Dzisiaj: Czwartek 21 stycznia 2021

Wykaz nieruchomości ul. Kostromska

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 7 =
Wykaz części nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ulicy Kostromskiej.
 
Załącznik nr 1 do Zarządzenia  Nr 346           
Prezydenta Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 03.11. 2020 r.
 
Wykaz części nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej
w Piotrkowie Tryb. przy ulicy Kostromskiej.
 
1.Nieruchomość położona jest w Piotrkowie Tryb. przy ul. Kostromskiej.
 
2. Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów w obrębie 31, jako działka nr 2/104 o powierzchni 0,0712 ha, ma urządzoną księgę wieczystą PT1P/00045936/3 i stanowi własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski.
 
3. Na przedmiotowej nieruchomości znajduje się obiekt o konstrukcji metalowej (garaż blaszak).
                                                                                                                             
4.Wnioskowany teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przedmiotowa działka znajduje się w jednostce urbanistycznej: U – usługi.
            
5. Nieruchomość przeznacza się do wydzierżawienia, na okres do 3 lat, z przeznaczeniem pod garaż.
 
6. Do dzierżawy przeznacza się teren o pow. 15 m2 stanowiący część działki nr: 2/104 obr. 31 zaznaczony na załączniku graficznym.
   
7. Czynsz dzierżawny wynosi 64,39 zł miesięcznie tj. 
15 m2 x 3,63 zł/m2 = 54,45 zł netto + 23% VAT = 66,97 zł brutto miesięcznie
                  
8.  Czynsz płatny jest do 10 każdego miesiąca.
Wysokość czynszu w latach następnych może ulegać zmianie. Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w IV kwartale każdego roku kalendarzowego z mocą obowiązywania od 1 stycznia następnego roku – wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa GUS na dzień 30 września  danego roku.
 
9. Tytułem zabezpieczenia terminowego uiszczania czynszu i innych roszczeń wynikających z umowy, Dzierżawca zobowiązany będzie do uiszczenia kaucji pieniężnej w wysokości równej czynszowi dzierżawnego netto, za jeden okres płatności, określonego w pkt 7, przy czym dowód wpłaty podlega okazaniu przed podpisaniem umowy.
 
10.Wykaz, o którym mowa, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz zamieszcza się na stronie internetowej: www.piotrkow.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.piotrkow.pl, na okres 21 dni tj. od dnia 05.11.2020 r. do dnia 23 a informacja o wywieszeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.
 
Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
(-) Krzysztof Chojniak
 

Załączniki artykułu

← powrót