Razem możemy jeszcze więcej

Proszę określić gdzie leży problem:
5 + 4 =
Link
5 + 4 =
Umowa nr: RPLD.09.02.01-10-A008/19-00 z dnia 19.06.2020
Wartość projektu: 7 224 493,27 zł.
Okres realizacji: 06.2020r. – 01.2023r.
 
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.
Oś Priorytetowa IX: Włączenie społeczne
Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne

Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego
 
Montaż finansowy projektu:
UE: 6 140 993,27 zł..
Budżet Miasta: 1 083 500,00 zł.


Partnerzy Projektu:
 1. Stowarzyszenie Przyjaciół „ Mam Sąsiada”, ul. Ignacego Krasickiego 3, 97 – 300 Piotrków Trybunalski;
 2. Stowarzyszenie Przyjaciół dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Szansa”, ul. Wolborska 86, 97 – 300 Piotrków Trybunalski;
 3. Stowarzyszenie Koło pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym, ul. Rycerska 16, 97 – 300 Piotrków Trybunalski;

Działania projektu realizowane w ramach 8 modułów:

1. Usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych w miejscu ich zamieszkania

Usługi opiekuńcze dla 40 osób niesamodzielnych, realizowanew ich środowisku domowym przez wykwalifikowanychopiekunów. Zakres usług:
 • zakupy niezbędnych artykułów
 • pomoc w utrzymaniu higieny
 • zgłaszanie wizyt lek
 • realizacja recept
 • przygotowanie  posiłków
 • utrzymanie w czystości pokoju
 • przynoszenie węgla, palenie w piecu, kuchni
 • zgłaszanie napraw urządzeń domowych
 • towarzyszenie klientom w trakcie spacerów lub w drodze do instytucji
 • opłaty świadczeń i załatwianie spraw urzędowych
Rozmowa z Moniką Wojtanią - Dyrektor Dziennego Domu Opieki Społecznej w Piotrkowei Trybunalskim dostępna w załaczniku do ninijszego artykułu.

2. Klub wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym.
 
Osoby te to w większości podopieczni WTZ w PT., którzy chcą kontynuować zajęcia w godz popołudniowych. Wsparciem objętych zostanie także 20 opiekunów fakt. Klub będzie stanowić uzupełnienie oferty WTZ o charakterze opiekuńczym,samopomocowym i terapeutyczno-aktywizacyjnym. Klub będzie czynny: od pon do pt w godz 15.30 - 19.30. Przeznaczony jest dla mieszkających w PT., osób niesamodzielnych, które na skutek niepełnosprawności wymagają opieki, pomocy i wsparcia. Przewidujesię m.in. organ zajęć z: socjoterapii, dogoterapii, zaj, z psychologiem i logopedą, gimnastycznych ,kulinarnych oraz z zakresu higieny i promocji zdrowia. W ramach socjalizacji tych osób przewiduje się org. stacjonarnych i wyjazdowych imprez integracyjnych. 

Rozmowa z Sandra Kurkiewicz z Stowarzyszenia Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym  w Piotrkowie Trybunalskim dostepna w załaczniku do ninijszego artykułu.
 
3. Rozwój usług wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
 
Działaniami będzie objętych 100 osób, w tym 54 dzieci oraz 46 osób dorosłych. Wsparcie, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastęp realizowanie będzie w formie usług psychopedagogicznych. W ramach zad prowadzona będzie integracja międzypokoleniowa – spotkania raz w miesiącu (2 grupy po max. 20 osób uczestników + 2 animatorów (pracownicy MOPR)Celem spotkań jest rozwój kompetencji rodzicielskich, poprawy relacji, wzmacniania więzi w rodzinie. Planuje się także przeprowadzenie działań:
- rekreacja 12 razy w roku po 3 godziny spotkanie (kulig, ognisko, rajd rowerowy, kino familijne itp.)
- aktywność kulturalna 2 razy w roku po 5 godzin spotkanie (teatr, transport +bilety)
W odpowiedzi na zgłaszana przez rodziny i pracowników MOPR potrzeby zorganizowane zostaną także3 wyjazdy integracyjne połączone z warsztatami. We współpracy z Miejską Pracownią Psychologiczno – Pedagogiczną terapię Biofeedback odbędzie 45 dzieci z rodzin zastępczych.Po zakupienie odpowiedniego sprzętu wsparcie będzie realizowane w formie 16 spotkań po 1,5 godziny dla jednego uczestnika - zgodnie z procedurą w ramach przedmiotowej terapii. Terapia ta dedykowana dzieciom z rodzin zastępczych, często obarczonym różnego rodzajom deficytom wpisuje się w działania przewidziane ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Zaplanowano też terapię rodzin (wsparcie dla 20 rodz), oraz zajęcia w ramach Szkoły dla rodziców - wsparcie psychologiczne dla 20 rodz. Wsparcie będzie realizowane zgodnie z Ogólnoeuropejskimi wytycznymi dotyczącymi przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności.

Festyn wspierajacy rodzinna pieczę zastępczą (czerwiec 2021):
 
 
Rozmowa z  Anną Bajdzienko - kierownikiem Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka  w Piotrkowie Trybunalskim dostepna w załaczniku do niniejszego artykułu. 

4. Klub Seniora
 
Klub Seniora otwarty dla uczestników będzie przez 5 dni w tygodniu – 7 godz. dziennie – w dni pracujące. Wsparciem obejmie 20 starszych, niesamodzielnych osób. Opieką zajmować się będzie terapeuta zajęciowy. Do zajęć dodatkowych:sportowych, językowych, dot. zdrowia i promocji zdrowego odżywiania będzie zatrudniony trener.
Realizacja następ. zajęć grupowej terapii zajęciowej:
 • Gimnastyka – dla seniorów ma na celu poprawę kondycji ruchowej
 • Trening orientacji rzeczywistości – ma na celu usprawnianie zdolności pamięciowych uczestników,
 • Zaj z terapii zajęciowej – plastyczne, rękodzielnicze,
 • Biblioterapia, terapia oparta na wykorzystaniu książek, dyskusja,
 • Muzykoterapia, terapia, wykorzystująca muzykę do słuchania, tworzenia, śpiewania, grania.
 • Choreoterapia, ćwiczenia muzyczne, ruchowe, poprawiają koncentrację ruchowo słuchową
 • Zajęcia relaksacyjne
 • Dodatkowo prowadzone będą zaj z umiejętności informatycznych
Podczas spotkań rozmowy na temat pomoc w sprawach urzędowych i uzyskaniu informacji oraz inne ważne aspekty życia seniorów.
Planuje się także org imprez integracyjnych oraz wyjazdy do instytucji kultury.
 

 
Rozmowa z  Anną Nowakowską oraz  Anną Milewską  z Stowarzyszenia Przyjaciół "Mam Sąsiada" dostępna w załączniku do niniejszego artykułu.


5. Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego
 
Wypożyczalnia zobowiązana będzie m.in. do: nieodpłatnego przekazywania sprzętu rehabilitacyjnego lub/i ortopedycznego – bezpiecznego
w użytkowaniu i sprawnego technicznie, udzielania rzetelnej informacji o zasadach użytkowania sprzętu, jego przechowywaniu i demonstracji jego funkcjonowania. Sprzęt wypożyczany będzie nieodpłatnie na okres maksymalnie pół roku.
Godz. pracy to: pon - czw w godz. 8-16, pt w godz. 9-17. W razie konieczności wypożyczenie sprzętu będzie możliwe również w sob. w godzinach 10-13.
Ze sprzętu mogą korzystać mieszkańcy PT spełniający co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

- osoby niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

- osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osoby z niepełnosprawnością sprzężoną, osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z - niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,

- osoby z rodzin korzystających z PO PŻ,

- osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego.
 
Koszty obejmują: sprzęt (m.in. łóżka rehabilitacyjne elektryczne, materace przeciwodleżynowe wózki inwalidzkie, chodziki, orbiterki, koncentratory tlenu itp.), konserwację sprzętu oraz transport.

Oferta wypożyczalni sprzętu rehablitacyjnego dostepna w zalacznkiu pod artykulem
Wykaz sprzętu oferowanego przez wypożyczalnię w załaczniku pod artykułem
 
6. Klub wsparcia dla osób niesamodzielnych, w tym w szczególności dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

 
Wsparciem objętych będzie 25 osóbz niepełnosprawnościamiw wieku przedszkolnym, szkolnym, oraz osób, które ukończyły edukację i nie korzystają ze wsparcia WTZ, ani środowiskowych domów pomocy społecznej. To osoby z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim, z niepełnosprawnościąruchową, osoby po operacjach mózgu. Większość to dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, zespołemDowna, z autyzmem. W ramach projektu sfinansowane zostaną wynagrodzenie terapeutów, zakup odpowiednich  pomocy dydaktycznych i terapeutycznych.
 
Realizacja zadania zakłada zintegrowaną naukę samoobsługi, porozumiewania sięz alternatywnych form komunikacji, opanowanie kompetencji społecznych koniecznych do funkcjonowania w grupie rówieśniczej, w rodzinie.
Uczestnicy projektu będą brać udział w zajęciach:

- z zakresu usprawniania logopedycznego ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji alternatywnej;

- pedagogicznych z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej, jak również z tzw. ,,trudnych zachowań" u dzieci i młodzieży, utrudniających im funkcjonowanie w życiu społecznym;

-  usprawniających w ramach terapii ruchowej i rewalidacji mających na celu przywrócenie niepełnosprawnemu (również intelektualnie) możliwie pełnej sprawności;

- treningu samodzielności;

- wsparcia psychologicznego;

- treningu umiejętności społecznych;

- treningu ekonomicznego;

- terapii zajęciowej realizowanej przez 4 terapeutów w 4 blokach tematycznych:
 
a) zajęcia kulinarne,
b) blok ogrodniczy realizowany
c) sekcja ,,sam w domu zajęcia obejmujące naukę samodzielnego przebywania w domu, w tym naukę obsługi sprzętów domowych
d) techniki rękodzielnicze, mające na celu planowanie pracy ,współpracy między uczestnikami, wspólne podejmowanie decyzji.
 
Przewiduje się także dodatkowe wsparcie w formie 3 wycieczek integracyjnych.

 
 
Zapis rozmowy z Hanną Gural - prezesem Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej ,,SZANSA” - odpowiedzialnego za  realizację przedmiotowego zadania dostępny w załączniku do niniejszego artykułu.

7. Nowy oddział Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej "Bartek"

 
W ramach zadania planuje się utworzenie nowego oddziału placówki wsparcia dziennego dla dzieci. Nowa świetlica będzie przeznaczona dla 35 dzieci w wieku 5 – 16 lat, podzielonych na dwie grupy wiekowe: grupa I (5-10 lat), grupa II (11-16 lat). Oddział będzie pracował przez cały rok, od pon do pt po 7 godzin dziennie, w godz. 12.00-19.00, a podczas ferii zimowych, wakacji oraz przerw w nauce szkolnej w godz. 9.00-16.00, Oferta skierowana będzie do dzieci, pochodzących z rodzin borykających się z problemami takim jak: nadużywanie alkoholu, ubóstwo, brak jednego z rodziców (rodzina niepełna), wielodzietność, niezaradność życiowa, niepełnosprawność, niskie umiejętności wychowawcze rodziców, brak zainteresowania sprawami dziecka oraz rodzin objętych pomocą społeczną i rodzin zastępczych. Będą to osoby dotknięte ubóstwem i zagrożone wykluczeniem społecznym.
W ramach projektu sfinansowane zostaną wynagrodzenieterapeutów i specjalistów oraz zakup mebli i odpowiednichpomocy dydaktycznych. W ramach przedmiotowego zadania będą przeprowadzone zajęcia edukacyjne, wychowawcze, profilaktyczne, ogólnorozwojowe, pedagogiczne, psychologiczne, logopedyczne, socjoterapueutyczne, artystyczno-kulturalne Przewiduje siętakżedodatkowe wsparcie w formieorganizacji imprez integracyjnych oraz wyjazdów zinstytucji kultury itp.
 


 
8. Mieszkania wspomagane
 
W ramach projektu planuje się prowadzenie 5 mieszkań wspomaganych dla osób niesamodzielnych, w tym osób niepełnosprawnych. Usługami zadania w okresie 33 mc objętych zostanie 25 osób Dodatkowo wparcie będzie dotyczyćkolejnych 25 osób z ich otoczenia w formie wyjazdów i imprez integracyjnych. Jednorazowo w każdym z 5 mieszkań przebywać będzie 1 osoba na okres od 3 do 6 m-cy. Rodzaj oraz zakres usług św w mieszkaniu będzie dostosowany do indywidualnych potrzeb mieszk. Usługi te będą obejmować:

- pracę socjalną (wzmacnianie lub odzyskiwanie zdolności do funkcjonowania osoby w społeczeństwie);

- usługi wpierające aktywność osoby mieszkającej w mieszkaniuwspomaganym;

- trening umiejętności praktycznych, którego celem jest nabywanie, rozwijanie lub wzmacnianie samodzielności w zakresie doskonalenia podstawowych czynności dnia codziennego;

- trening higieny, finansowy, zarząd mieszkaniem, w tym zarządzaniuenergią; kulinarny, umiejętnościspędzania czasu, interpersonalny, umiejętności społecznych,rozwijania umiejętności integracji;

W ramach projektu sfinansowane zostaną wynagrodzenieopiekunówi specjalistów,koszt niezbędnych remontówi wyposażenia mieszkań (meble, sprzęt AGD itp.)

Rozmowa z Sandra Kurkiewicz z Stowarzyszenia Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym  w Piotrkowie Trybunalskim dostepna w załaczniku do ninijszego artykułu.


 
← powrót