Lista biegłych w postępowaniach administracyjnych

Proszę określić gdzie leży problem:
2 + 7 =
Link
2 + 7 =
Zaproszenie do składania wniosków o wpisanie na listę biegłych geodetów w postępowaniach administracyjnych toczących się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.
W slad za informacją Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego udostępniamy Państwu zaproszenie do składania wniosków o wpisanie na listę biegłych geodetów w postępowaniach administracyjnych toczących się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

W celu ubiegania się o wpis należy złożyć wniosek na właściwym formularzu opublikowanym na stronie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, w zakładce Struktura organizacyjna/Wydział Gospodarki Nieruchomościami/Załącznik nr 1 do procedury powoływania biegłych geodetów, w terminie do dnia 4 lipca 2022 r., za pośrednictwem platformy ePUAP na skrzynkę podawczą Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, na adres /lodzuw/skrytka, osobiście w Kancelarii Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź lub listownie (pocztą tradycyjną).
Do ww. wniosku kandydat na biegłego zobowiązany jest załączyć:
- poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego posiadane uprawnień zawodowych do sporządzania geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych (I zakres uprawnień nadawanych przez Głównego Geodetę Kraju) oraz do sporządzania dokumentacji do celów prawnych (II zakres uprawnień nadawanych przez Głównego Geodetę Kraju),
- poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię polisy potwierdzającej aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zawodowej.

Wnioski niekompletne lub bez dołączonych ww. załączników podlegają uzupełnieniu przez wnioskodawcę, a w przypadku nie uzupełnienia we wskazanym terminie zostaną odrzucone.

​O wpisie na Listę biegłych geodetów, odmowie wpisu lub wykreśleniu z Listy, kandydat zostanie poinformowany pisemnie w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku lub zaistnienia okoliczności uzasadniającej wykreślenie z Listy. 
Przedmiotowa Lista jest otwarta, jawna i będzie publikowana na stronie internetowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.
Kandydaci, którzy nie złożyli wniosków w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu, mogą się ubiegać o wpis na Listę w każdym czasie, poprzez złożenie ww. dokumentów.
Wszelkie informacje w niniejszej sprawie udzielane są przez pracowników Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi:
- tel. (042) 664 18 08
- tel. (042) 664 18 51
← powrót