Dzisiaj: Sobota 03 czerwca 2023

Program Rewitalizacji 2030

Zwiększenie aktywności mieszkańców, w tym osób starszych i niepełnosprawnych
Włączenie społeczne osób wykluczonych i/lub zagrożonych marginalizacją
Zwiększenie integracji mieszkańców i pobudzenie ich aktywności lokalnej
Poprawa jakości i zwiększenie dostępności do usług publicznych, w tym dla osób ze szczególnymi potrzebami
Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa na obszarze rewitalizacji
Przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym
Tworzenie/modernizacja funkcjonalna przestrzeni publicznych wraz z poprawą ich estetyki
Modernizacja obiektów zabytkowych -odnowa, ochrona i udostępnienie dziedzictwa kulturowego i naturalnego
Modernizacja/budowa obiektów kulturalnych, w tym poprawa wyposażenia i oferty istniejących obiektów
Modernizacja/budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych
Rozwój/modernizacja zasobów mieszkaniowych obszaru rewitalizacji
Poprawa jakości środowiska naturalnego
Inne (wpisz w polu rozdziału V)
Proszę o wprowadzenie powyższego projektu do Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2024-2030
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. Unii Europejskiej L Nr 119) podaje się do wiadomości, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, mający siedzibę w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych. Kontakt z inspektorem: tel. 44 732 77 65, adres e-mail: iod@piotrkow.pl. 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności związanych z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2024-2030 4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt e) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 5. Podanie przez Panią/Pana danych jest obowiązkowe, nie podanie ich skutkować będzie nie rozpatrywaniem zgłaszanego projektu. 6. Odbiorcami danych będą instytucje upoważnione do ich otrzymania z mocy prawa. Ponadto imię i nazwisko zostanie upublicznione w Gminnym Programie Rewitalizacji, jako osoby zgłaszającej projekt. 7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 8. Administrator danych nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji na podstawie posiadanych Pani/Pana danych osobowych. 9. Administrator danych nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 10. Pozyskane dane osobowe administrator będzie przechowywał przez okres wynikający z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 oraz Nr 27, poz. 140). 11. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi. Skargi wnoszone są do organu nadzorczego, tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pana, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Oświadczenie: Oświadczam, że zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych w związku ze zgłoszonym projektem.
 
Udowodnij że nie jesteś robotem
Wypełniłeś pola?