Placówki pomocy społecznej

Proszę określić gdzie leży problem:
6 + 8 =
Link
6 + 8 =

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie elektroniczna skrzynka podawcza

Piotrków Tryb. ul. Próchnika 34
tel. 44-7339003; 44-6495759
www.mopr.piotrkow.pl , email: mopr@mopr.piotrkow.pl

Obowiązek zapewnienia realizacji zadań pomocy społecznej spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej w zakresie ustalonym ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz.U. z 2009r. Nr 175 poz.1362 z późniejszymi zmianami):
1.przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń;
2.praca socjalna;
3.prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej;
4.analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;
5.realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;
6.rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.
Na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego zadania pomocy społecznej realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, który jest samodzielną jednostką organizacyjną pomocy społecznej nie posiadającą osobowości prawnej, działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa Gminy Piotrków Trybunalski. MOPR realizuje zadania gminy (własne i zlecone) oraz zadania powiatu (własne i zlecone).
Ponadto w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim działają:
1. Centrum Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych, które realizuje zadania z zakresu rehabilitacji społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych, nr tel. 733-90-06.
2. Zespół ds. Dodatków Mieszkaniowych, który przyjmuje wnioski i wydaje decyzje w sprawie dodatków mieszkaniowych, nr tel. 732-37-25.
3. Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności – orzeka o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności oraz wydaje legitymacje dokumentujące niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności, nr tel. 733-90-07.
4.  Zespół ds. Świadczeń Rodzinnych, który realizuje  trzy formy pomocy w postaci: zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek pielęgnacyjny oraz zaliczki alimentacyjne, nr tel. 732-37-25.
5. Ośrodek Interwencji Kryzysowej, który udziela wsparcia osobom znajdującym się w trudnych sytuacjach kryzysowych.
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim ul. Próchnika 34 oraz telefonicznie, nr tel.: 733 – 90 – 03, 733 – 90 – 04, 733 – 90 – 05, 649 – 57 – 59,a także na stronie internetowej: www.mopr.piotrkow.pl
6. Centrum wsparcia Rodziny i Dziecka, nr te. 733-63-64, 733-63-60.

Bazy teleadresowe instytucji samorządowych, podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie:

Placówkami działającymi w pomocy społecznej w Piotrkowie Trybunalskim na rzecz różnych grup osób i rodzin jako jednostki gminne i powiatowe poza Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie są:


Dom Dzieckaelektroniczna skrzynka podawcza

ul. Wysoka 24/26; tel. 44 733 90 09
domdzieckapiotrkow@op.pl , www.bip.ddzpiotrkow.wikom.pl

 

Dom Dziecka jest placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego, która zapewnia całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja niezbędne potrzeby dzieciom od 6-tej doby urodzeniowej do 10 roku życia.

Pogotowie Opiekuńczeelektroniczna skrzynka podawcza

ul. Wojska Polskiego 75; tel. 44 733 91 92
www.bip.popiotrkow.wikom.pl


Pogotowie Opiekuńcze jest wielofunkcyjną placówką opiekuńczo-wychowawczą dla dzieci w wieku od 3 do 18 lat. Jako placówka wielofunkcyjna pełni funkcje:
- interwencyjną – zapewnia dziecku natychmiastową krótkotrwałą opiekę całodobową;
- socjalizacyjną – zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie;
- konsultacyjno-wspierającą – zapewnia dzieciom i rodzicom wsparcie oraz poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne.

Środowiskowy Dom Samopomocyelektroniczna skrzynka podawcza

ul. Dmowskiego 20, tel. 44 649 29 03, www.sds.piotrkow.pl
www.wikom.pl/bip.sdspiotrkow, sds@sds.piotrkow.pl

 

Celem działalności Domu jest udzielanie wsparcia uczestnikom i ich rodzinom w adaptacji do życia z chorobą poprzez:
a) pomoc w nabywaniu umiejętności samodzielnego wykonywania czynności dnia codziennego, podtrzymywanie umiejętności wcześniej nabytych oraz zdobywanie nowych;
b) wspieranie samodzielności uczestników i dążenie do ich maksymalnej autonomii poprzez pomoc terapeutyczną, psychologiczno – socjologiczną, pedagogiczną oraz socjalną; c) różnicowanie oferty usług w zależności od możliwości psychofizycznych uczestników, ich oczekiwań, zainteresowań oraz potrzeb;
d) umożliwienie udziału w terapii grupowej i indywidualnej, grupach wsparcia, tworzenie i wspieranie grup samopomocowych;
e) współpracę z rodzinami uczestników, w tym organizowanie spotkań integracyjnych na terenie Domu oraz poza nim;
f) współpracę z innymi instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych;
g) poradnictwo;
h) rzecznictwo.
2.Do podstawowych zadań Domu należy świadczenie usług w postaci indywidualnych i zespołowych treningów samoobsługi i umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w środowisku rodzinnym i społecznym.

 

Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna „Bartek”elektroniczna skrzynka podawcza

ul. Norwida 4; tel. 44 649 76 53,
www.bip.swietlicabartek.wikom.pl, bartek@swietlicabartek.com.pl

 

Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna "Bartek" jest specjalistyczną placówką wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w wieku 5 - 16 lat. Zapewnia opiekę wychowawczą, pomoc socjoterapeutyczną oraz terapię pedagogiczną. Udziela pomocy dydaktycznej, proponuje zajęcia tematyczne (plastyczne, komputerowe, kulinarne, sportowe i rekreacyjne) oraz dożywianie. Współpracuje z rodzinami podopiecznych. Świetlica prowadzi trzy oddziały: "Piątka", "Tęcza" i "Promyk".

Dzienny Dom Pomocy Społecznejelektroniczna skrzynka podawcza

ul. Wojska Polskiego 127; tel. 44 646 14 87
www.bip.ddpspiotrkow.wikom.pl

Dzienny Dom Pomocy Społecznej to ośrodek wsparcia dziennego działający jako jednostka budżetowa utrzymująca się ze środków finansowych pochodzących z Urzędu Miasta. DDPS realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej na rzecz osób starszych, samotnych oraz niepełnosprawnych. 

Dom Pomocy Społecznej – ul. Żwirki 5/7; tel. 44 647-51-72elektroniczna skrzynka podawcza

www.bip.dompomocypiotrkow.pl , www.dompomocy.piotrkow.pl , dompomocy@dompomocy.piotrkow.pl

Dom Pomocy Społecznej jest placówką stacjonarną o zasięgu ponadlokalnym umożliwiającą zarówno pobyt stały jak i okresowy z całodobową opieką. Dom dysponuje 106 miejscami dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych, niezdolnych do samodzielnego funkcjonowania w środowisku.

Miejski Żłobek Dziennyelektroniczna skrzynka podawcza

ul. Belzacka 97E, tel. 44 646-82-58, 44 646-81-25
www.zlobek.piotrkow.pl, zlobek@zlobek.piotrkow.pl , www.bip.mzdpiotrkow.wikom.pl

Placówka świadczy usługi opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci zdrowych od 4 miesiąca do 3 lat. Żłobek jest otwarty 11 miesięcy w roku (w miesiącach lipiec, sierpień żłobek ma miesięczną przerwę urlopową). Przez 5 dni w tygodniu - od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 16:30, tj. przez 10,5 godziny dziennie - zapewniamy pełny zakres żywienia (trzy posiłki).

Noclegownia - Schronisko dla osób bezdomnych - ul.Wronia 55, 97-300 Piotrków Trybunalski; tel. 44 647 60 18.

Pomoc dla osób bezdomnych w województwie łódzkim - tel. 987 (przez całą dobę)

Placówki wsparcia dziennego.

NAZWA PLACÓWKI LUB OŚRODKA REGON ADRES NR TELEFONU ADRES E-MAIL
Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna "Bartek" 592140060 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Norwida 4;
 
446497653 bartek@swietlicabartek.com.pl
Strona BIP
Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna "Bartek"; oddział "Promyk" 592140060 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Wojska Polskiego 54
 
446497653 bartek@swietlicabartek.com.pl
 Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna "Bartek"; oddział "Tęcza" 592140060 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Pawlikowskiego 1
 
446497653 bartek@swietlicabartek.com.pl
 Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna "Bartek"; oddział "Piątka" 592140060 97-300 Piotrków Trybunalski Al. 3 Maja 23
 
446497653 bartek@swietlicabartek.com.pl
 
Oratorium Św. Antoniego przy Klasztorze oo. Bernardynów
040015269 Oratorium Św. Antoniego, 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Słowackiego 2 446490266 ---
 
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki (Siostry Salezjanki)
 
590706125 Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki (Siostry Salezjanki) 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Armii Krajowej19 446498417 ---
  Świetlica środowiskowa BIEDRONKA 100264552 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Poprzeczna 5a m11 446470893 sandka1@wp.pl
  Świetlica środowiskowa STARÓWKA 100264552 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Zamurowa 10 446470893 sandka1@wp.pl

Wszystkie w/w placówki działają zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Przepisy prawa a osoba niepełnosprawna - wybrane zagadnienia (szczegółowe  - TUTAJ)