Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezbudowanej, stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wierzejskiej

Proszę określić gdzie leży problem:
1 + 1 =
Link
1 + 1 =
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezbudowanej, stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wierzejskiej
1. Nieruchomość położona jest w Piotrkowie Trybunalskim w rejonie ul. Wierzejskiej.
Dla powyższej nieruchomości urządzona jest księga wieczysta PT1P/00103099/8. W dziale I-SP tej księgi wpisane jest prawo związane z własnością nieruchomości, polegające na służebności drogi koniecznej przez działkę numer 196/1 do działek numer 196/2, 196/3 i 196/4 (numeracja przed podziałem działek). Działka numer 196/2 uległa podziałowi m.in. na działkę numer 196/5.
Poza wyżej wymienionym wpisem nieruchomość nie jest obciążona prawami ani zobowiązaniami na rzecz osób trzecich.
 
2. Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów w obrębie 17 jako działka numer 196/5 o powierzchni 0,0442 ha.
 
3. Działka numer 196/5 stanowi niezabudowaną nieruchomość gruntową. Graniczy z działkami numer: 196/1 i 189/2 stanowiącymi własność osób fizycznych oraz numer 196/6 - stanowiącą własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej oraz tereny niezabudowane. Działka posiada kształt zbliżony do trójkąta, jest niezagospodarowana i nieogrodzona, częściowo porośnięta samosiewami drzew i traw.
Na działce znajduje się infrastruktura techniczna w postaci przewodu gazowego wysokiego ciśnienia oznaczonego gwA350.
 
Obsługa komunikacyjna nieruchomości docelowo zapewniona będzie z projektowanej lokalnej drogi publicznej 11KDD od strony ul. Nowy Świat. Do czasu zrealizowania układu komunikacyjnego zapisanego w planie miejscowym obsługa komunikacyjna działki zapewniona zostanie od ul. Wierzejskiej poprzez jedną z działek przyległych, z którą stanowić będzie całość gospodarczą. 
 
4. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wierzejskiej i Broniewskiego w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXVII/644/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 maja 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 04 lipca 2009 r. Nr 189 poz. 1737) ze zmianami, działka numer 196/5 znajduje się w terenie oznaczonym jednostką urbanistyczną 1MW – przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. 
 
Szczegółowe informacje w przedmiocie dopuszczalnego sposobu zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości uzyskać można  w Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Farna 8, tel. 44 732-15-10.   
 
5. Cena wywoławcza nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wierzejskiej wynosi: 97.000,00 zł.
 
6. Cena nieruchomości osiągnięta w wyniku przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości.
Sprzedaż wyżej wymienionej nieruchomości objęte jest zwolnieniem z podatku od  towarów i usług, wynikającym z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2022 r., poz. 931 z późniejszymi zmianami).
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo, najpóźniej na trzy dni przed zawarciem umowy cywilnoprawnej. Za datę uiszczenia ceny nieruchomości uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany numer rachunku  bankowego.
 
7. Przetarg odbędzie się 30 czerwca 2023 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ul. Szkolna 28, sala numer 305 na III piętrze.
 
8. Wyżej wymieniona nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży, w drodze publicznego ustnego przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych.
 
9. W przetargu mogą wziąć udział wyłącznie właściciele nieruchomości przyległych do zbywanej działki numer 196/5
obręb 17, tj. położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy:
 
- ul. Wierzejskiej 51, oznaczonej w obrębie 17 jako działka numer 196/1,
- ul. Wierzejskiej 53, oznaczonej w obrębie 17 jako działka numer 189/2,
 
którzy złożą zgłoszenie udziału w przetargu wraz z wymaganymi dokumentami wynikającymi z regulaminu przetargu (zgłoszenie udziału w przetargu stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia) oraz terminowo wpłacą wadium.
 
Zgłoszenie udziału w przetargu wraz z wymaganymi załącznikami, winno być złożone w formie pisemnej do dnia 26 czerwca 2023 r. włącznie do godziny 15.00:
 
  1. osobiście: w siedzibie Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ul. Szkolna 28 – Referat Gospodarki Nieruchomościami, pokój 305;
  2. przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską – w takim przypadku Zgłoszenie należy złożyć w zaklejonej kopercie, teczce lub paczce z podaną nazwą i adresem Zgłaszającego, z dopiskiem: „Zgłoszenie udziału w pierwszym ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wierzejskiej”.
 
Organizator przetargu nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego opakowania lub braku na opakowaniu którejkolwiek z wyżej wymienionych informacji.
 
Lista podmiotów zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona nie później niż na jeden dzień przed wyznaczonym terminem przetargu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Piotrkowa  Trybunalskiego przy ul. Szkolnej 28.
 
10. Wadium za działkę położoną przy ul. Wierzejskiej wynosi: 19.400,00 zł i musi znajdować się na rachunku bankowym Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego – depozyty, prowadzonym w Santander Consumer Bank S.A. numer konta: 67 1090 2590 0000 0001 5213 1069 w terminie do dnia 26 czerwca 2023 r. (włącznie), przy czym wpłata wadium nie powoduje naliczenia odsetek  od zdeponowanej kwoty. 
 
Za termin wniesienia wadium uważa sie datę wpływu środków pieniężnych na wyżej wymieniony numer rachunku bankowego.
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed  upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy sprzedaży.
Osobie, która przetarg wygra, wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 
11. Sprzedaż działek odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego, określonego na mapie zasadniczej prowadzonej przez Geodetę Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Powyższe nie wyklucza istnienia w terenie innych, nie wskazanych na mapie urządzeń podziemnych lub co do których brak jest informacji w instytucjach branżowych. W przypadku związanych z tym faktem ewentualnych kolizji nabywca przeniesie istniejące media na własny koszt, po uprzednim dokonaniu wymaganych uzgodnień i uzyskaniu przewidzianych prawem pozwoleń.
Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte sprzedawanych nieruchomości, w tym także za nieujawniony w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Piotrkowie Trybunalskim, przebieg podziemnych mediów.
 
12. Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, aktualnym sposobem jej wykorzystania, parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
 
13. Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, z ważnych powodów, zgodnie  z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, o czym poinformuje niezwłocznie poprzez zamieszczenie ogłoszenia w prasie lokalnej i wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta.
 
14. Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości, w tym także za nieujawniony w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Piotrkowie Trybunalskim, przebieg podziemnych mediów.
 
15. Koszty notarialne i opłaty sądowe wynikające ze sporządzenia umowy przenoszącej własność ponosi nabywca nieruchomości.
 
 
Ogłoszenie niniejsze podlega wywieszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miasta www.piotrkow.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.piotrkow.pl w zakładce: gospodarka nieruchomościami → ogłoszenia przetargów I półrocze 2023 r., a wyciąg z ogłoszenia o przetargu podany zostanie do publicznej wiadomości w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.
 
Regulamin przetargu, znajduje się do wglądu w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ul. Szkolna 28 pokój 305 oraz opublikowany jest na stronie internetowej Urzędu Miasta w Biuletynie Informacji Publicznej zakładka: Prawo lokalne →Zarządzenia Prezydenta Miasta →2023 rok→ II kwartał.
 
Informacji udziela się również telefonicznie pod numerem tel. /44/ 732-18-52 w godzinach 7:30-15:30.

z up. I Zastępca Prezydenta Miasta
(-) Andrzej Kacperek
Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym
 

Załączniki artykułu

formularz zgłoszeniowy (Pobrań: 165)
← powrót