Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027

Proszę określić gdzie leży problem:
7 + 8 =
Link
7 + 8 =
Fundusze Europejskie
Do dnia 07 czerwca 2024 r. trwa nabór wniosków o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Priorytetu FENX.01 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFR, Działanie FENX.01.05. Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom, Typ FENX.01.05.1. Edukacja w zakresie kwestii klimatycznych, adaptacji do zmian klimatu oraz ochrony zasobów wodnych.
Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko 2021-2027
 
 
Do dnia 07 czerwca 2024 r. trwa nabór wniosków o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Priorytetu FENX.01 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFR, Działanie FENX.01.05. Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom, Typ FENX.01.05.1. Edukacja w zakresie kwestii klimatycznych, adaptacji do zmian klimatu oraz ochrony zasobów wodnych.
 
Rodzaje kwalifikujących się zadań:
Dofinansowanie może zostać przyznane projektom edukacyjnym realizowanym
w szkołach z elementami infrastrukturalnymi - kompleksowe projekty dotyczące podnoszenia świadomości nt. zmian klimatu i adaptacji do nich poprzez wdrażanie działań edukacyjno-informacyjnych równolegle z powiązanymi działaniami adaptacyjnymi w zakresie zielononiebieskiej infrastruktury.
 
Do działań adaptacyjnych z zakresu zielonej i niebieskiej infrastruktury zalicza się w szczególności:
 
a.    wprowadzanie małej retencji wodnej i zagospodarowanie wód opadowych – poprzez budowę: oczek wodnych, niecek infiltracyjnych, studni chłonnych,  nawierzchni przepuszczalnych, naziemnych zbiorników infiltracyjnych na wodę opadową z zielenią, zbiorników infiltracyjno – sedymentacyjnych z zielenią, niecek chłonnych, rowów infiltracyjnych, ogrodów deszczowych, muld retencyjnych, skrzynek retencyjno- rozsączających);
 
b.    renaturalizację cieków i zbiorników wodnych, z uwzględnieniem tworzenia obszarów bioretencji, w tym renaturalizację otwartych elementów wodnych
w krajobrazie z wodą stojącą, np. oczek wodnych, z wodą płynącą np. rzeki, strumienie, z wykorzystaniem mieszanki traw, różnych typów roślinności, materiałów skalnych tworząc obszary bioretencji;
 
c.    wprowadzanie elementów zazieleniających tereny szkolne (np. zielone podwórko, park kieszonkowy, zielony dach, w tym ogród wertykalny, ściany budynków pokryte roślinnością) wraz z rozwiązaniami zwiększającymi retencję wody opadowej;
 
d. tworzenie nowych terenów zieleni oraz przebudowę istniejących w celu łagodzenia skutków ekstremalnych zjawisk pogodowych oraz sprzyjających bioróżnorodności poprzez: budowanie piętrowego układu roślinności, zróżnicowanie gatunkowe, wykorzystanie roślin stanowiących bazę pokarmową oraz schronienie dla zwierząt, zakładanie łąk kwietnych, wykorzystanie rodzimych gatunków roślin dostosowanych do siedliska oraz niestosowanie gatunków inwazyjnych;
 
e. instalację małej architektury bezpośrednio związanej z typem działania adaptacyjnego/mitygacyjnego np. krawężnik pełniący funkcję ławki umożliwiający dopływ wody opadowej do ogrodu deszczowego;
 
f. likwidację zasklepień lub uszczelnień gruntu poprzez stosowanie powierzchni przepuszczalnych dla wody.
 
Do działań edukacyjno – informacyjnych zalicza się w szczególności działania mające na celu poszerzenie wiedzy społeczeństwa na temat zmian klimatu poprzez:
a. kampanie w mediach;
b. organizację imprez edukacyjnych, konkursów, zajęć dydaktycznych, szkoleń i warsztatów;
c. zakup lub opracowanie i wydanie pomocy dydaktycznych.
 
Poziom dofinansowania:
Minimalna wartość dofinansowania projektu w ramach naboru wynosi:
2 000 000,00 PLN a maksymalna 6 000 000,00 PLN.
Poziom współfinansowania projektu ze środków FS wynosi maksymalnie 79,71 % wartości wydatków kwalifikowalnych projektu.
 
Kto może ubiegać się o dofinansowanie:
- Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki.
- Szkoły publiczne i inne placówki systemu oświaty.
- Pozarządowe organizacje ekologiczne.
- Partnerstwa podmiotów wyżej wymienionych.
 
Szczegółowe warunki ubiegania się o dofinansowanie na stronie:
https://www.gov.pl/web/nfosigw/fenx0204-iw01-00424

Załączniki artykułu

Fundusze Europejskie (Pobrań: 90)
← powrót