Dzisiaj: Środa 20 stycznia 2021

Wykaz nieruchomości ul. Krakowskie Przedmieście

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 2 =
Wykaz nieruchomości zabudowanej, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Trybunalskim  przy ulicy Krakowskie Przedmieście 73.
 
Załącznik nr 1  do zarządzenia
nr  356 Prezydenta Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 13.11. 2020 r.
 
Wykaz nieruchomości zabudowanej, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Trybunalskim  przy ulicy Krakowskie Przedmieście 73.
 
1.Nieruchomość położona jest w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Krakowskie Przedmieście  73.

2.Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów w obrębie 32 jako działki 412/2, 412/4,  414/4, 415/2, 310/2, 414/6, 415/3, 415/4 i nr 357/8  o łącznej powierzchni 3,5943 ha  i mająca urządzoną księgę wieczystą KW Nr PT1P/00059704/9.
 
3. Przedmiotowa nieruchomość jest zabudowana.                                            
4. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przedmiotowa działka znajduje się w jednostce urbanistycznej MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.                                      
 
5. Nieruchomość przeznacza się do wydzierżawienia na okres 8 lat z przeznaczeniem na siedzibę i działalność Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o.      
 
6. Do dzierżawy przeznacza się teren o powierzchni 3,5943 ha stanowiący działki nr 412/2, 412/4,  414/4, 415/2, 310/2, 414/6, 415/3, 415/4
i nr 357/8, zaznaczony na  załączniku graficznym.
   
7. Czynsz dzierżawny wynosi 0,30 zł za 1 m2 gruntu + podatek VAT (obecnie 23%)
tj. 35.943 m2 x 0,30 zł/m2 = 10.782,90 zł + VAT (23%) = 13.262,97  zł w stosunki rocznym.
                      
8. Czynsz płatny jest do 31 marca każdego roku.
Wysokość czynszu w latach następnych może ulegać zmianie. Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w IV kwartale każdego roku kalendarzowego z mocą obowiązywania od 1 stycznia następnego roku – wg wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa GUS na dzień 30 września  danego roku.
 
9 . Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz zamieszcza się na stronie internetowej: www.piotrkow.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.piotrkow.pl, na okres 21 dni tj. od dnia 17.11.2020r. do dnia 08.12.2020r. a informacja o wywieszeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.
 
Piotrków Tryb. dnia 13.11. 2020 r.
 
Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
(-) Krzysztof Chojniak
 

Załączniki artykułu

← powrót