Nabór w ramach: Priorytetu FELD.07 Fundusze europejskie dla zatrudnienia i integracji w Łódzkiem

Proszę określić gdzie leży problem:
4 + 6 =
Link
4 + 6 =
company_logo
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 ogłosił nabór nr FELD.07.05-IP.01-001/23 w ramach: Priorytetu FELD.07 Fundusze europejskie dla zatrudnienia i integracji w Łódzkiem Działania FELD.07.05 Integracja i społeczeństwo obywatelskie. 
Wnioski o dofinansowanie projektów można składać do 11 września 2023 r. godz. 23:59.
Typy projektów przewidziane do realizacji w ramach naboru to: Programy obejmujące instrumenty aktywizacji społecznej, zawodowej, zdrowotnej, edukacyjnej i kulturalno-rekreacyjnej, tj.:
1. Instrumenty aktywizacji społecznej ukierunkowane na przywrócenie zdolności do prawidłowego wypełniania ról społecznych tj.:  poradnictwo specjalistyczne (psychologiczne, prawne, obywatelskie, itp.),  poradnictwo i wsparcie indywidualne w zakresie podniesienia kompetencji życiowych (coach, mentor itp.),  treningi kompetencji i umiejętności społecznych (rozwijanie kontaktów społecznych, umiejętności interpersonalnych, prawo jazdy kat. B, kursy komputerowe o profilu ogólnym, itp.),  praca socjalna i środowiskowa.
2. Instrumenty aktywizacji zawodowej ukierunkowane na podniesienie kwalifikacji zawodowych, poszerzenie wiedzy i umiejętności w celu uzyskania lub utrzymania zatrudnienia tj.:  pośrednictwo pracy,  poradnictwo zawodowe,  kursy i szkolenia zawodowe,  staże zawodowe,  praktyki zawodowe,  wolontariat,  subsydiowane zatrudnienie,  zatrudnienie wspomagane,  trener pracy,  prace społecznie użyteczne.
3. Instrumenty aktywizacji edukacyjnej ukierunkowane na poszerzenie wiedzy i umiejętności podnoszących kompetencje ogólne, wpływające na status społeczny tj.:  zajęcia i konsultacje z brokerem edukacyjnym,  zajęcia podnoszące kompetencje ogólne (kursy językowe o profilu ogólnym, itp.),  zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne (korepetycje, itp.),  wspieranie edukacji formalnej (zakup podręczników i pomocy naukowych, sfinansowanie kosztów dojazdu i noclegu, itp.).
4. Instrumenty aktywizacji zdrowotnej ukierunkowane na wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy tj. działania o charakterze diagnostycznym lub profilaktycznym.
Usługi aktywizacji społecznej i zawodowej w ramach podmiotów reintegracji społecznej (m.in. CIS, KIS, WTZ, ZAZ), tj.:  Stworzenie nowych miejsc reintegracji poprzez m.in. rozszerzenie oferty wsparcia świadczonego przez podmioty reintegracji (m.in. CIS, KIS, WTZ, ZAZ, ŚDS).
Wnioskodawcami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są:  podmioty ekonomii społecznej,  instytucje rynku pracy, instytucje integracji i pomocy społecznej, niepubliczne podmioty integracji i pomocy społecznej,  jednostki samorządu terytorialnego, jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego,  organizacje pozarządowe,  uczelnie, szkoły i inne placówki systemu oświaty, ośrodki kształcenia dorosłych,  kluby sportowe, centra sportu, niepubliczne instytucje sportu, instytucje sportu.

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w naborze wynosi 35 000 000 PLN. Maksymalny poziom dofinansowania w projekcie wynosi: 95%.

Dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie internetowej: https://rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/6088-dzialanie-feld-07-05-integracja-i-spoleczenstwo-obywatelskie
← powrót