Dzisiaj: Piątek 03 lutego 2023

Reorganizacja systemu pieczy zastępczej w Piotrkowie Trybunalskim

Proszę określić gdzie leży problem:
2 + 8 =
Link
2 + 8 =
Umowa nr: RPLD.09.02.01-10-A015/21-00 z dnia 27.12.2021
Wartość projektu: 2 896 297,77 zł.
Okres realizacji: 01.2022r. – 06.2023r.
 
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.
Oś Priorytetowa IX: Włączenie społeczne
Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne

Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego
 
Montaż finansowy projektu:
UE: 2 461 856,47 zł.
Budżet Miasta: 434 441,30 zł.
 
Celem projektu realizowanego od 01.01.2022 do 30.06.2023 w Piotrkowie Trybunalskim jest wsparcie dla placówki opiekuńczo-wychowawczej powyżej 14 osób (Dom Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim), poprzez reorganizację tej placówki w celu przejścia od opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w społeczności lokalnej, czyli w rodzinnej pieczy zastępczej oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych do 14 osób.

Z uwagi na szczególną sytuacją wychowanków, ich deficyty planuje się także objąć ich zajęciami specjalistycznymi, w tym wsparciem psychologicznym, logopedycznym, pedagogicznym oraz zajęciami korygującymi wady postawy. W kontekście zgłaszanych przez opiekunów i uczestników projektu realnych potrzeb związanych z ich rozwojem emocjonalnym i społecznym zaplanowano także udział uczestników projektu w wycieczkach integracyjnych z zajęciami wsparcia psychologicznego oraz wyjazdy do instytucji kultury. Dodatkowo w ramach projektu zaplanowano działania związane z ograniczeniem pandemii COVID-19
← powrót