Informacje ogólne

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 1 =

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych są umieszczone na stronach internetowych firm wykonujących usługę w poszczególnych sektorach.

Sektor I - FIRMA HAK: link do strony      
Sektor II - FIRMA EKOM: link do strony
Sektor III - FIRMA JUKO: link do strony


UWAGA: Wywóz odpadów będzie realizowany od godz. 6.00 sprzed posesji.

Stawki obowiązujące od 01.01.2017 r.

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego nr XXVI/355/16 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28.09.2016 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości :
 
a) 11 zł za jednego mieszkańca, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
b) 20 zł za jednego mieszkańca, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny;

W związku z ww. zmianą wysokości opłaty, właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu na dotychczasowych zasadach.
W przypadku nieuiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości wskazanej w przesłanym zawiadomieniu zostanie wydana decyzja określająca wysokość opłaty z zastosowaniem wysokości opłaty podanej w zawiadomieniu.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi TUTAJ lub do pobrania poniżej. Można ją również złożyć elektronicznie przez epuap.gov.pl. W tym celu należy pobrać załącznik >>> otworzyć np. w programie Acrobat Reader >>> wypełnić i zapisać >>> przejść do e-formularza na ePUAP >>> zaadresować pismo w polu Dodaj/zmień adresata wpisując: Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego >>> dołączyć do pisma plik deklaracji >>> podpisać np. Profilem Zaufanym >>> Wysłać.

Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego  (TUTAJ)

Wykaz zbierających zużyty sprzet elektyczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie gminy Miasto Piotrków Trybunalski (tutaj)

Uchwała nr XV/200/15 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 października 2015 r. określa podział Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na sektory. W celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości dokonuje się podziału obszaru Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na trzy sektory. Jeśli chcesz sprawdzić, do którego rejonu należy Twoja nieruchomość zobacz TUTAJ lub w załączniku na dole strony.

Podstawa prawna

1) Uchwała nr XXVI/355/16 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 września 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2) Uchwała nr XXXV/435/17 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości oraz trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
3) Uchwała nr XXXV/433/17 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
4) Uchwała nr XXXV/434/17 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną opłatę
5) Uchwała nr XV/200/15 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 października 2015 r. w sprawie podziału Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na sektory
6) Uchwała nr LVI/717/18 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości
7) Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
8) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
9) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
10)Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
11)Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. O postępowaniu egzekucyjnym w administracji