Dzisiaj: Środa 20 stycznia 2021

Wykaz nieruchomości ul. Mieszka I

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 8 =
Wykaz nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Trybunalskim  przy ulicy Mieszka I.
 
Załącznik nr 1  do Zarządzenia Nr  347         
Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 03.11. 2020 r.
 
Wykaz nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Trybunalskim  przy ulicy Mieszka I.
 
1. Nieruchomość położona jest w Piotrkowie Tryb. przy ul. Mieszka I.

2. Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów w obrębie 22, jako działka nr 249/8 o pow. 0,0018 ha i ma urządzoną księgę wieczystą KW Nr PT1P/00043904/6.
  
3. Przedmiotowa nieruchomość jest niezabudowana.
                                                                                                                             
4. Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego działka położona jest w terenie: MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
                       
5. Nieruchomość przeznacza się do wydzierżawienia na okres do 3 lat z przeznaczeniem na postawienie garażu blaszanego.
 
6.Do dzierżawy przeznacza się teren o pow. 16 m2 stanowiący część działki nr 249/8 obr. 22,

7. Czynsz dzierżawny wynosi:
16 m2 x 3,63 zł/m2 = 58,08 zł + podatek VAT (obecnie 23%) = 71,44 zł brutto miesięcznie.
                    
8. Czynsz płatny jest z góry do 10 dnia każdego miesiąca.                        
Wysokość czynszu w latach następnych może ulegać zmianie. Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany
w IV kwartale każdego roku kalendarzowego z mocą obowiązywania od 1 stycznia następnego roku
– wg wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa GUS na dzień 30 września danego roku.
 
9. Tytułem zabezpieczenia terminowego uiszczania czynszu i innych roszczeń wynikających
z umowy, Dzierżawca zobowiązany będzie do uiszczenia kaucji pieniężnej w wysokości równej czynszowi dzierżawnemu netto, określonego w pkt 7, przy czym dowód wpłaty podlega okazaniu przed podpisaniem umowy.
 
10. Wykaz nieruchomości podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz zamieszcza się na stronie internetowej: www.piotrkow.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.piotrkow.pl, na okres 21 dni tj. od dnia 05.11 do dnia 26.11.2020 r. a informacja o wywieszeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości  w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.
 
Piotrków Tryb.  dnia 03 listopada 2020 r.
 
Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
(-) Krzysztof Chojniak
 

Załączniki artykułu

← powrót