Nabór wniosków - działanie FELD.07.05 Integracja i społeczeństwo obywatelskie

Proszę określić gdzie leży problem:
5 + 9 =
Link
5 + 9 =
Obraz1
Zarząd Województwa Łódzkiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 ogłasza nabór na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - działanie FELD.07.05 Integracja i społeczeństwo obywatelskie.
Terminy:
Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony do 02.02.2024 r.
Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na kwiecień 2024r.

Typy projektów:
Wsparciem mogą zostać objęte następujące typy projektów:
- działania podnoszące kompetencje zasobów ludzkich w tym kształtowanie postaw i umiejętności „bycia liderem",
- szkolenia, doradztwo w zakresie ekonomizacji działalności, budowania i efektywnego zarządzania, optymalizacji kosztów, itp.,
- wsparcie rozwoju wolontariatu (szkolenia, warsztaty, zatrudnienie, itp.),
- działania budujące relacje z administracją samorządową, organizacjami społecznymi, mediami, środowiskiem nauki itp.,
- działania integrujące środowisko obywatelskie,
- działania informacyjno-promocyjne.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie:
Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie:
- organizacje pozarządowe,
- podmioty ekonomii społecznej,
- instytucje rynku pracy, instytucje integracji i pomocy społecznej, niepubliczne podmioty integracji i pomocy społecznej, 
- jednostki samorządu terytorialnego, jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego,
- izby gospodarcze, organizacje zrzeszające pracodawców, związki zawodowe,
- uczelnie, szkoły i inne placówki systemu oświaty, ośrodki kształcenia dorosłych,
- instytucje kultury, niepubliczne instytucje kultury, Kościoły i związki wyznaniowe,
- kluby sportowe, centra sportu, niepubliczne instytucje sportu, instytucje sportu,
- MŚP, duże przedsiębiorstwa.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie: 2 500 000 PLN
Poziom dofinansowania: Maksymalny poziom dofinansowania w projekcie wynosi: 95%. Minimalny poziom wkładu własnego wynosi:5%
← powrót