Dzisiaj: Piątek 01 lipca 2022

Trakt Wielu Kultur – rozwój potencjału turystycznego Miasta poprzez rewitalizację zabytkowych obszarów Piotrkowa Trybunalskiego – etap II

Proszę określić gdzie leży problem:
6 + 9 =
Link
6 + 9 =
Trakt Wielu Kultur – rozwój potencjału turystycznego Miasta poprzez rewitalizację zabytkowych obszarów Piotrkowa Trybunalskiego – etap II
Umowa  nr: UDA-RPLD-06.01.00-00-001/13-00

Okres realizacji: 2009 - 2014

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
Oś Priorytetowa VI: Odnowa obszarów miejskich
Działanie VI.1: Rewitalizacja obszarów problemowych
Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego

Koszt projektu:
Dofinansowanie z EFRR (85% kosztów kwalifikowanych) 17 168 414,83 zł
Budżet Miasta (15% kosztów kwalifikowanych + koszty niekwalifikowane) 5 924 968,40 zł
RAZEM: 23 093 383,23 zł


Zakres projektu:
1. Przebudowa z rozbudową ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi i przyłączami, przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przebudowa sieci wodociągowej
z przebudowa przyłączy i wymiana zasuw i hydrantów, przebudowa i rozbudowa oświetlenia oraz usunięciem ewentualnych kolizji z istniejąca infrastruktura techniczna (etap I został zrealizowany w ramach TWK I)
- etap II (od ul. Słowackiego do ulicy Grota-Roweckiego),
- etap III (od ul. Grota-Roweckiego do ul. Wojska Polskiego);
2. Przebudowa ul. Farnej - chodniki, zjazdy do posesji, przyłącza wodociągowe, kanalizacja sanitarna i przyłącze, kanalizacja deszczowa i przyłącze (zrealizowana
w 2012 r.);
3. Przebudowa ul. Rycerskiej od ul. Wojska Polskiego do ul. Sieradzkiej (przebudowa jezdni i chodników, przyłącza wodociągowe, kanalizacja sanitarna i przyłącze, kanalizacja deszczowa i przyłącza, oświetlenie uliczne, przebudowa linii energetycznych);
4. Przebudowa ul. Rwańskiej - jezdnia, chodniki, przyłącza wodociągowe, kanalizacja sanitarna i przyłącze, kanalizacja deszczowa i przyłącza, oświetlenie uliczne, przebudowa linii energetycznych;
5. Przebudowa ul. Starowarszawskiej wraz z mostem, kanalizacja sanitarna, siecią wodociągową z przyłączami, oświetleniem ulicznym,
6. Remont konserwatorsko - budowlany budynku Ośrodka Działań Artystycznych przy ul. Sieradzkiej 8;
7. Remont konserwatorsko - budowlany budynku I Liceum Ogólnokształcącego im.
B. Chrobrego przy al. Kopernika 1;
8. Remont konserwatorsko - budowlany budynku Muzeum (Zamku Królewskiego) przy placu Zamkowym 4.
Projekt obejmuje również nadzór oraz działania promocyjne (tablice informacyjne i pamiątkowe, ogłoszenia prasowe, informacje w mediach lokalnych i na stronie Miasta www.piotrkow.pl, itd.), mające na celu informowanie społeczeństwa o pomocy otrzymanej  z EFRR w ramach RPO WŁ 2007-2013. z EFRR w ramach RPO WŁ 2007-2013.
 
Koszt projektu:
Dofinansowanie z EFRR
(85% kosztów kwalifikowanych)17 168 414,83 zł
Budżet Miasta
(15% kosztów kwalifikowanych + koszty niekwalifikowane)5 924 968,40 zł
RAZEM23 093 383,23 zł
 
Planowana data rzeczowego zakończenia projektu: IV kw 2014.
 
Projekt TWK II stanowi kontynuację, realizowanego w latach 2007-2011, projektu kluczowego Nr IPI/54/2007 pn. Trakt Wielu Kultur – rozwój potencjału turystycznego Miasta poprzez rewitalizację zabytkowych obszarów Piotrkowa Trybunalskiego (TWK I).
W ramach projektu:
– wykonano remonty konserwatorsko – budowlane 3 zabytkowych budynków: Wieży Ciśnień oraz Małej i Dużej Synagogi (obecnie siedziba Miejskiej Biblioteki Publicznej),
– przebudowano ulice: Dąbrowskiego, Słowackiego, Pijarską, Łazienną-Mokrą, Konarskiego, Krakowskie Przedmieście, Zamkową wraz z mostem,
– przebudowano plac Czarnieckiego,
– rozbudowano monitoring miejski.
Koszt wykonanych prac w ramach TWK I to 22,5 mln zł, w tym dofinansowanie z EFRR 16,37 mln zł.
← powrót