Dzisiaj: Czwartek 13 maja 2021

Piotrków w liczbach

Proszę określić gdzie leży problem:
1 + 8 =
Link
1 + 8 =

Piotrków Trybunalski jest miastem na prawach powiatu. Leży w centralnej Polsce w województwie łódzkim. Jego powierzchnia wynosi 67,25 km2. Zamieszkuje w nim 71.455 osób.

 Struktura ludności wg grup ekonomicznych:

 
  2016 2017 2018 2019

Ogółem

73.400
/100%/

72.240
/100%/
72.211
/100%/

71.455
/100%/

Wiek przedprodukcyjny
/0-17 lat/

12.255
/16,70%/

12.704
/17,59%/
12.632
/17,49%/

12.468
/17,45%/

Wiek produkcyjny
M/18-64 lat/
K/18-59lat/

M  22.782
/31,04%/
K 21.269
/28,98%/

M  22.275
/30,83%/
K 21.013
/29,09%/
M  22.219
/30,77%/
K 20.646
/28,59%/

M  21.733
/30,41%/
K 20.190
/28,26%/

Wiek poprodukcyjny

17.094
/23,29%/

16.248
/22,49%/
16.714
/23,15%/

17.064
/23,88%/

Ruch naturalny ludności:

 

2016

2017 2018 2019

Małżeństwa

b.d.

591 623 609

Urodzenia 

673

630 613 536

Zgony

918

896 957 909

Przyrost naturalny

- 245

- 266 - 344 - 373

Migracje ludności:  

 

2016
2017 2018
2019

Napływ ludności – ogółem

528

552 452 434

z zagranicy

46

58 25 b.d.

odpływ ogółem

1.002

1.009 1.285 771

za granice

3

3 1 3

Saldo migracji

- 474

- 457 - 833 - 337
 

ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Wg stanu na koniec 2019 roku:
długość sieci wodociągowej z przyłączami – 276,37 km
długość sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami – 275,83 km 
 

 

2016
2017 2018

2019

Sieć wodociągowa 
w km /bez przyłączy/
176,42
179,78 181,40 187,64
Sieć kanalizacji sanitarnej w km  /bez przyłączy/
171,52
176,33 176,92 179,53
Liczba połączeń wodociągowych do budynków mieszkalnych
6.953
6.993 7.090 7.222
Liczba połączeń kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych
4.061
4.400 4.468 4.658


CIEPŁOWNICTWO

Długość miejskiej sieci ciepłowniczej wynosiła 50,751 km, w tym:

 
sieć magistralna
w km
sieć rozdzielcza
w km
sieć przyłączeniowa
w km
2016 13,54 14,60 21,21
2017 13,54 15,30 21,42
2018 13,54 15,43 21,65
2019 13,54 15,43 21,78
 

GOSPODARKA ODPADAMI

Selektywnie zebrane odpady Makulatura (Mg)
Szkło (Mg)
Tworzywa sztuczne (Mg)
 Odpady wielkogabarytowe  (Mg)
2018 1.029,639 1.335,859 915,453 295,692
2019 - I półrocze​ 667,908 593,260 402,773 149,900

 

Odpady niebezpieczne Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (Mg)
Tekstylia (Mg)
Przeterminowane leki (Mg)
2018 45,339 - 1,606
2019 - I półrocze​  21,421 2,080 0,763

 
    
Informacja o stanie mienia na dzień 31 grudnia 2019 r. /wg cen ewidencyjnych brutto/:

Grupa
Gmina
Powiat
0 – Grunty
203 .165.123,90 3.770.208,40
I - Budynki
309.636.042,08 49.389.503,29
II - Budowle
623.526.510,39 5.799.235,48
III – Kotły, maszyny energetyczne
5.307.522,17 401.048,31
IV – Maszyny, urządzenia, aparaty
17.592.229,04 2.288.403,48
V – Maszyny, urządzenia, aparaty specjalne
677.827,89 233.313,56
VI – Urządzenia techniczne
52.883.364,70 2.318.165,45
VII – Środki transportu
2.871.689,12 616.784,58
VIII – Narzędzia, przyrządy ruchome, wyposażenie
12.347.789,34 3.732.339,70
Pozostałe mienie
16.499.373,86 15.611.786,09
Wartości niematerialne iprawne
10.039.664,54 843.450,15
Ogółem                  1.254.547.137,03                    85.004.238,49
 
Na koniec 2019 roku:
  • Ilość przedsiębiorców z głównym miejscem wykonywania działalności gospodarczej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), które rozpoczęły działalność do końca 2019 roku – 5.325, co stanowi 99,8 % ilości podmiotów wpisanych do końca roku 2018,
  • Ilość przedsiębiorców wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG), które rozpoczęły działalność w 2019 roku – 355,
  • Ilość przedsiębiorców wykreślonych z Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG) w 2019 roku – 363.
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON:
 
2016
2017 2018 2019
Sektor publiczny 204 197 198 186
Sektor prywatny 7.302 7.334 7.292 7.447
Ogółem
7.506 7.531 7.490 7.447
 
W roku 2019 stopa bezrobocia w wybranych miastach kształtowała się następująco:
 
styczeń
czerwiec
grudzień
KRAJ
6,1
5,3
5,2
WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
 
6,3
5,6
5,4
MIASTO Piotrków Trybunalski
5,6
5,0
4,9
POWIAT PIOTRKOWSKI
6,0
5,1
4,8
 
 
miasto
styczeń
czerwiec
grudzień
Piotrków Tryb.
5,6
5,0
4,9
Bełchatów
5,8
5,1
4,8
Tomaszów Maz.
7,7
6,8
6,7
Opoczno
6,5
5,7
5,8
Radomsko 6,2 5,5 5,3
 

Kompleksowa informacja znajduje się w Raportach o stanie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, które dostępne są tutaj

Biuro Planowania Rozwoju Miasta
ul. Szkolna 28 wejście A pok. 218
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. +48 44 732 18 32
e-mail: k.szymanska@piotrkow.pl
tel. +48 44 732 18 75
e-mail: obsluga.inwestorow@piotrkow.pl