Dzisiaj: Poniedziałek 01 marca 2021

Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Ronalda Reagana, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

Proszę określić gdzie leży problem:
6 + 2 =
Link
6 + 2 =
Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Ronalda Reagana, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.
 
załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 13
Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 19 stycznia 2021 roku
 
Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Ronalda Reagana, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.
 
1.Nieruchomość położona jest w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Ronalda Reagana. Wyżej wymieniona nieruchomość nie jest obciążona prawami, ani zobowiązaniami na rzecz osób trzecich. 

2.Nieruchomość o łącznej powierzchni 1,8085 ha oznaczona jest w ewidencji gruntów obręb 20 jako: działka numer 225/8 o powierzchni 0,1136 ha księga wieczysta PT1P/00069487/4 i działka numer 224/9 o powierzchni 1,6949 ha księga wieczysta PT1P/00009818/6. 

3.Nieruchomość nie jest zabudowana, stanowi teren zadrzewiony z samosiewami krzewów i drzew w wieku ok. 10-15 lat  (głównie brzoza). Ochronę oraz ewentualne usunięcie drzew lub krzewów reguluje ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r., poz. 55 późniejszymi zmianami). Koszty związane ze sporządzeniem wniosku i inwentaryzacji zieleni, przeprowadzeniem zabiegów pielęgnacyjnych, usunięciem drzew i krzewów oraz ewentualnych opłat z tym związanych, wynikających z przepisów powołanej wyżej ustawy o ochronie przyrody i innych przepisów, ponosi posiadacz nieruchomości.Zgodnie z zaleceniami Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi, biorąc pod uwagę istotną rolę jaką spełniają zadrzewienia i zakrzaczenia, zaleca się ograniczenie działań związanych z wycinką drzew i krzewów tylko do uzasadnionych przypadków.
W przypadku powstania odpadów przy wycince drzew i krzewów, posiadacz nieruchomości jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r., poz. 797 z późniejszymi zmianami).
Nieruchomość należy odwodnić poprzez odprowadzenie wód na własny teren nieutwardzony. Dokonywanie zmiany naturalnego spływu wód opadowych w celu kierowania ich na tereny sąsiednich nieruchomości jest zabronione, zgodnie z § 29 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r., poz. 1065 z późniejszymi zmianami).
Ewentualna niwelacja terenu pod projektowane obiekty winna zostać ujęta w projekcie budowlanym i nie może spowodować zachwiania stosunków wodnych na przedmiotowym terenie i terenach sąsiednich.
 
Dojazd do nieruchomości zapewniony jest drogą utwardzoną z urządzonym zjazdem z ulicy Ronalda Reagana oraz projektowaną w planie miejscowym siecią dróg: zbiorczą 14KDZ oraz dojazdową 18KDD.
 
W ulicy Ronalda Reagana przebiegają elementy infrastruktury technicznej w postaci: sieci energetycznej, wodociągowej, gazowej oraz kanalizacyjnej. Niezbędną infrastrukturę techniczną potrzebną do realizacji zamierzonej inwestycji oraz ewentualną przebudowę istniejącego uzbrojenia nabywca wykona własnym staraniem, w porozumieniu z gestorami sieci.
 
4. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wierzejskiej, Miast Partnerskich i Sulejowskiej w Piotrkowie Trybunalskim, przyjętym Uchwałą Nr XXVIII/524/12 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 19 grudnia 2012 r. (Dz.Urz.Woj.Łódzkiego z dnia 7 lutego 2013 r., poz. 666) ze zmianą przyjętą Uchwałą Nr XLVII/829/14 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 września 2014 r. (Dz.Urz.Woj.Łódzkiego z dnia 29 października 2014 r., poz. 3746) działki nr: 225/8 i 224/9 znajdują się w terenie oznaczonym symbolem 2U – zabudowa usługowa. Na terenie tej jednostki urbanistycznej plan ustala lokalizację usług lokalnych i ponadlokalnych: usług oświaty podstawowej, zdrowia, kultury, hotelarstwa, handlu, gastronomii, rzemiosła.
Szczegółowe informacje w przedmiocie dopuszczalnego sposobu zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości raz interpretacji zapisów planu miejscowego uzyskać można w Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Farna 8, tel. 44 732-15-10.
 
5. Cena nieruchomości położonej przy ul. Ronalda Reagana wynosi: 1.650.000,00 zł.
 
6. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r., poz. 106 z późniejszymi zmianami) do ceny nieruchomości osiągniętej w wyniku przetargu doliczony zostanie podatek VAT według obowiązującej w dacie sprzedaży stawki.
Cena nieruchomości osiągnięta w wyniku przetargu, wraz z podatkiem VAT, pomniejszona o wpłacone wadium, podlega zapłacie nie później niż na trzy dni przed ustalonym terminem zawarcia umowy cywilnoprawnej.
Za datę uiszczenia ceny nieruchomości uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany numer rachunku bankowego.
Cena nieruchomości nie zawiera kosztów wznowienia znaków granicznych. Ewentualne wznowienie znaków granicznych może nastąpić na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości. Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
 
7. Wyżej wymieniona nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży, zgodnie z Uchwałą Nr XXI/322/20 Rady Miasta  Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Ronalda Reagana. 

8. Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, aktualnym sposobem jej wykorzystania, parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
 
9. Sprzedaż działek odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego, określonego na mapie zasadniczej prowadzonej przez Geodetę Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Powyższe nie wyklucza istnienia w terenie innych, nie wskazanych na mapie urządzeń podziemnych lub co do których brak jest informacji w instytucjach branżowych. W przypadku związanych z tym faktem ewentualnych kolizji nabywca przeniesie istniejące media na własny koszt, po uprzednim dokonaniu wymaganych uzgodnień i uzyskaniu przewidzianych prawem pozwoleń.
Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości, w tym także za nieujawniony w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Piotrkowie Trybunalskim, przebieg podziemnych mediów.
 
10. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zamiany podaje się do publicznej wiadomości poprzez:
- wywieszenie na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Pasaż Karola Rudowskiego 10  i  ul. Szkolnej 28, tj. od dnia 21 stycznia 2021 roku do dnia 10 lutego 2021 roku,
- zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego www.piotrkow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.piotrkow.pl,
- podanie informacji o zamieszczeniu wykazu w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość. 

11. Własność nieruchomości objętych niniejszym wykazem Gmina Miasto Piotrków Trybunalski nabyła w oparciu o niżej wymienione dokumenty:
- działka numer 224/9 - nabyta została do zasobu gminy Miasto Piotrków Trybunalski na podstawie umowa sprzedaży Rep. „A” Nr 1942/2014 z dnia 08 lipca 2014 r.
- działka numer 225/8 - własność przedmiotowej działki Skarb Państwa nabył na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 14 listopada 2003 r., wydanego w sprawie sygn. akt I Ns 258/03 o zasiedzenie. Następnie Wojewoda Łódzki w dniu 11 stycznia 2005 r. wydał decyzję numer SP.VII.7723/PT/14/2004/JG, w której stwierdził nieodpłatne nabycie nieruchomości przez gminę Miasto Piotrków Trybunalski.
Z uwagi na podaną wyżej podstawę nabycia, stosownie do treści art. 216 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r., poz. 1990), przy sprzedaży nieruchomości objętej niniejszym wykazem, nie ma zastosowania art. 34 ust. 1 pkt 2 regulujący kwestie przysługującego pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości.
 
 
 
Prezydent Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
(-) Krzysztof Chojniak
 
← powrót