Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, wchodzących w skład zasobu nieruchomości Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Proszę określić gdzie leży problem:
2 + 9 =
Link
2 + 9 =
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, wchodzących w skład zasobu nieruchomości Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Załącznik do zarządzenia Nr 399 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 14 listopada 2022 r.
 1. Nieruchomości przeznaczone do oddania w dzierżawę wchodzą w skład zasobu nieruchomości Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Nieruchomości te zostały szczegółowo opisane w załącznikach do niniejszego wykazu
  - załączniku nr 1 – nieruchomości stanowiące własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
  - załączniku nr 2 – lokale stanowiące własność Miasta Piotrków Trybunalski we Wspólnotach Mieszkaniowych.
  Powierzchnia nieruchomości opisanych w załącznikach nr 1 i nr 2 wynosi ogółem 134 900,41 m2, w tym powierzchnia oczynszowana -      128 628,07 m2.
  Zarówno powierzchnia nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia jak i powierzchni oczynszowanej mogą ulec zmianie.
 2. Nieruchomości przeznacza się do oddania w dzierżawę na rzecz Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Piotrkowie Trybunalskim sp. z o.o. z siedziba w Piotrkowie Trybunalskim, Al. 3 maja 31, na czas oznaczony do 3 lat z przeznaczeniem do używania oraz pobierania pożytków.
 3. Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w uchwale Nr LV/704/22 z dnia 26 września 2022 r. wyraziła zgodę na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą, na czas oznaczony do 3 lat, kolejnej umowy dzierżawy obejmującej nieruchomości wchodzące w skład zasobu nieruchomości Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, wymienione w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego wykazu.
 4. Ustala się stawkę czynszu dzierżawnego w wysokości 0,06 zł /m2/miesięcznie w stosunku do powierzchni oczynszowanej;
  czynsz dzierżawny wynosi miesięcznie: 128 628,07 m2 X 0,06 zł/m2/m-c, łącznie 7 717,68 zł netto. Do czynszu dolicza się podatek VAT w stawce podstawowej obowiązującej w danym roku - obecnie w wysokości 23%.
 5. Czynsz płatny jest do 15 dnia każdego następnego miesiąca.
 6. Wysokość czynszu w latach następnych może ulegać zwiększeniu. Czynsz będzie aktualizowany w IV kwartale każdego roku kalendarzowego z mocą obowiązywania od 1 stycznia następnego roku – wg wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa GUS na dzień 30 września danego roku.
 7. Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz zamieszcza się na stronie internetowej: www.piotrkow.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.piotrkow.pl, na okres 21 dni tj. od 15 listopada 2022 r. do 6 grudnia 2022 r. a informacja o wywieszeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położone są nieruchomości.

Załączniki artykułu

← powrót