Trwają prace nad modernizacja ewidencji gruntów i budynków - Geodeci mogą mierzyć Twoją posesję.

Proszę określić gdzie leży problem:
6 + 1 =
Link
6 + 1 =
Na terenie miasta trwają prace związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków. Do drzwi mieszkańców może zapukać geodeta, trzeba go wpuścić na teren posesji i udostępnić obiekty budowlane.
Ewidencja gruntów i budynków jest jednym z najważniejszych rejestrów publicznych. Dane w niej zawarte stanowią między innymi podstawę gospodarki nieruchomościami, wymiaru podatków i świadczeń, planowania gospodarczego i przestrzennego, oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych, a także statystyki publicznej. Aby ewidencja była przydatna dla mieszkańców oraz instytucji publicznych, musi być wiarygodna i prowadzona w sposób jednolity dla całego kraju. Stąd ustawowy obowiązek jej sukcesywnego aktualizowania.

Miasto Piotrków Trybunalski przystąpiło do kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Podejmowane działania mają na celu podniesienie jakości danych poprzez ich dostosowanie do obowiązujących przepisów oraz aktualizację.

Wykonawcą prac geodezyjnych, które prowadzone będą w okresie od dnia 17.02.2017 r. do dnia 30.04.2019 r. jest wybrana w drodze przetargu nieograniczonego firma:

 
Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne Sp. z o. o. z siedzibą w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 140.

W celu ograniczenia ryzyka wpuszczenia do domu, czy na posesję osoby nieupoważnionej, wszyscy geodeci wykonujący prace terenowe związane z modernizacją będą legitymowali się identyfikatorem ze zdjęciem zawierającym imienne upoważnienie do przeprowadzenia prac geodezyjnych. Ponadto ubrani będą w kamizelki odblaskowe z napisem „GEODEZJA” i nazwą firmy.
 
 
 
 W razie wątpliwości czy podejrzeń właściciele będą też dodatkowo mogli zadzwonić do Referatu Geodezji, Kartografii i Katastru (tel. 44 732 18 14  lub 44 732 18 05) w celu uzyskania informacji i wyjaśnień. Upoważnionej osobie nie można utrudniać lub uniemożliwiać prowadzenia prac ani odmawiać prawa wejścia na grunt i do budynku (zgodnie z ustawą działanie takie jest wykroczeniem, za które grozi kara grzywny).
Geodeci prowadzący prace mogą prosić właścicieli nieruchomości o udzielenie dodatkowych informacji związanych z nieruchomością, wykonywać zdjęcia znajdujących się na terenie posesji budynków oraz wykonywać niezbędne pomiary terenowe.

Drugi etap modernizacji polegać będzie na wyłożeniu do wglądu zainteresowanych osób projektu operatu opisowo – kartograficznego oraz rozpatrywaniu zgłaszanych uwag do tego projektu. Wyłożenie projektu operatu to bardzo ważny etap, w którym mieszkańcy powinni wziąć udział. W jego trakcie będzie można bowiem zapoznać się z danymi ewidencyjnymi, które między innymi posłużą gminie do naliczenia podatku od nieruchomości, a także sprawdzić, czy wszystkie dane zawarte w projekcie są prawidłowe i zgodne ze stanem faktycznym. – Wyłożenie operatu ma na celu zapoznanie się właścicieli z danymi ewidencyjnymi ustalonymi przez geodetów oraz zgłoszenie zauważonych nieścisłości – tłumaczy Krzysztof Studziżur. W przypadku zgłoszenia niezgodności danych, zostaną one sprawdzone i ewentualnie poprawione bez żadnych kosztów dla właściciela nieruchomości. Warto więc z tej możliwości skorzystać, zwłaszcza, że przepisy nie przewidują indywidualnego zawiadamiania właścicieli poszczególnych nieruchomości o wyłożeniu operatu, a potem – o ujawnieniu danych w ewidencji. Informacja o wprowadzeniu nowych danych do ewidencji zostanie ogłoszona w dzienniku urzędowym województwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie urzędu. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, będzie mógł w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa zgłosić zarzuty do tych danych. Wszelkie zgłoszenia i uwagi złożone po tym terminie będą zgodnie z prawem traktowane jako wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków. Złożenie takiego wniosku będzie wiązało się z koniecznością sporządzenia nowego operatu geodezyjnego, za co zapłacić będzie musiał już właściciel nieruchomości. Warto zatem sprawdzić czy dane w ewidencji się zgadzają już na etapie wyłożenia projektu operatu opisowo - kartograficznego.

W roku 2017 wykonane zostaną terenowe prace geodezyjne obejmujące 23 obręby ewidencyjne, zgodnie z załączoną mapą. Pozostałe 23 obręby będą przedmiotem prac w roku 2018.

 


————————————————————————————————————————————————————————Projekt „E - geodezja w Piotrkowie Trybunalskim – cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne, jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną” uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w wysokości 3 933 092,02 zł. Głównym celem projektu jest podniesienie jakości danych sektora publicznego z zakresu informacji przestrzennej, a także zwiększenie dostępności i stopnia wykorzystania tych danych, poprzez wdrożenie e-usług publicznych o wysokim stopniu dojrzałości.
← powrót