis i przeznaczenie nieruchomości - zabudowa mieszkaniowa. Lokal przeznaczony do sprzedaży w formie bezprzetargowej wraz z udziałem w gruncie.
6.Cena nieruchomości: 91.815,00 zł w tym
7.Cena lokalu mieszkalnego – 84.256,00 zł
8.Cena ułamkowej części gruntu – 7.559,00 zł
9.Cena sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz cena ułamkowej części gruntu płatne są najpóźniej do dnia zawarcia umowy cywilnoprawnej w formie aktu notarialnego. Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego pokrywa nabywca.
10.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni od dnia 17 lutego 2021 r.  do dnia 10 marca 2021 r. na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Piotrkowa Tryb. Pasaż Karola Rudowskiego 10 i ul. Szkolna 28, zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego www.piotrkow.pl i na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.piotrkow.pl, a informacja o wywieszeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.
11.Pierwszeństwo w nabyciu lokalu/lokali przysługuje osobie/osobom, która/które jest/są najemcą/najemcami lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony.
 
Piotrków Tryb., dnia 8.02.2021 r.
 
 
Prezydent Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego
(-) Krzysztof Chojniak
dokument został podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym
← powrót