Ogłoszenie o I ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż udziału stanowiącego własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski w wysokości 60/1260 części we współwłasności nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dąbrowskiego 4

Proszę określić gdzie leży problem:
6 + 6 =
Link
6 + 6 =
Ogłoszenie o I ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż udziału stanowiącego własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski w wysokości 60/1260 części we współwłasności nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dąbrowskiego 4
1. Nieruchomość położone w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dąbrowskiego 4 oznaczona jest w ewidencji gruntów jako działka numer 74/1 w obrębie 22 o powierzchni 0,0525 ha.
Dla wyżej wymienionej nieruchomości urządzona jest księga wieczysta PT1P/00017026/6.
 
Nieruchomość nie jest obciążona prawami ani zobowiązaniami na rzecz osób trzecich.
 
2. Nieruchomość w 60/1260 części stanowi współwłasność gminy Miasto Piotrków Trybunalski a w pozostałych częściach współwłasność osób fizycznych.
 
3. Działka numer 74/1 stanowi zabudowaną nieruchomość gruntową. Na działce znajdują się 4 budynki dwukondygnacyjne o funkcji usługowej oraz budynek jednokondygnacyjny niemieszkalny. Łączna powierzchnia zabudowy 443 m2. Budynki wzniesiono w okresie międzywojennym, w latach 1922-1945 r. Konstrukcja budynków tradycyjna, ściany murowane, stropy drewniane, dach pokryty papą. Budynki do generalnego remontu. Bezpośrednie otoczenie i sąsiedztwo to budynki mieszkalne wielorodzinne i handlowo-usługowe z podobnego okresu budowy. Na działce znajduje się infrastruktura techniczna w postaci odcinków sieci kanalizacyjnej i energetycznej, związana z obsługą budynku. Nieruchomość poprzez teren podwórza graniczy z działką nr 74/2.
Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej - ul. Dąbrowskiego.
 
4. Działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zatwierdzonym uchwałą XLIX/837/06 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 marca 2006 r. z późn. zm. działka numer 74/2 w obrębie 22 zlokalizowana jest w jednostce urbanistycznej MŚ – tereny zabudowy wielofunkcyjnej śródmiejskiej intensywnej (mieszanej, mieszkaniowo-usługowej). Działka położona jest w strefie ograniczonej ochrony konserwatorskiej.
Z uwagi na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, warunki zabudowy i zagospodarowania działki ustala właściwy organ w decyzji administracyjnej, na wniosek inwestora.
 
5. Przedmiotem sprzedaży jest stanowiący własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski udział w wysokości 60/1260 części we współwłasności nieruchomości położonej  przy ul. Dąbrowskiego 4, w oparciu o Uchwałę Nr XVIII/350/12 z dnia 29 lutego 2012 r. Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie zasad zbywania udziałów we współwłasności nieruchomości oraz Zarządzenia Nr 25 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 stycznia 2023 r.
 
Sprzedaż udziału w wyżej wymienionej nieruchomości następuje w trybie ustnego przetargu ograniczonego. W przetargu mogą wziąć udział wyłącznie współwłaściciele nieruchomości położonej przy ul. Dąbrowskiego 4.
 
6. Cena wywoławcza zbycia udziału 60/1260 części we współwłasności nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dąbrowskiego 4 oznaczonej jako działka nr 74/1 w obrębie 22 jako przedmiotu prawa własności nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności do części składowych gruntu wynosi: 28.700,00 zł.
 
7. Cena udziału w nieruchomości osiągnięta w wyniku przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2022 r., poz. 931 z późniejszymi zmianami) sprzedaż wyżej wymienionego udziału we współwłasności nieruchomości zabudowanej objęta jest zwolnieniem z podatku od towarów i usług, na podstawie art. 29a ust. 8 w związku z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku VAT.
 
8. Cena nieruchomości osiągnięta w wyniku przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium, podlega zapłacie nie później niż na trzy dni przed ustalonym terminem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Za datę uiszczenia ceny nieruchomości uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany numer rachunku bankowego.
 
9. Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, aktualnym sposobem jej wykorzystania, parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
 
10. Sprzedaż udziału we współwłasności nieruchomości odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego, określonego na mapie zasadniczej prowadzonej przez Geodetę Miasta Piotrków Trybunalski. Powyższe
nie wyklucza istnienia w terenie innych, nie wskazanych na mapie urządzeń podziemnych lub co do których brak jest informacji w instytucjach branżowych. Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości, w tym także za ewentualnie nieujawniony w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Piotrkowie Trybunalskim, przebieg podziemnych mediów. Stabilizacja punktów granicznych nieruchomości nastąpić może na koszt jej nabywcy.
 
11. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ul. Szkolna 28 w dniu 12 maja 2023 r.  godz. 1000  w  pokoju nr 304 na III piętrze – budynek A.
 
12. Wadium za nabycie udziału gminnego w nieruchomości położonej przy ul. Dąbrowskiego 4 wynosi: 5.740,00 zł i musi znajdować się na rachunku bankowym Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego prowadzonym w Santander Bank Polska S.A nr konta: 67 1090 2590 0000 0001 5213 1069 w terminie do 08 maja 2023 r.(włącznie), przy czym wpłata wadium nie powoduje naliczenia odsetek od zdeponowanej kwoty.
Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wyżej wymieniony numer rachunku bankowego. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed  upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu 
wynikiem negatywnym.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy sprzedaży.
 
13. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które złożą zgłoszenie udziału w przetargu wraz z wymaganymi
dokumentami wynikającymi z regulaminu przetargu (zgłoszenie udziału w przetargu stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia) oraz terminowo wpłacą wadium.
 
Zgłoszenie do udziału w przetargu, wraz z wymaganymi załącznikami, w tym oświadczeniem potwierdzającym spełnienie warunku, iż osoba jest współwłaścicielem nieruchomości winno być złożone w formie pisemnej do dnia 08 maja 2023 r. włącznie do godz. 1500:
  1. osobiście: w siedzibie Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ul. Szkolna 28 – Referat Gospodarki Nieruchomościami, pokój 305;
    albo
  2. przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską – w takim przypadku Zgłoszenie należy złożyć w zaklejonej kopercie, teczce lub paczce z podaną nazwą i adresem Zgłaszającego, z dopiskiem: „Zgłoszenie udziału w I ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż udziału gminnego w nieruchomości położonej przy ul. Dąbrowskiego 4”.
 
Za termin dostarczenia (złożenia) należy rozumieć datę i godzinę wpływu do miejsca oznaczonego przez   organizatora przetargu jako miejsce składania zgłoszenia.
Organizator przetargu nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego opakowania lub braku na opakowaniu którejkolwiek z wyżej wymienionych informacji.
 
14. Komisja przetargowa sprawdza dokumenty, o których mowa wyżej i kwalifikuje do uczestnictwa w przetargu, wywieszając  listę podmiotów zakwalifikowanych w siedzibie Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego nie później niż na jeden dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.
 
15. Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, z ważnych powodów, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, o czym poinformuje niezwłocznie podając do publicznej wiadomości informację o odwołaniu przetargu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta, zamieszczenie ogłoszenia w prasie, a także na stronie internetowej.
 
16. Koszty notarialne i opłaty sądowe wynikające ze sporządzenia umowy przenoszącej własność, ponosi nabywca nieruchomości.
 
17. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w uzgodnionym z kandydatem na nabywcę nieruchomości terminie, nie później jednak niż w terminie 60 dni kalendarzowych od daty rozstrzygnięcia przetargu.
 
Organizator przetargu zawiadomi kandydata na nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 
Jeżeli kandydat na nabywcę nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 
Ogłoszenie niniejsze podane zostanie do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy Pasażu Karola Rudowskiego 10 i ul Szkolnej 28, zamieszczenie się na stronie internetowej Urzędu Miasta www.piotrkow.pl, i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.piotrkow.pl w zakładce: gospodarka nieruchomościami → ogłoszenia sprzedaż i dzierżawa→ II półrocze 2023. Wyciąg z ogłoszenia o przetargu podany zostanie do publicznej wiadomości w prasie codziennej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.
 
Regulamin przetargu znajduje się do wglądu w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ul. Szkolna 28 pokój 305 oraz opublikowany jest na stronie internetowej Urzędu Miasta w Biuletynie Informacji Publicznej zakładka: Prawo lokalne →Zarządzenia Prezydenta Miasta →2023 rok→ II kwartał.
Informacji udziela się również telefonicznie pod numerem tel. (44) 732-18-52 w godzinach 7:30-15:30.
 
← powrót