Dzisiaj: Wtorek 24 maja 2022

Piotrków w liczbach

Proszę określić gdzie leży problem:
5 + 5 =
Link
5 + 5 =

Piotrków Trybunalski jest miastem na prawach powiatu. Leży w centralnej Polsce w województwie łódzkim. Jego powierzchnia wynosi 67,25 km2. Zamieszkuje w nim 72.250 osób. (GUS na dzień 31.12.2020r.)

 Struktura ludności wg grup ekonomicznych:

 
  2017 2018 2019 2020

Ogółem

74.312
/100%/

73.670
/100%/
73.090
/100%/

72.250
/100%/

Wiek przedprodukcyjny
/0-17 lat/

12.968
/17,45%/

12.863
/17,46%/
12.710
/17,39%/

12.477
/17,27%/

Wiek produkcyjny
M/18-64 lat/
K/18-59lat/

M  22.954
/30,89%/
K 20.858
/28,07%/

M  22.522
/30,57%/
K 20.430
/27,73%/
M  22.100
/30,24%/
K 20.038
/27,42%/

M  21.662
/29,98%/
K 19.759
/27,35%/

Wiek poprodukcyjny

17.532
/23,60%/

17.855
/24,24%/
18.242
/24,96%/

18.352
/25,40%/

Ruch naturalny ludności:

 

2017

2018 2019 2020

Małżeństwa

591

623 609 421

Urodzenia 

630

613 536 545

Zgony

896

957 909 1.107

Przyrost naturalny

- 266

- 344 - 373 - 562

Migracje ludności:  

 

2017
2018 2019
2020

Napływ ludności – ogółem

552

452 434 358

z zagranicy

58

25 b.d. b.d.

odpływ ogółem

1.009

1.285 771 1.050

za granice

3

1 3 b.d.

Saldo migracji

- 457

- 833 - 337 -692
 

ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Wg stanu na koniec 2020 roku:
długość sieci wodociągowej z przyłączami – 282,10 km
długość sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami – 279,25 km 
 

 

2017
2018 2019

2020

Sieć wodociągowa 
w km /bez przyłączy/
179,78
181,40 187,64 190,72
Sieć kanalizacji sanitarnej w km  /bez przyłączy/
176,33
176,92 179,53 180,71
Liczba połączeń wodociągowych do budynków i innych obiektów
6.993
7.090 7.222 7.340
Liczba połączeń kanalizacji sanitarnej do budynków i innych obiektów
4.400
4.468 4.658 4.812


CIEPŁOWNICTWO

Długość miejskiej sieci ciepłowniczej wynosiła 51,570 km, w tym:

 
sieć magistralna
w km
sieć rozdzielcza
w km
sieć przyłączeniowa
w km
2017 13,54 15,30 21,42
2018 13,54 15,43 21,65
2019 13,54 15,43 21,65
2020 13,92 15,82 21,82
 

GOSPODARKA ODPADAMI

Selektywnie zebrane odpady Makulatura (Mg)
Szkło (Mg)
Tworzywa sztuczne (Mg)
 Odpady wielkogabarytowe  (Mg)
2019 ​ 1.381,338 1.877,25 963,823 341,585
2020 ​ 977,704 1.109,35 1.554,13 790,60

 

Odpady niebezpieczne Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (Mg)
Tekstylia (Mg)
Przeterminowane leki (Mg)
2019  43,622 4,859 1,616
2020​  25,15 12,3 3,0273

 
    
Informacja o stanie mienia na dzień 31 grudnia 2019 r. /wg cen ewidencyjnych brutto/:

Grupa
Gmina
Powiat
0 – Grunty
182.082.706,34 23.336.702,73
I - Budynki
297.771.558,82 57.277.653,91
II - Budowle
638.090.449,32 6.288.682,23
III – Kotły, maszyny energetyczne
     5.523.668,78    301.317,51
IV – Maszyny, urządzenia, aparaty
    12.737.190,57 1.288.499,90
V – Maszyny, urządzenia, aparaty specjalne
        630.463,89    233.313,28
VI – Urządzenia techniczne
      49.823.782,30   1.843.662,36
VII – Środki transportu
         2.642.222,22      385.218,08
VIII – Narzędzia, przyrządy ruchome, wyposażenie
        12.346.529,34   2.264.095,83
Pozostałe mienie
         14.709.590,41  10.956.679,20
Wartości niematerialne iprawne
           15.155.906,32       734.295,43
Ogółem 1.231.514.068,31 104.910.120,46
 
Na koniec 2020 roku:
  • Ilość przedsiębiorców z głównym miejscem wykonywania działalności gospodarczej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), które rozpoczęły działalność do końca 2020 roku – 5.355, co stanowi 100,6 % ilości podmiotów wpisanych do końca roku 2019,
  • Ilość przedsiębiorców wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG), które rozpoczęły działalność w 2020 roku – 283,
  • Ilość przedsiębiorców wykreślonych z Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG) w 2020 roku – 253.
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON:
 
2017
2018 2019 2020
Sektor publiczny 197 198 186 186
Sektor prywatny 7.334 7.292 7.447 7.528
Ogółem
7.531 7.490 7.447 7.714
 
W roku 2020 stopa bezrobocia w wybranych miastach kształtowała się następująco:
 
styczeń
czerwiec
grudzień
KRAJ
5,5
6,1
6,2
WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
 
5,6
6,1
6,2
MIASTO Piotrków Trybunalski
5,2
5,8
5,9
POWIAT PIOTRKOWSKI
5,1
5,4
5,8
 
 
miasto
styczeń
czerwiec
grudzień
Piotrków Tryb.
5,2
5,8
5,9
Bełchatów
5,1
5,4
5,4
Tomaszów Maz.
7,1
7,6
7,7
Opoczno
6,4
6,7
6,8
Radomsko 5,8 6,5 5,6
 

Kompleksowa informacja znajduje się w Raportach o stanie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, które dostępne są tutaj

Biuro Planowania Rozwoju Miasta
ul. Szkolna 28 wejście A pok. 218
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. +48 44 732 18 32
e-mail: k.szymanska@piotrkow.pl
tel. +48 44 732 18 75
e-mail: obsluga.inwestorow@piotrkow.pl