Ochrona zwierząt

Proszę określić gdzie leży problem:
4 + 6 =
Link
4 + 6 =

Uchwalenie przez Radę Miasta Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim na rok 2017 jest obligatoryjnym zadaniem gminy i wynika z  ustawy o ochronie zwierząt ( j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 856  z późn. zm.). Artykuł 11a powyższej ustawy zobowiązuje gminy corocznie – do dnia 31 marca - do podjęcia uchwały przyjmującej program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Stanowi to wypełnienie obowiązku zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom przez gminę.
 
Program zgodnie z zapisami ustawy obejmuje w szczególności:
 
- zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
- opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
- odławianie bezdomnych zwierząt;
- obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;
- poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
- usypianie ślepych miotów;
- wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
- zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,
 - ponadto może obejmować plan znakowania zwierząt ( fakultatywnie).

W ramach realizacji ww. programu Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego prowadzi między innymi akcję bezpłatnego znakowania psów poprzez wszczepienie mikroczipa.
Bezpłatne czipowanie psów odbywa się w następujących placówkach weterynaryjnych:
1. Przychodnia Weterynaryjna WOJTANIA, ul, Polna 72, 97-300 Piotrków Trybunalski,
2. Przychodnia Weterynaryjna MAL-VET, ul, Topolowa 8 lok. 18, 97-300 Piotrków Trybunalski,
3. Przychodnia Weterynaryjna JAMNICZEK, ul, Curie-Skłodowskiej 4, 97-300 Piotrków Trybunalski,
4. Przychodnia Weterynaryjna OPTIVET, ul, Łódzka 56, 97-300 Piotrków Trybunalski,
5. Lecznica Weterynaryjna AMIGO, ul, Belzacka 97, 97-300 Piotrków Trybunalski,