Dzisiaj: Piątek 03 lutego 2023

Wykaz części nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy Al. Armii Krajowej

Proszę określić gdzie leży problem:
1 + 9 =
Link
1 + 9 =
Wykaz części nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy Al. Armii Krajowej
1.Nieruchomość położona jest w Piotrkowie Trybunalskim przy Al. Armii Krajowej. Nieruchomość stanowi własność gminy Miasta Piotrków Trybunalski.
 
2.Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów w obr. 13, jako działka nr 495 o pow. 744 m2. Przedmiotowa nieruchomość ma urządzoną księgę wieczystą KW/PT1P/00112064/0.
 
3. Przedmiotowa nieruchomość nie jest zabudowana .
 
4. Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Piotrkowa Trybunalskiego działka nr 495 położona jest w terenie U – usługi.
 
5. Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Uchwałą Nr LIII/660/22 z dnia 29 czerwca 2022 r. wyraziła zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą.
 
6.  Do dzierżawy na okres 3 lat przeznacza się działkę nr 495 obr. 13 o pow. 744 m2 zaznaczoną na załączniku graficznym do niniejszego wykazu, stanowiącą część nieruchomości opisanej w pkt 2 z przeznaczeniem na parking ogólnodostępny do obsługi obiektu handlowo-usługowego.
 
7. Czynsz dzierżawny wynosi  2.443,37 zł brutto miesięcznie.
 Parking – 744 m2 x 2,67 zł/m2 = 1.986,48 zł + 23% VAT = 2.443,37 zł brutto.
 
8. Tytułem zabezpieczenia terminowego uiszczania czynszu i innych roszczeń wynikających z umowy, Dzierżawca zobowiązany będzie do  uiszczenia kaucji pieniężnej w wysokości równej miesięcznemu czynszowi dzierżawnemu netto  określonego w pkt 7.
 
9. Czynsz płatny jest z góry do dnia 31 marca każdego roku.
 Wysokość czynszu w latach następnych może ulegać zmianie. Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w IV kwartale każdego roku kalendarzowego z mocą obowiązywania od 1 stycznia następnego roku – wg wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa GUS na dzień 30 września  danego roku.
 
10. Wykaz nieruchomości podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Piotrków Trybunalskiego oraz zamieszcza się na stronie internetowej: www.piotrkow.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.piotrkow.pl, na okres 21 dni tj. od dnia 24.11.2022 r. do dnia 15.12.2022 r. a informacja o wywieszeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.
 
Prezydent Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
 
(-) Krzysztof Chojniak
 
Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym
 
← powrót