Dodatki do ogrzewania- zasady i wnioski

Proszę określić gdzie leży problem:
2 + 3 =
Link
2 + 3 =
ogrzew
Do 30 listopada można składać wnioski o dodatek na drewno kawałkowe, pellet drzewny i LPG. Jednorazowy zasiłek otrzymają gospodarstwa domowe, które posiadają wpis  źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Zadanie to w naszym mieście realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Gdzie? Jak? i kiedy można składać wniosek? Tłumaczymy poniżej.
 
Zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw jednorazowe dodatki przysługują osobom mieszkającym w gospodarstwach domowych gdzie głównym źródłem ogrzewania jest : kocioł na paliwo stałe , kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, albo piec kaflowy zasilany pelletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy oraz kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG (na gaz ziemny dodatek nie przysługuje) lub kocioł olejowy.

Obowiązuje zasada jeden dodatek na jeden adres zamieszkania. W przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku na ten sam adres, zasiłek przysługuje temu wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Ponadto warunkiem otrzymania dofinansowania jest wpis źródła ogrzewania nieruchomości do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Nie można otrzymać wsparcia na kilka źródeł ciepła znajdujących się w gospodarstwie domowym np. osobie, której przyznany został dodatek węglowy, nie przysługuje pomoc z innego dodatku.  

Wysokość dodatków na poszczególne źródła ogrzewania wynosi :
pellet drzewny - 3000,00 zł.
drewno kawałkowe - 1000,00 zł.
gaz LPG - 500,00 zł.
kocioł olejowy - 2000,00 zł.

Wnioski w formie papierowej można składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Zespół Dodatków Mieszkaniowych przy ul. Sienkiewicza 16A (do pobrania w załączniku poniżej).
Dokumenty można również złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku chęci złożenia pisma w takiej formie należy wejść na stronę www.epuap.gov.pl, pismo ogólne do podmiotu publicznego, dołączyć do pisma wypełniony wniosek oraz podpisać elektronicznie np. Profilem Zaufanym i zaadresować do: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim. 
Informacja o przyznaniu dodatków lub decyzja o odmowie  lub uchyleniu zasiłku przesyłane jest drogą elektroniczną. W przypadku braku adresu poczty elektronicznej, wnioskodawcy udzielana jest informacja o możliwości odebrania korespondencji w siedzibie Zespołu Dodatków Mieszkaniowych przy ul. Sienkiewicza 16A. Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku nie wstrzymuje jego wypłaty. Więcej informacji pod nr tel. 44 647-24-11.
Wnioski złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Załączniki artykułu

← powrót