Dzisiaj: Piątek 01 lipca 2022

Rozbudowa ul. Rolniczej na odcinku od torów PKP do ul. Spacerowej i przebudowa ul. Spacerowej wraz z niezbędną infrastrukturą w Piotrkowie Trybunalskim

Proszę określić gdzie leży problem:
3 + 9 =
Link
3 + 9 =
Rozbudowa ul. Rolniczej na odcinku od torów PKP do ul. Spacerowej i przebudowa ul. Spacerowej wraz z niezbędną infrastrukturą w Piotrkowie Trybunalskim
Rozbudowa ul. Rolniczej na odcinku od torów PKP do ul. Spacerowej i przebudowa ul. Spacerowej wraz z niezbędną infrastrukturą w Piotrkowie Trybunalskim
 
Umowa  nr: UDA-RPLD.01.01.00-00-008/15-00
 
Okres realizacji: 2013 - 2015
 
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
Oś Priorytetowa I: Infrastruktura Transportowa
Działanie I.1: Drogi
Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego
 
Koszt projektu:
Dofinansowanie z EFRR (85% kosztów kwalifikowanych) 4 484 777,82 PLN
Budżet Miasta (15% kosztów kwalifikowanych + koszty niekwalifikowane) 948 969,40 PLN
RAZEM: 5 433 747,22 PLN
 
Zakres projektu:
  • rozbudowa ulicy Rolniczej o dł. 835 m wraz ze skrzyżowaniami z ulicami przyległymi tj. na odcinku od torów PKP do ulicy Spacerowej wraz z budową zjazdów do posesji w granicach pasa drogowego, budową chodnika, ciągu pieszo - rowerowego i zatoki autobusowej;
  • budowa kanalizacji deszczowej w ul. Rolniczej wraz z przykanalikami i wpustami ulicznymi oraz z przyłączami do nieruchomości wraz z budową kanału deszczowego odprowadzającego wody deszczowe z ul. Spacerowej i ul. Partyzantów do rowu otwartego w rejonie ul. Partyzantów, a następnie wylotem kanalizacyjnym do rzeki Strawy;
  • przebudowa linii energetycznej - polegająca na wykonaniu nowej linii nn wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego w nowym usytuowaniu;
  • przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do przyległych posesji w granicach pasa drogowego i budowa nowych brakujących przyłączy;
  • rozbudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej - polegająca na budowie nowego odcinka kanału sanitarnego w rejonie skrzyżowania z torami PKP, budowa nowych i przebudowa istniejących przyłączy do posesji na całej długości ulicy;
  • przebudowa sieci teletechnicznej napowietrznej z przyłączami i przebudowa sieci teletechnicznej kablowej;
  • wycinka drzew kolidujących z inwestycją i nasadzenie nowoprojektowanej roślinności.
 
← powrót