Kończy się nabór na rachmistrzów

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 9 =
zdjęcie
Do 8 lipca w Piotrkowie Trybunalskim trwa nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych, którzy będą pracować przy Powszechnym Spisie Rolnym.
 
Kandydatem na rachmistrza może zostać osoba:
- pełnoletnia,
- zamieszkała na terenie danej gminy,
- posiadająca co najmniej średnie wykształcenie,
- posługująca się językiem polskim w mowie i w piśmie,
- która nie była skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Kandydat na rachmistrza zobligowany będzie do wzięcia udziału w szkoleniu, po którym odbędzie się egzamin. Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie co najmniej 60 procent poprawnych odpowiedzi. 
Na podstawie liczby uzyskanych punktów sporządzona zostanie lista kandydatów. Po zakończeniu egzaminu sporządzona zostanie lista kandydatów na rachmistrzów terenowych zgodnie z kolejnością liczby uzyskanych punktów. W przypadku takiej samej liczby punktów uzyskanych na egzaminie o miejscu na liście decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Urząd Statystyczny zaplanował do obsługi spisu rolnego w Piotrkowie Trybunalskim 4 rachmistrzów terenowych.

Zgłoszenie musi zawierać: formularz zgłoszeniowy, oświadczenie o niekaralności (w załącznikach), kserokopię dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego).
 
Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych” należy złożyć osobiście w Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta przy ul. Szkolnej 28 oraz Pasażu Rudowskiego 10 w godzinach pracy magistratów.
 
Ogłoszenie o naborze oraz klauzulę informacyjną RODO można znaleźć TUTAJ.
← powrót