Dzisiaj: Wtorek 07 lutego 2023

Siłownia plenerowa wraz z modernizacją placu zabaw i przyległych boisk przy ul. Jeziornej 39 na Osiedlu Wierzeje

Proszę określić gdzie leży problem:
4 + 1 =
Link
4 + 1 =
Siłownia plenerowa wraz z modernizacją placu zabaw i przyległych boisk przy ul. Jeziornej 39 na Osiedlu Wierzeje.
 
Zakres tematyczny: Siłownia plenerowa wraz z modernizacją placu zabaw i przyległych boisk przy ul. Jeziornej 39 na Osiedlu Wierzeje.
Opis projektu: Obecnie teren służący rekreacji dzieci i młodzieży jest zaniedbany, a elementy małej architektury tj.: zjeżdżalnie, stare ławki mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia użytkowników. Miejsce to ma jednak duży potencjał. Rewitalizacja terenu ma na celu powstanie ogólnodostępnej przestrzeni atrakcyjnej i bezpiecznej, bez barier architektonicznych, aby umożliwić korzystanie z niej osobom niepełnosprawnym oraz swobodne poruszanie się z wózkami dziecięcymi. Główne elementy wyposażenia mającego zachęcać do aktywności fizycznej to plac zabaw z urządzeniami dla dzieci w różnym wieku i siłownia zewnętrzna. Mimo wydzielenia stref do zabaw dla dzieci oraz rekreacji młodzieży i osób starszych (odpowiednie nawierzchnie, zieleń), mają one tworzyć integralną całość. Przewiduje sie wykorzystanie również sprzętu, który jest obecnie użytkowany i w jak największym stopniu istniejącą roślinność. Zakres inwestycji obejmuje doposażenie, modernizację placu zabaw oraz modernizację i uzupełnienie braków w wyposażeniu boisk znajdujących się przy placu zabaw na ul. Jeziorna 39. Od ubiegłego roku boisko przygotowane do gry w siatkówkę jest bezużyteczne z uwagi na brak słupka i siatki. Ponadto na boisku do gry w koszykówkę brak jest siatek na obręczy kosza. Generalnie plac zabaw i przyległe boiska wymagają renowacji i uporządkowania. Plac zabaw wymaga wymiany nawierzchni żwirowej na bardziej przyjazną dzieciom. Obecnie funkcjonujący plac zabaw wymaga renowacji i częściowej wymiany sprzętu małej architektury oraz uzupełnienia o dodatkowe wyposażenie w zakresie różnego typu elementów wyposażenia placu zabaw. Ww. teren wymaga też zagospodarowania terenów zielonych poprzez nasadzenia krzewów i drzew oraz prace pielęgnacyjne istniejącej zieleni. Rozbudowa ww. terenu zewnętrzną siłownie polegała by na przygotowaniu nawierzchni pod sprzęt sportowy. Zakup sprzętu. Zamontowanie poszczególnych elementów siłowni.
Lokalizacja:  ulica Jeziorna 39, Osiedle Wierzeje, działka 169/2 obręb 18 – plac zabaw oraz przyległe boiska
Uzasadnienie:  Poprzez realizację ww. projektu poprawi sie jakość życia mieszkańców. Wierzeje są osiedlem dynamicznie rozwijającym ale brakuje niezbędnej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej, kulturalnej i edukacyjnej. Stworzenie miejsca atrakcyjnego pod względem wypoczynkowym i rekreacyjnym umożliwi integrację społeczności lokalnej w dwóch aspektach: integrację nowych i dotychczasowych mieszkańców a także integrację międzypokoleniową. Pozwoli na zapobieganie negatywnym zjawiskom społecznym poprzez promowanie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia. Poprawi funkcjonalność i estetykę przestrzeni publicznej, zgodnie z potrzebą zrównoważonego rozwoju wschodniej części Piotrkowa Tryb. Zaktywizuje społeczność lokalną. Zmodernizowany plac  zabaw , boiska oraz siłownia plenerowa, zapewnią możliwość poprawy sprawności fizycznej ogółu mieszkańców. Poprzez siedzący tryb pracy i brak ruchu plagą staje się problem otyłości zarówno u dorosłych jak i u dzieci. Zrealizowanie ww. projektu da mieszkańcom impuls i możliwości do zmiany stylu życia na zdrowszy. Projekt ten przyczyni się też do uporządkowania i zagospodarowania terenu na osiedlu Wierzeje. Jest to jedyny plac zabaw na Osiedlu Wierzeje. Ww. obiekt pełni rolę nie tylko placu zabaw ale i miejsca spotkań młodzieży jak i osób starszych towarzyszącym dzieciom. W trakcie zabawy  dzieci, towarzyszący im opiekunowie mogliby również czynnie korzystać ze sprzętu sportowego.
Beneficjenci:  Beneficjentami projektu będą przede wszystkim mieszkańcy osiedla Wierzeje z każdej grupy wiekowej. Ww. teren jest zlokalizowany w sąsiedztwie jeziora Bugaj. Ma być to teren ogólnie dostępny dla dzieci, młodzieży, osób starszych, osób niepełnosprawnych i ludzi z niskimi dochodami. Z ww. obiektu sportowego będą mogli również korzystać mieszkańcy innych dzielnic, dla których jeziora Bugaj i okolice jest miejscem rekreacji i uprawiania różnego typu dyscyplin sportowych.
Szacunkowy koszt projektu:  
- Wyposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej, sprzęt uzupełniający – 84 012,31 zł
- Wykonanie nawierzchni specjalnych – 117 243,75 zł
- Zagospodarowanie zieleni i uporządkowanie terenu – 19 000 zł
- Sporządzenie dokumentacji projektowej – 5 000zł
-Razem netto 225 256,06 + VAT Razem brutto 277 064,95zł
 
← powrót