Dzisiaj: Wtorek 13 kwietnia 2021

Wykaz niezabudowanej działki gruntu stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rzemieślniczej 27, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze publicznego ustnego przetargu ograniczonego.

Proszę określić gdzie leży problem:
2 + 1 =
Link
2 + 1 =
załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 30
Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 03 lutego 2021 r.
 
Wykaz niezabudowanej działki gruntu stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rzemieślniczej 27, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze publicznego ustnego przetargu ograniczonego.
 
1. Nieruchomość położona jest w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rzemieślniczej 27.
Powyższa nieruchomość jest przedmiotem umowy dzierżawy Nr 1069/SPN/S/18 z dnia 7 września 2018 r., zawartej na okres 3 lat, od 01 września 2018 r. do 31 sierpnia 2021 r. z przeznaczeniem na obsługę komunikacyjną wybudowanego na przyległej nieruchomości przy ul. Rzemieślniczej 29 budynku mieszkalnego wielorodzinnego.
 
2. Nieruchomość oznaczona jest  w operacie ewidencji gruntów obręb 16 jako działka nr 427/4 o powierzchni 0,0331 ha.
 
3. Nieruchomość ogrodzona i zagospodarowana łącznie z nieruchomością przyległą oznaczoną jako działki numer 429/2 oraz numer 433, zabudowaną pięciokondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym. Działka numer 427/4 stanowi teren parkingu towarzyszącego zabudowie wielorodzinnej wydzielonego betonowymi obrzeżami. W części wewnętrznej wykonano nawierzchnię z kostki betonowej.
Dojazd do nieruchomości odbywa się ulicą Rzemieślniczą - drogą z nawierzchnią asfaltową.
 
4. Nieruchomość położona jest w terenie, dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Stosownie do ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” działka nr 427/4 znajduje się na terenie jednostki urbanistycznej położona jest na terenie jednostki urbanistycznej określonej symbolem U/MN – usługi komercyjne z dopuszczalną zabudową mieszkaniową jednorodzinną.
Z uwagi na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, warunki zabudowy i zagospodarowania nieruchomości ustala właściwy organ w decyzji administracyjnej, na wniosek inwestora.
 
Szczegółowe informacje w przedmiocie dopuszczalnego sposobu zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości oraz interpretacji zapisów planu miejscowego uzyskać można w Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Farna 8, tel. 44 732-15-10.
 
5. Cena nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rzemieślniczej 27 wynosi: 85.000,00 zł.
 
6. Cena nieruchomości osiągnięta w wyniku przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości.
 
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z późniejszymi zmianami) sprzedaż wyżej wymienionej nieruchomości objęta jest zwolnieniem z podatku VAT, wynikającym z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku VAT.
Cena nieruchomości osiągnięta w wyniku przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium, podlega zapłacie nie później niż na trzy dni przed ustalonym terminem zawarcia umowy cywilnoprawnej.
Za datę uiszczenia ceny nieruchomości uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany numer rachunku bankowego.
 
7. Sprzedaż ww. nieruchomości odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego, określonego na mapie zasadniczej prowadzonej przez Geodetę Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Powyższe nie wyklucza istnienia w terenie innych, nie wykazanych na mapie urządzeń podziemnych lub co do których brak jest informacji w instytucjach branżowych.
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne nieruchomości, o których istnieniu nie wiedział w chwili zawarcia umowy pomimo zachowania należytej staranności ze strony wszystkich służb miasta Piotrkowa Trybunalskiego, w tym także za nieujawniony w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Piotrkowie Trybunalskim, przebieg podziemnych mediów. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Stabilizacja punktów granicznych nieruchomości nastąpić może na koszt jej nabywcy.
 
8. Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, aktualnym sposobem jej wykorzystania, parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
 
9. Wyżej wymieniona nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży, w drodze publicznego ustnego przetargu ograniczonego.
 
W przetargu mogą wziąć udział wyłącznie właściciele nieruchomości przyległych.
 
10. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zamiany podaje się do publicznej wiadomości poprzez:
 
  • wywieszenie na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Pasaż Karola Rudowskiego 10 i ul. Szkolnej 28, tj. od dnia 10 lutego 2021 r. do dnia 03 marca 2021 r.
  • zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego www.piotrkow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.piotrkow.pl,
  • podanie informacji o zamieszczeniu wykazu w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.
 
11. Własność nieruchomości objętej niniejszym wykazem gmina Miasto Piotrków Trybunalski nabyła na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim I Wydział Cywilny z dnia 06 marca 2018 r., wydanego w sprawie sygn. akt  I Ns 1189/17 o nabyciu spadku.
 
Z uwagi na podaną wyżej podstawę nabycia, stosownie do treści art. 216 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r., poz. 1990 z późniejszymi zmianami), przy sprzedaży działki objętej niniejszym wykazem, nie ma zastosowania art. 34 ust. 1 pkt 2 regulujący kwestie przysługującego pierwszeństwa w nabyciu  nieruchomości.
 
 
Prezydent Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
(-) Krzysztof Chojniak
Dokument został podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym
 
 
← powrót