Dzisiaj: Wtorek 13 kwietnia 2021

Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Piotrków Tryb., położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Leśnej 22, przeznaczonej do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Proszę określić gdzie leży problem:
5 + 9 =
Link
5 + 9 =
załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 36
Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 05 lutego 2021 r.
 
Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Leśnej 22, przeznaczonej do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
 
1. Nieruchomość położona jest w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Leśnej 22.
Dla powyższej nieruchomości urządzona jest księga wieczysta PT1P/00083219/9.
Nieruchomość nie jest obciążona prawami, ani zobowiązaniami na rzecz osób trzecich.
 
2. Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów obręb 17 jako działka numer 380 o pow. 0,0169 ha.
 
3. Działka numer 380 o kształcie zbliżonym do trapezu o przeciętnej szerokości około 7 m jest niezabudowana, stanowi zieleniec przylegający do budynku mieszkalnego jednorodzinnego posadowionego w granicy nieruchomości przyległej.
Dojazd do nieruchomości bezpośrednio z ulicy Leśnej - drogi o nawierzchni asfaltowej.
 
4. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obejmującym obszar zawarty pomiędzy ulicami: Wolborską, Podleśną, Wierzejską oraz projektowaną Z1/2 określoną miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLII/736/05 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 09 listopada 2005 r. działka numer 380 znajduje się w jednostce urbanistycznej 6MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 
5. Cena nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Leśnej 22 wynosi: 16.200,00 zł.
Sprzedaż wyżej wymienionej nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT według obowiązującej w dacie  sprzedaży stawki – obecnie 23%, stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r., poz. 106 z późniejszymi zmianami).
 
6. Cena nieruchomości wraz z podatkiem VAT podlega zapłacie nie później niż na trzy dni przed ustalonym terminem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Za datę uiszczenia ceny nieruchomości uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany numer rachunku bankowego.
 
7. Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, aktualnym sposobem jej wykorzystania, parametrami oraz możliwością  zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
 
8. Uchwałą Nr XXVIII/393/20 z dnia 29 października 2020 r. Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wyraziła zgodę na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Leśnej 22.
Sprzedaż wyżej wymienionej nieruchomość następuje w trybie bezprzetargowym, jako grunt przyległy, niezbędny do poprawienia warunków zagospodarowania już posiadanej sąsiedniej nieruchomości położonej przy ul. Leśnej 24, stosownie do treści art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r., poz. 1990 z późniejszymi zmianami).
 
9. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zamiany podaje się do publicznej wiadomości poprzez:
 
  • wywieszenie na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Pasaż Karola Rudowskiego 10  i  ul. Szkolnej 28, tj. od dnia 10 lutego 2021 r. do dnia 03 marca 2021 r.
  • zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego www.piotrkow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.piotrkow.pl,
  • podanie informacji o zamieszczeniu wykazu w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.
 
10. Nieruchomość położona w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Leśnej 22 została nabyta na rzecz Skarbu Państwa na podstawie postanowienia z dnia 30 czerwca 1960 r. Sądu Powiatowego w Piotrkowie Tryb. sygn. akt I Ns 272/60 o stwierdzenie zasiedzenia.
Następnie, decyzją Wojewody Piotrkowskiego RG.III.7224-4/2120/92 z dnia 24 lipca 1992 r., stwierdzono nabycie, z mocy prawa, własności przedmiotowej nieruchomości przez Gminę Miasto Piotrków Trybunalski.
 
Z uwagi na powyższe, przy zbywaniu działki objętej niniejszym wykazem, nie ma zastosowania art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 z późniejszymi zmianami).
 
 
Prezydent Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
(-) Krzysztof Chojniak
Dokument został podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym
 
← powrót