PSZOK - zbiórka odpadów

Proszę określić gdzie leży problem:
1 + 1 =
Link
1 + 1 =

Informujemy, że Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców miasta funkcjonuje w Piotrkowie Trybunalskim  przy ul. Orlej 11 – teren Ciepłowni - C1 (wjazd od ul. Żelaznej).

Podmiotem prowadzącym PSZOK jest Miasto Piotrków Trybunalski: Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski.
GODZINY OTWARCIA PSZOK:
WTOREK: 9.00 – 17.00          CZWARTEK: 9.00 – 17.00           SOBOTA: 10.00 – 15.00

Rodzaje odpadów przyjmowanych do PSZOK:
 • przeterminowane leki,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwie domowym,
 • odpady wielkogabarytowe,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe, pochodzące z remontów prowadzonych samodzielnie,
 • zużyte opony,
 • odpady ulegające biodegradacji, w tym zielone,
 • opakowania ze szkła,
 • papier i tektura,
 • tworzywa sztuczne i opakowania z tworzyw sztucznych
 • opakowania wielomateriałowe,
 • tekstylia i odzież,
 • metale,
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek.
Zużyte opony przyjmowane do PSZOK mogą pochodzić wyłącznie z rowerów, motorowerów i motocykli, wózków oraz z pojazdów samochodowych osobowych, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej. Z danej nieruchomości zamieszkałej można oddać do PSZOK w ciągu roku kalendarzowego 4 opony. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie może być zdekompletowany.

Do  PSZOK nie będą przyjmowane następujące odpady:
 • odpady komunalne zmieszane,
 • papa, smoła, wata szklana, odpady zawierające azbest, materiały z pokryć dachowych, materiały służące do ociepleń domów,
 • odpady pochodzące z rozbiórek budynków gospodarczych np.: garaż, komórka, stodoła, a także z rozbiórek wiat, altan, szklarni, przydomowych ganków, oranżerii itp.,
 • bioodpady w tym odpady zielone pochodzące z nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych, których właściciel złożył deklarację, w której zadeklarował posiadanie kompostownika i kompostowanie w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne,
 • elementy ogrodzeń,
 • butle gazowe, gaśnice,
 • części pochodzące z demontażu pojazdów samochodowych (np. szyby, zderzaki, reflektory, fotele, elementy karoserii samochodowej, akumulatory samochodowe),
 • odpady w opakowaniach cieknących,
 • odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego.
Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Piotrkowie Trybunalskim określony został w Załączniku Nr 1 do Uchwały nr XXIII/339/20 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną opłatę.