Dzisiaj: Poniedziałek 10 maja 2021

Wykaz nieruchomości ul. Łódzka

Proszę określić gdzie leży problem:
7 + 6 =
Link
7 + 6 =
Wykaz nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Łódzkiej.
Załącznik nr 1  do zarządzenia
Nr   336   Prezydenta Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 26.11.2020 r.
 
Wykaz nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Łódzkiej.
 
1.Nieruchomość położona jest w Piotrkowie Tryb. przy ul. Łódzkiej.

2. Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów w obrębie 13, jako części działek 486 i 487/4 451, 452/4, 452/5 i 487/1 o łącznej powierzchni  0,2778 ha  i mają urządzoną księgę wieczystą KW Nr PT1P/00082637/8.
  
3. Przedmiotowa nieruchomość jest niezabudowana.                              
 
4. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przedmiotowa działka znajduje się w jednostce urbanistycznej MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.                                      
 
5. Nieruchomość przeznacza się do wydzierżawienia na okres 3 lat z przeznaczeniem na parking.    
 
6. Do dzierżawy przeznacza się teren o pow. 996 m2 stanowiący działki nr 486 i 487/4 oraz części działek 451, 452/4, 452/5 i 487/1 zaznaczone na  załączniku graficznym.
   
7. Czynsz dzierżawny wynosi 3.270,96 zł brutto miesięcznie tj.
996 m2 x 2,67 zł /m2 = 2.659,32 zł + VAT (23%) = 3.270,96 zł brutto miesięcznie.
                      
8. Czynsz płatny jest do 31 marca każdego roku.
Wysokość czynszu w latach następnych może ulegać zmianie. Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w IV kwartale każdego roku kalendarzowego z mocą obowiązywania od 1 stycznia następnego roku – wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa GUS na dzień 30 września  danego roku.
 
9. Tytułem zabezpieczenia terminowego uiszczania czynszu i innych roszczeń wynikających z umowy, Dzierżawca zobowiązany będzie do  uiszczenia kaucji pieniężnej w wysokości równej  połowie czynszu dzierżawnego netto  określonego
w pkt.7.Kaucję, o której mowa wyżej należy uiścić najpóźniej na jeden dzień przed zawarciem umowy dzierżawy, przy czym dowód wpłaty kaucji podlega okazaniu przed podpisaniem umowy dzierżawy. W przypadku zawierania kolejnej umowy dzierżawy
z tym samym dzierżawcą wpłacona wcześniej kaucja zostanie zaliczona na poczet kaucji należnej w ramach tej umowy.
 
10 . Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz zamieszcza się na stronie internetowej: www.piotrkow.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.piotrkow.pl, na okres 21 dni tj. od dnia 27.10.2020 r. do dnia 17.11.2020 r. a informacja o wywieszeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.
 
Piotrków Tryb. dnia 26.10.2020 r.
 
Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
(-) Krzysztof Chojniak
 

Załączniki artykułu

← powrót