Rozpoczęcie naboru uzupełniającego na Członków Komitetu Rewitalizacji

Proszę określić gdzie leży problem:
3 + 6 =
Link
3 + 6 =
Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2024 r. poz. 278) w związku z Uchwałą Nr LXXII/881/24 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, zawiadamia o rozpoczęciu naboru uzupełniającego na Członków Komitetu Rewitalizacji Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Komitet Rewitalizacji będzie stanowił forum współpracy i dialogu z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełnił funkcję opiniodawczo -doradczą Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Zasady wyznaczania składu Komitetu określa Rozdział II. Regulaminu Komitetu Rewitalizacji Miasta Piotrkowa Trybunalskiego będącego Załącznikiem do Uchwały Nr LXXII/881/24 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 stycznia 2024 r.

Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy złożyć w terminie od dnia 27 marca 2024 roku do dnia 10 kwietnia 2024 roku.

W skład Komitetu Rewitalizacji wchodzi od 10 do 22 przedstawicieli interesariuszy procesu rewitalizacji, w tym:
1. nie więcej niż 6 przedstawicieli Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i jednostek organizacyjnych wskazanych przez Prezydenta Miasta,
2. 1 przedstawiciel Rady Miasta wskazany przez Radę Miasta,
3. nie więcej niż 3 przedstawicieli mieszkańców obszarów rewitalizacji,
4. nie więcej niż 2 przedstawicieli mieszkańców spoza obszarów rewitalizacji,
5. nie więcej niż 6 przedstawicieli podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić na obszarze miasta działalność gospodarczą, lub przedstawicieli właścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości i podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji, w tym spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych i towarzystw budownictwa społecznego, wskazanych przez organy uprawnione do reprezentowania tych podmiotów;
6. nie więcej niż 4 przedstawicieli podmiotów prowadzących na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacji pozarządowych i grup nieformalnych.
Kandydat na członka Komitetu może złożyć tylko jeden formularz zgłoszeniowy i tylko jako przedstawiciel jednej kategorii podmiotów wskazanych w punktach 3-6.

Sposób i miejsce składania formularza zgłoszeniowego kandydata na członka Komitetu Rewitalizacji Miasta Piotrkowa Trybunalskiego:

Formularz zgłoszeniowy można składać wyłącznie w postaci papierowej:
- złożonej osobiście w punkcie informacyjnym tutejszego Urzędu,
- przesłanej na adres: Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Pasaż K. Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski,
Nie będą rozpatrywane formularze zgłoszeniowe:
- z datą wpływu przed dniem 27 marca 2024 roku i po dniu 10 kwietnia 2024 roku;
- złożone/przesłane w innej formie niż na druku formularza zgłoszeniowego będącego załącznikiem o obwieszczenia.