Nowy nabór dla MŚP- wdrożenie innowacji

Proszę określić gdzie leży problem:
7 + 9 =
Link
7 + 9 =
Obraz1
Rozpoczął się kolejny nabór ogłaszany przez nasze Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi w ramach działania FELD.01.05 Konkurencyjność MŚP. Tym razem przedsiębiorcy sektora MŚP będą mogli pozyskać dotację warunkową (częściowo zwrotną) na wdrożenie innowacji projektowej lub procesowej (minimum w skali przedsiębiorstwa).
Elementem fakultatywnym zgłoszonego do dofinansowania projektu może być tworzenie nowych modeli biznesowych poprzez specjalistyczne usługi doradcze, np. badanie rynku, dostosowanie produktu lub usługi do danego rynku, przygotowanie i rozwój strategii internacjonalizacji – w tym przypadku wsparcie z programu regionalnego Fundusze europejskie dla Łódzkiego będzie miało formę dotacji bezzwrotnej.

FELD.01.05-IP.02-003/24
Temat: FELD.01.05 Konkurencyjność MŚP
Priorytet: FELD.01 Fundusze europejskie dla innowacyjnego Łódzkiego

Instytucja ogłaszająca nabór:
Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź działające jako Instytucja Pośrednicząca w realizacji zadań w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027
Termin składania wniosków:
Nabór wniosków o dofinansowanie kończy się 12 czerwca 2024 r. godz.12.00.
Sposób składania wniosków:
Formularz wniosku o dofinansowanie projektu wraz załącznikami, należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CST2021 (Aplikacji WOD2021), dostępnego pod adresem https://wod.cst2021.gov.pl. Załączniki do wniosku stanowią integralną część wniosku o dofinansowanie.
Wnioski złożone poza systemem CST2021 i Aplikacją WOD2021 nie podlegają ocenie.

Kto może składać wnioski?
Nabór skierowany jest do następujących typów podmiotów (Beneficjentów):
MŚP (mikro, mały, średni przedsiębiorca)
Na co można otrzymać dofinansowanie?
Typ projektu podlegający dofinansowaniu:
- wdrożenie innowacji
Dofinansowanie otrzymać można na wdrożenie innowacji produktowej i procesowej.
W ramach projektu możliwe będzie tworzenie nowych modeli biznesowych poprzez specjalistyczne usługi doradcze, np. badanie rynku, dofinansowanie produktu lub usługi do danego rynku, przygotowanie i rozwój strategii internacjonalizacji (wyłącznie jako element fakultatywny).
Kryteria wyboru projektów:
Kryteria wyboru projektów znajdują się w załączniku nr 3 do Regulaminu wyboru projektów.
Finanse:
Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów – 30 000 000,00 zł
Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 1 000 000,00 zł.
Minimalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 500 000,00 zł.
Maksymalny poziom dofinansowania projektu w ramach naboru wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych projektu.

 
← powrót