Dzisiaj: Czwartek 06 maja 2021

Wykaz ul. Biała 19

Proszę określić gdzie leży problem:
4 + 6 =
Link
4 + 6 =
Wykaz  nieruchomości  zabudowanej, stanowiącej własność miasta Piotrków Trybunalski,  przeznaczonej  do  wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb.  przy ulicy  Białej 19.
Załącznik nr 1  do Zarządzenia
Nr 329 Prezydenta Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 08.10. 2020 r.

1.Nieruchomość położona jest w Piotrkowie Tryb. przy ul. Białej 19.

2. Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów w obrębie 15, jako działka nr 802/1
   o pow. 111 m2  i ma urządzoną księgę wieczystą KW Nr PT1P/00088275/4.
  
3. Przedmiotowa nieruchomość jest zabudowana budynkiem usługowym stanowiącym własność
     dzierżawcy.                                                                                                      
4. Przedmiotowa nieruchomość nie  jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
   Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania ww działka znajdują się w jednostce urbanistycznej MN –  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.                                     
5. Nieruchomość przeznacza się do wydzierżawienia na okres do 3 lat jako działkę usługową.    
 
6. Do dzierżawy przeznacza się teren o pow. 111 m2  stanowiący  działkę  nr 802/1  obr.15.
   
7.Czynsz dzierżawny wynosi  133,20 zł + VAT tj. 163,84  zł brutto miesięcznie  tj:
 
111 mx 1,20 zł = 133,20 zł + VAT (obecnie 23 %) = 163,84  zł brutto miesięcznie.
                      
8. Czynsz płatny jest z góry do 10 dnia każdego miesiąca. Wysokość czynszu w latach następnych może z mocą obowiązywania od 1 stycznia następnego roku – wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa GUS na dzień 30 września danego roku.
 
9. Tytułem zabezpieczenia terminowego uiszczania czynszu i innych roszczeń wynikających z umowy, Dzierżawca zobowiązany będzie do uiszczenia kaucji pieniężnej w wysokości równej czynszowi dzierżawnemu netto, określonego w pkt 7, przy czym dowód wpłaty podlega okazaniu przed podpisaniem umowy.
 
10. Wykaz nieruchomości podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz zamieszcza się na stronie internetowej: www.piotrkow.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.piotrkow.pl, na okres 21 dni tj. od dnia 09.10,2020 r. do dnia 30.10.2020 r.
a informacja o wywieszeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości w prasie lokalnej
o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.
 
Piotrków Tryb. dnia 08.10.2020 r.
 
Z up. Prezydenta Miasta
Wiceprezydent Miasta
(-) Andrzej Kacperek
 
← powrót