Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021- 2027

Proszę określić gdzie leży problem:
5 + 1 =
Link
5 + 1 =
Fundusze
Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021- 2027 ogłasza nabór nr FELD.07.05 Integracja i społeczeństwo obywatelskie, projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 7. Fundusze europejskie dla zatrudnienia i integracji w Łódzkiem. Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony do 21.05.2024 r.
 
Rodzaje kwalifikujących się zadań:
1. Programy obejmujące instrumenty aktywizacji społecznej, zawodowej, zdrowotnej i edukacyjnej tj.:
 a) Instrumenty aktywizacji społecznej tj.:
poradnictwo specjalistyczne (psychologiczne, prawne, obywatelskie, itp.), poradnictwo i wsparcie indywidualne w zakresie podniesienia kompetencji życiowych (coach, mentor itp.), treningi kompetencji i umiejętności społecznych (rozwijanie kontaktów społecznych, umiejętności interpersonalnych, prawo jazdy kat. B, kursy komputerowe o profilu ogólnym, itp.),praca socjalna i środowiskowa;
b) Instrumenty aktywizacji zawodowej tj.: pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, kursy i szkolenia zawodowe, staże zawodowe,  praktyki zawodowe, wolontariat,  subsydiowane zatrudnienie, zatrudnienie wspomagane,  trener pracy, prace społecznie użyteczne;
c) Instrumenty aktywizacji edukacyjnej tj.: zajęcia i konsultacje z brokerem edukacyjnym, zajęcia podnoszące kompetencje ogólne (kursy językowe o profilu ogólnym, itp.), zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne (korepetycje, itp.), wspieranie edukacji formalnej (zakup podręczników i pomocy naukowych, sfinansowanie kosztów dojazdu i noclegu, itp.).
d) Instrumenty aktywizacji zdrowotnej tj. działania o charakterze diagnostycznym lub profilaktycznym.
 
2. Usługi aktywizacji społecznej i zawodowej w ramach podmiotów reintegracji społecznej tj.:
a) Stworzenie nowych miejsc reintegracji poprzez m.in. rozszerzenie oferty wsparcia świadczonego przez podmioty reintegracji (m.in. centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywizacji zawodowej, środowiskowe domy samopomocy).
 
Poziom dofinansowania:
Maksymalny poziom dofinansowania w projekcie wynosi: 95%. Wkład własny wynosi 5%
 
Kto może ubiegać się o dofinansowanie: 
- organizacje pozarządowe,
- podmioty ekonomii społecznej,
- instytucje rynku pracy, instytucje integracji i pomocy społecznej,
- niepubliczne podmioty integracji i pomocy społecznej,
- jednostki samorządu terytorialnego,
- jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego,
 - izby gospodarcze,
- organizacje zrzeszające pracodawców, związki zawodowe,
- uczelnie, szkoły i inne placówki systemu oświaty, ośrodki kształcenia dorosłych,
- niepubliczne instytucje kultury,
- Kościoły i związki wyznaniowe,
- instytucje kultury,
- kluby sportowe, centra sportu, niepubliczne instytucje sportu, instytucje sportu, 
- MŚP, duże przedsiębiorstwa.
 
Szczegółowe warunki ubiegania się o dofinansowanie na stronie: https://funduszeue.lodzkie.pl/nabory/dzialanie-feld0705-integracja-i-spoleczenstwo-obywatelskie
 
← powrót