Dzisiaj: Piątek 03 lutego 2023

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Etap I

Proszę określić gdzie leży problem:
9 + 1 =
Link
9 + 1 =
Umowa nr: RPLD.04.02.02-10-0010/19-00 z dn. 22.07.2020 r.
Wartość projektu: 10  975 329, 19 zł
Okres realizacji: 2020 – 2021.
 
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.
Oś Priorytetowa IV: Gospodarka niskoemisyjna
Działanie IV.2: Termomodernizacja budynków
Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego.
 
Montaż finansowy projektu:
UE: 4 964 712,08 zł.
Budżet Miasta: 6 010 617,11 zł.
 
W ramach projektu przewiduje się zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych  w ramach zadań:
Zadanie 1. Termomodernizacja budynku  II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie
Zadanie 2. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego
 
Zadanie 1
Termomodernizacja budynku  II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie  obejmuje m.in.:
-     ocieplenie ścian zewnętrznych,
-     ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic (cokołowych),
-     ocieplenie stropodachu niewentylowanego, izolacja przeciwwodna dachu,
-     wymianę stolarki okiennej,
-     wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej,
-     wykonanie izolacji ścian fundamentowych pionowej i poziomej (osuszenie absorbcyjne mokrych ścian),
-     wykonanie robót remontowych zewnętrznych: rozbiórki, demontaże (kraty okienne), naprawy zarysowanych fragmentów ścian zewnętrznych, zamurowania otworów po zsypach na węgiel, naprawy kominów na dachu, montaż nawietrzaków szczelinowych, wymiana rynien i rur spustowych z dachów, odprowadzenie wód opadowych z orynnowania z zadaszeń, wymiana obróbek blacharskich
i parapetów, montaż opraw oświetleniowych, zabezpieczenie elementów stalowych, zbicie i wykonanie nowych tynków renowacyjnych na ścianach fundamentowych .
-     wykonanie robót remontowych wewnętrznych: wykonanie poziomej izolacji ścian fundamentowych (przepona) od strony wewnętrznej wszystkich ścian piwnicznych, remont pomieszczeń piwnicznych, remont pomieszczeń nadziemia, (malowanie pomieszczeń, remont posadzek, remont sanitariatów, wymiana przyborów sanitarnych), sprawdzenie, udrożnienie i doprowadzenie do aktualnych wymogów istniejącej wentylacji grawitacyjnej, naprawa zniekształconych elementów balustrad na wewnętrznych klatkach schodowych, zbicie i wykonanie nowych tynków renowacyjnych (traconych) ścian piwnic, wymiana wewnętrznych instalacji elektrycznych,
 
Zadanie nr 2     
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego  obejmuje m.in.:
 
- ocieplenie ścian zewnętrznych,
- ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic (do poziomu posadowienia),
- ocieplenie stropodachu wentylowanego (ocieplenie granulatem z wełny szklanej), izolacja przeciwwodna dachu,
- wymianę stolarki okiennej,
- wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej,
- wykonanie izolacji ścian piwnic poniżej poziomu terenu,
- wykonanie robót remontowych zewnętrznych: remont schodów zewnętrznych wraz z murami oporowymi (likwidacja istniejących schodów do węzła i magazynu kuchni), remont elewacji poprzez naprawę i uzupełnienie uszkodzonych tynków i naprawę ścian w miejscach pęknięć (łączenia prefabrykatów), remont kominów na dachu wraz z wykonaniem nowych czapek betonowych, wymiana rynien i rur spustowych z dachów, wymiana obróbek blacharskich ogniomurów, attyk i parapetów,
- wykonanie robót remontowych wewnętrznych: remont istniejącego węzła cieplnego wraz montażem nowego w nowej lokalizacji (w jednym z pomieszczeń gospodarczych) oraz adaptacja „zwolnionych „ pomieszczeń na szatnię dla uczniów, remont wszystkich pomieszczeń w budynku (malowanie pomieszczeń, remont posadzek, remont sanitariatów, wymiana przyborów sanitarnych), sprawdzenie istniejącej wentylacji grawitacyjnej,     wymiana wewnętrznych instalacji elektrycznych,
 
 
← powrót