Dzisiaj: Poniedziałek 12 kwietnia 2021

Wykaz lokalu mieszkalnego ul. Szmidta 15 m. 16

Proszę określić gdzie leży problem:
3 + 3 =
Link
3 + 3 =
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 16 przy ul. Szmidta 15 w Piotrkowie Trybunalskim przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z ułamkową częścią gruntu
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 37
Prezydenta Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 8 lutego 2021 r.
 
Wykaz
 
lokalu mieszkalnego nr 16 przy ul. Szmidta 15 w Piotrkowie Trybunalskim przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z ułamkową częścią gruntu
 
1.Lokal mieszkalny nr 16 mieszczący się w budynku położonym przy ul. Szmidta 15 w Piotrkowie Trybunalskim na działkach oznaczonych nr 162/30 i 162/31 w obrębie 20, o pow. 0,1751 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW Nr PT1P/00048953/9.
2.Ww. lokal mieszkalny składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc oraz przedpokoju.
3.Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego w m2/ powierzchnia pomieszczenia przynależnego w m2 –  40,72 m2 / - m2
4.Udział w nieruchomości wspólnej - 4072/323000
5.Opis i przeznaczenie nieruchomości - Zabudowa mieszkaniowa. Lokal przeznaczony do sprzedaży w formie bezprzetargowej wraz z udziałem w gruncie.
6. Cena nieruchomości: 115.625,00 zł w tym
7.Cena lokalu mieszkalnego – 110.074,00 zł
8.Cena ułamkowej części gruntu – 5.551,00 zł
9.Cena sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz cena ułamkowej części gruntu płatne są najpóźniej do dnia zawarcia umowy cywilnoprawnej w formie aktu notarialnego. Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego pokrywa nabywca.
10.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni tj. od dnia 17 lutego 2021 r.  do dnia 10 marca 2021 r. na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Piotrkowa Tryb. Pasaż Karola Rudowskiego 10 i ul. Szkolna 28, zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego www.piotrkow.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.piotrkow.pl, a informacja o wywieszeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.
11.Pierwszeństwo w nabyciu lokalu/lokali przysługuje osobie/osobom, która/które jest/są najemcą/najemcami lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony.
 
Piotrków Tryb., dnia 8. 02. 2021 r.
 
 
Prezydent Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego
(-) Krzysztof Chojniak
dokument został podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym
← powrót